การศึกษาเชิงพรรณนาแบบย้อนหลังด้านความชุกและรูปแบบการกลายพันธุ์ ของไวรัสในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีผู้ใหญ่ของโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

Main Article Content

วิลาสินี กมลมิตร
สุภิญญา ตันตาปกุล

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาอัตราความชุกของการดื้อยา ร้อยละของผู้ป่วยที่สามารถกดและควบคุมไวรัสได้ และประมาณการดัชนีด้านการรักษาด้วยยาที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนสูตรยารักษาเป็นสูตรสำหรับรักษาเชื้อดื้อยา รูปแบบของการกลายพันธุ์ และระดับความไวของยาต้านไวรัสเอชไอวีกลุ่ม nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTIS), non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs) และ protease inhibitors (PIs) ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีผู้ใหญ่ในคลินิกโรคติดเชื้อของโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น วิธีการ: การวิจัยนี้เป็นการศึกษาย้อนหลังเชิงพรรณาในผู้ป่วยที่มารับบริการทั้งหมดในระหว่างวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.  2557 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 การศึกษารวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากเวชระเบียนผู้ป่วย ผลการศึกษา: ผู้ป่วยที่เป็นไปตามเกณฑ์คัดเข้ามีจำนวน 1658 ราย โดยพบการดื้อยาทั้งหมด 79 ราย อัตราความชุก ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.  2557 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 คือ ร้อยละ 4.8 ในช่วงที่ 1 ของการเก็บข้อมูล (1 กันยายน พ.ศ.2557 ถึง 31 กันยายน พ.ศ.2558) มีผู้ป่วยมารับบริการ 1,504 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อดื้อยา 34 ราย(ร้อยละ 2.3) ในช่วงที่ 2 (1 กันยายน พ.ศ.2558 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ.2559) มีผู้ป่วยมารับบริการ 1,639 ราย เป็นผู้ติดเชื้อดื้อยา 45 ราย (ร้อยละ 2.8) อัตราการดื้อยาที่เพิ่มขึ้นต่อปีโดยประมาณ คือ ร้อยละ 3 ดังนั้นประมาณการค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากค่ายาต้านไวรัสต่อ 100 ประชากรที่ติดเชื้อเอชไอวีคือ 103,479-437,454 บาท สัดส่วนผู้ป่วยที่มีระดับไวรัสน้อยกว่า 1000 copies/ml ในช่วงที่ 1 คือร้อยละ  97.2 และช่วงที่ 2 มีสัดส่วนร้อยละ 97.3 การศึกษาพบการดื้อยา NRTIs ร้อยละ 97.1 และ 84.4 ของผู้ที่ติดเชื้อดื้อยาในสองช่วงเวลาดังกล่าว ตำแหน่งยีนดื้อยาที่พบมากที่สุด คือ M184V ซึ่งทำให้เกิดการดื้อยา lamivudine (3TC), emtricitabine (FTC) และ abacavir (ABC) ตำแหน่งที่พบรองลงมาคือ K65R ซึ่งทำให้เกิดการดื้อยา Tenofovir (TDF)  การศึกษาพบการดื้อยา NNRTIs ร้อยละ 94.1 และ 91.1 ของผู้ที่ติดเชื้อดื้อยาในช่วงเวลาที่ 1 และ 2 ตามลำดับ ตำแน่งที่พบการกลายพันธุ์มากที่สุดคือ K103N และ Y181C ซึ่งก่อให้เกิดการดื้อยา nevirapine (NVP) และ efavirenz (EFV) การศึกษาพบการดื้อยา PIs ร้อยละ 41.2 และ 40.0 ของผู้ที่ติดเชื้อดื้อยาในช่วงเวลาที่ 1 และ 2 ตามลำดับ ตำแหน่งที่พบการกลายพันธุ์มากที่สุดคือ L10F แต่ส่งผลกระทบต่อความไวต่อยาน้อยมากหรือไม่มีเลย ในสองช่วงศึกษาพบการดื้อยากลุ่ม NRTIs และ NNRTIs ร่วมกัน ร้อยละ 51.4 -66.3 ซึ่งส่งผลต่อการดื้อระดับปานกลางถึงมากต่อยาดังต่อไปนี้ 3TC/FTC (ร้อยละ 84.2-94.2), EFV-NVP (ร้อยละ 90.2-96.9), RPV (ร้อยละ 70.8-75.0), และ ETR (ร้อยละ 56.1-58.9) สรุป: การศึกษาความชุกและรูปแบบการดื้อยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการใช้กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ เช่น การให้คำปรึกษาเบื้องต้นและการให้ความรู้ก่อนการรักษาเพื่อปรับปรุงและติดตามความร่วมมือในการรักษา จะเพิ่มคุณภาพการดูแลผู้ป่วยและบรรลุตัวชี้วัดด้านการจัดการแพร่ระบาดในอนาคตของโรคเอดส์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS). UNAIDS data 2020 [online]. 2020 [cited May 05, 2021]. Available from: www.unaids.org/sites/ default/files/media_asset/UNAIDS_FactSheet_en.pdf

Bureau of Epidemiology. Summary of Thailand HIV patients and infection of HIV situation 2015 [online]. 2015 [cited Oct 17, 2016]. Available from: www.boe. moph.go.th/files/report/20151126_87903337.pdf

National Committee for the Prevention and Response to AIDS. Thailand national strategy to end AIDS 2017 – 2030 [online]. 2017 [cited May 9, 2021]. Available from: hivhub.ddc.moph.go.th/Download/Strategy/EN_ 3Thailand%20National%20Strategy%20to%20End%2 0AIDS.pdf

Bureau of AIDs, TB and STIs. Annual report 2017 [online]. 2017 [cited May 5, 2021]. Available from: dd c.moph.go.th/uploads/publish/1038320200818060101.pdf

Athipanyasilp N. Detection of antiretroviral drug resistance and impact of HIV drug resistance data base on result interpretation. Siriraj Medical Bulletin 2018; 11: 118-24

Bureau of AIDS, TB and STIs. Thailand national guidelines on HIV/AIDS treatment and prevention 2017 [online]. 2017 [cited May 5, 2021]. Available from: www.thaiaidssociety.org/index.php?option=com _content&view=article&id=197&Itemid=86

Jiamsakul A, Sungkanuparph S, Law M, Kantor R, Praparattanapan J, Li PC, et al. HIV multi-drug resistance at first-line antiretroviral failure and subse quent virological response in Asia. J Int AIDS Soc 2014; 17: 19053

Bila DCA, Boullosa LT, Vubil AS, Mabunda NJ, Abreu CM, Ismael N, et al. Trends in prevalence of HIV-1 drug resistance in a public clinic in Maputo, Mozam bique. PLoS One 2015; 10: e0130580. doi: 10.1371/j ournal.pone.0130580.

Seu L, Mulenga LB, Siwingwa M, Sikazwe I, Lambwe N, Guffey MB, et al. Characterization of HIV drug resistance mutations among patients failing first-line regimen antiretroviral therapy from a tertiary referral center in Lusaka, Zambia. J Med Virol 2015; 87: 1149–57.

Baxter JD, Dunn D, White E, Sharma S, Geretti AM, Kozal MJ, et al. Global HIV-1 transmitted drug resistance in the insight strategic timing of antiretroviral treatment (START) trial. HIV Med 2015; 16(Suppl 1): 77-87.

Avila-ríos S, García-morales C, Tapia-trejo D, Meza RI, Nuñez SM, Parham L, et al. HIV drug resistance surveillance in Honduras after a decade of widespread antiretroviral therapy. PloS one 2015; 10: e0142604. doi: 10.1371/journal.pone.0142604.

Gregson J, Tang M, Ndembi N, Hamers RL, Rhee SY, Marconi VC, et al. Global epidemiology of drug resistance after failure of WHO recommended first-line regimens for adult HIV-1 infection: a multicentre retro spective cohort study. Lancet Infect Dis 2016; 16: 565-75.

Thao VP, Quang VM, Day JN, Chinh NT, Shikuma CM, Farrar J, et al. High prevalence of PI resistance in patients failing second-line ART in Vietnam. J Antimicrob Chemother 2016; 71: 762–74.

Nasomsong W, Phokaphol K, Changpradub D. First-line antiretroviral regimen failure and determinants in an urban HIV clinic at Phramongkutklao hospital, Bang kok, Thailand: 20 years experience. HIV AIDS (Auckl) 2021; 13: 261-69.

Medhajirapath S. Antiretroviral drug resistance among HIV-1 infected patients: A retrospective study. Medical Jounal of Srisaket, Surin, Biriram hospitals 2012; 27: 191-204.

Apisarnthanarak A, Jirayasethpong T, Sa-nguansitp C, Thongprapai H, Kittiha-nukul C, Kamudamas A, et al. Antiretroviral drug resistance among antiretro viral-naïve persons with recent HIV infection in Thailand. HIV Med 2008; 9: 322-5.

Chasombat S, Kantipong P, Pathipvanich P, Luakamlung N, Malai S, Kohreanudom S, et al. Thailand national surveillance system to determine the development of HIV drug resistance among ARV treated patients. Proceedings of the XVIII Interna tional AIDS conference; 2010 July 18–23; Vienna, Austria.

World Health Organization. HIV drug resistance report 2019 [online] 2019 [cited May 9, 2021]. Available from: www.who.int/hiv/pub/drugrsistance/en

Zuo L, Liu K, Liu H, Hu Y, Zhang Z, Qin J, et al. Trend of HIV-1 drug resistance in China: A systematic review and meta-analysis of data accumulated over 17 years (2001-2017). EClinical Medicine 2020; 18: 100238. doi: 10.1016/j.eclinm.20 19.100238.

Fleming J, Mathews WC, Rutstein RM, Aberg J, Somboonwit C, Cheever LW, et al. Low-level viremia and virologic failure in persons with HIV infection treated with antiretroviral therapy. AIDS 2019; 33: 2005-12.

Sungkanuparph S. HIV drug resistance: Basic principles & clinical implications. Bangkok: Mahidol university; 2008.

Lemwimangsa N, Pasomsub E, Sukasem C, Chan tratita W. Surveillance of HIV-1 drug-resistance mutation in Thailand from 1999 to 2014. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2017; 48: 271-81.

Sungkanuparph S, Manosuth W, Kiertiburanakul S. Piyavong B, Chumpathat N, Chantratita W. Options for a second-line antiretroviral regimen for HIV type 1-infected patients whose initial regimen of a fixed-dose combination of stavudine, lamivudine, and nevirapine fails. Clin Infect Dis 2007; 44: 447-52.

Phadungpattanodom J. The situation of HIV-1 antiretroviral drugs resistance in Pranangklao Hospital. Journal of Medical and Public Heath Region 4 2020; 10: 48-57.

Wensing AM, Calvez V, Günthard HF, Johnson VA, Paredes R, Pillay D, et al. Update of the drug resistance mutations in HIV-1. Top Antivir Med 2016; 24: 132-3.

Teeranaipong P, Sirivichayakul S, Mekprasan S, Ohata PJ, Avihingsanon A, Ruxrungtham K, et al. Role of rilpivirine and etravirine in efavirenz and nevirapine-based regimens failure in a resource-limited country: A Cross- sectional study. PLoS One 2016; 11: e0154221. doi: 10.1371/journal pone.0154 221.

Phukaoluan S, Atsawattiwong S. Study of rilpivirine use in HIV-infected people at Krabi hospital. Journal of the Department of Medical Services 2021: 45: 195-9.

Wold Health Organization. HIV drug resistance [online]. 2020 [cited May 13, 2021]. Available from: www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-drug-re sistance.

World Health Organization. The HIV drug resistance report 2012 [online]. 2012 [cited May 14, 2021]. Avai lable from: apps.who.int/iris/handle/10665/75183

Kiertiburanakul S, Pinsai S, Chantratita W, Pasomsub E, Leechawengwongs M, Thipmontree W, et al. Preva lence of primary HIV drug resistance in Thailand detected by short reverse transcriptase genotypic resistance assay. PLoS One 2016; 11: e0147945. doi: 10.1371/journal.pone.0147945.

Boyd MA, Kumarasamy N, Moore CL, Nwizu C, Losso MH, Mohapi L, et al. Ritonavir-boosted lopinavir plus nucleoside or nucleotide reverse transcriptase inhibitors versus ritonavir-boosted lopinavir plus raltegravir for treatment of HIV-1 infection in adults with virological failure of a standard first-line ART regimen (SECOND-LINE): a randomised, open-label, non-inferiority study. Lancet 2013; 381: 2091–9.

Paton NI, Kityo C, Hoppe A, Reid A, Kambugu A, Lugemwa A, et al. Assessment of second-line antiretroviral regimens for HIV therapy in Africa. N Engl J Med 2014; 371: 234–47.

Hakim JG, Thompson J, Kityo C, Hoppe A, Kambugu A, van Oosterhout JJ, et al. Lopinavir plus nucleoside reverse-transcriptase inhibitors, lopinavir plus raltegra vir, or lopinavir monotherapy for second-line treatment of HIV (EARNEST): 144-week follow-up results from a randomised controlled trial. Lancet Infect Dis 2018; 18: 47–57.

Aboud M, Kaplan R, Lombaard J, Zhang F, Hidalgo JA, Mamedova E, et al. Dolutegravir versus ritonavir-boosted lopinavir both with dual nucleoside reverse transcriptase inhibitor therapy in adults with HIV-1 infection in whom first-line therapy has failed (DAWNING): an open-label, non-inferiority, phase 3b trial. Lancet Infect Dis 2019; 19: 253–64.

World Health Organization. WHO recommends dolutegravir as preferred HIV treatment option in all populations [online]. 2019 [cited May 16, 2021]. Available from: who.int/hiv/mediacentre/news/who-rec ommends-dtg/en/

Bureau of AIDS, TB and STIs. Thailand national guidelines on HIV/AIDS treatment and prevention 2020 [online]. 2020 [cited May 20, 2021]. Available from: ww.thaiaidssociety.org/index.php?option=com_ content&view=article&id=79&Itemid=8637.

Yerly S, Fagard C, Günthard HF, Hirschel B, Perrin L, HIVCS. Drug resistance mutations during structured treatment interruptions. Antivir Ther 2003; 8: 411-5.

Martinez-Picado J, Morales-Lopetegi K, Wrin T, Prado JG, Frost SD, Petropoulos CJ, et al. Selection of drug-resistant HIV-1 mutants in response to repeated structured treatment interruptions. AIDS 2002; 16: 895-89.

Graham SM, Jalalian-Lechak Z, Shafi J, Chohan V, Deya RW, Jaoko W, et al. Antiretroviral treatment interruptions predict female genital shedding of genotypically resistant HIV-1 RNA. J Acquir Immune Defic Syndr 2012; 60: 511-8.

Gupta RK, Gregson J, Parkin N, Haile-Selassie H, Tanuri A, Andrade Forero L, et al. HIV-1 drug resistance before initiation or re-initiation of first-line antiretroviral therapy in low-income and middle-income countries: A systematic review and meta-regression analysis. Lancet Infect Dis 2018; 18: 346-55.

Gupta-Wright A, Fielding K, van Oosterhout JJ, Alufandika M, Grint DJ, Chimbayo E, et al. Virological failure, HIV-1 drug resistance, and early mortality in adults admitted to hospital in Malawi: an observational cohort study. Lancet HIV 2020; 7: e620-8.