ผลการบริบาลทางเภสัชกรรมต่อคุณภาพชีวิตด้านการบำบัดด้วยยาใน ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด : การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม

Main Article Content

ภรณ์ทิพย์ สร้อยพิทักษ์
พรรณทิพา ศักดิ์ทอง

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตด้านการใช้ยาในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดที่ได้รับการบริบาลทางเภสัชกรรมเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับบริบาลตามปกติ วิธีการ: การศึกษานี้เป็นการทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมแบบอำพรางฝ่ายเดียวในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ได้รับการบริบาลทางเภสัชกรรม ได้แก่ การให้ความรู้และคำปรึกษาเรื่องโรค/ยา/อาการไม่พึงประสงค์จากยาและการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด การค้นหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากยาที่พบ กับกลุ่มควบคุมที่ได้รับการบริบาลตามมาตรฐานปกติของโรงพยาบาล ผลลัพธ์หลักคือ คุณภาพชีวิตด้านการใช้ยาของผู้ป่วยที่วัดด้วยเครื่องมือ Patient-Reported Outcomes Measure of Pharmaceutical Therapy for Quality of Life (PROMPT-QoL) ก่อนและหลังการให้บริบาลทางเภสัชกรรมของทั้ง 2 กลุ่ม นำผลต่างของคะแนนคุณภาพชีวิตด้านการใช้ยาของผู้ป่วย 2 กลุ่มมาเปรียบเทียบกัน โดยใช้สถิติ Independent sample t-test ระยะเวลาในการดำเนินการคือ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 – เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ผลการวิจัย: ผลต่างของคะแนนคุณภาพชีวิตด้านการใช้ยาที่ประเมินจาก PROMPT-QoL ระหว่างครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในกลุ่มศึกษามากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในทุกมิติของแบบสอบถาม (P<0.01) คะแนนรวมของทั้งแบบสอบถามพบว่า มีคะแนนรวมทั้งแบบสอบถามดีขึ้น 17.48±9.43 และ 3.08±5.90 ในกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม ตามลำดับ ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.001) สรุป: การให้บริบาลทางเภสัชกรรมสามารถเพิ่มคะแนนคุณภาพชีวิตด้านการใช้ยาในกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดได้มากกว่าการได้รับบริบาลตามปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จึงควรสนับสนุนการให้บริการดังกล่าวแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Srimuninnimit V, Sriuranpong V, Lawtavanit S. Cancer: an introduction [online]. 2009 [cited Jul 6, 2020]. Available from: www.thethaicancer.com.

World Health Organization. Latest global cancer data: Cancer burden rises to 18.1 million new case and 9.6 million cancer deaths in 2018 [online]. 2018 [cited Jun 20, 2020]. Available from: iarc.who.int/wp-content/uploads/2018/09/pr2 63_E.pdf.

National Cancer Institute. National cancer control programme 2018-2022 [online]. 2018 [cited Jul 4, 2020]. Available from: www.nci.go.th.

Lookluk S, Jirajarus M, Sirilerttrakul S, Konmun J. Manual of Chemotherapy care [online]. 2013 [cited Jul 26, 2020]. Available from: med.mahidol .ac.th/cancer_center/sites/default/files/public/pdf/Article/Selfcare.pdf

Thethaicancer. Chemotherapy: an introduction [online]. 2009 [cited Jul 25, 2020]. Available from: thethaicancer.com/Webdocument/People_article/People_article_002.html

Ob-oun T, Kopol J, Phosahut P, Thirasirawate S, Chisong C, Phumart, et al. Adverse drug reaction monitoring and counseling in oncologic patients at Mahasarakham Hospital. The 4th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2012 “Pharmacy Profession in Harmony”; 2012 Feb 11-12; Khon Kaen, Thailand. Khon Kaen University; 2012. p.135-43.

Changpetch P, Miteemitr P. Development of participation of pharmacist for cancer patients in Jaokunpiboonphanomtuan Hospital. Veridian E-Journal, Science and Technology Silpakorn University 2015; 2: 50-75.

Hepler CD, Strand LM. Opportunities and responsibilities in pharmaceutical care. Am J Hosp Pharm 1990; 47: 533-43.

Cipolle RJ, Strand LM, Morley PC. Pharmaceutical care practice: the patient-centered approach to medication management services. 3rd ed. New York: McGraw Hill; 2012.

Cheng Y, Raisch DW, Borrego ME, Gupchup GV. Economic, Clinical, and Humanistic Outcomes (ECHOs) of pharmaceutical care services for minority patients: a literature review. Res Social Adm Pharm 2013; 9: 311-29.

Singhal PK, Raisch DW, Gupchup GV. The impact of pharmaceutical services in community and ambulatory care setting: evidence and recom mendation for future research. Ann Pharcother. 1999; 33: 1336-55.

Vantard N, Ranchon F, Schwiertz V, Gourc C, Gauthier N, Guedat MG, et al. EPICC study: evaluation of pharmaceutical intervention in cancer care. J Clin Pharm Ther 2015; 40: 196-203.

Umar RM, Apikoglu-Rabus S, Yumuk PF. Significance of a clinical pharmacist-led compre hensive medication management program for hospitalized oncology patients. Int J Clin Pharm. 2020; 42: 652-61.

Bosnak AS, Birand N, Diker O, Abdi A, Basgut B. The role of the pharmacist in the multidisciplinary approach to the prevention and resolution of drug-related problems in cancer chemotherapy. J Oncol Pharm Pract. 2019; 25: 1312-20.

Kucuk E, Bayraktar-Ekincioglu A, Erman M, Kilickap S. Drug-related problems with targeted/ immunotherapies at an oncology outpatient clinic. J Oncol Pharm Pract. 2020; 26: 595-602.

Ribed A, Romero-Jimenez RM, Escudero-Vila plana V, Iglesias-Peinado I, Herranz-Alonso A, Codina C, et al. Pharmaceutical care program for onco-hematologic outpatients: safety, efficiency and patient satisfaction. Int J Clin Pharm. 2016; 38: 280-8.

Colombo LRP, Aguiar PM, Lima TM, Storpirtis S. The effects of pharmacist interventions on adult outpatients with cancer: A systematic review. J Clin Pharm Ther. 2017; 42: 414-24.

Gatwood J, Gatwood K, Gabre E, Alexander M. Impact of clinical pharmacists in outpatient oncology practices: A review. Am J Health Syst Pharm. 2017; 74: 1549-57.

Aguiar KDS, Santos JMD, Cambrussi MC, Picolotto S, Carneiro MB. Patient safety and the value of pharmaceutical intervention in a cancer hospital. Einstein (Sao Paulo). 2018; 16: eAO4 122.

Wang Y, Wu H, Xu F. Impact of clinical pharmacy services on KAP and QOL in cancer patients: A single-center experience. Biomed Res Int. 2015 ;2015: 502431.

Mohammed MA, Moles RJ, Chen TF. Impact of pharmaceutical care intervention on health-related quality-of-life outcomes: A systematic review and meta-analysis. Ann Pharmacother. 2016; 50: 862-81.

Sukchinnaboot S. Effect of education and counseling provided by a clinical pharmacist on outpatients with cancer chemotherapy [master thesis]. Bangkok: Chulalongkorn University; 2002.

Cushnie B, Maneephan P. Effects of pharmaceutical care in colorectal cancer patients receiving cancer chemotherapy at Khon Kaen Hospital. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 2011; 6: 25-31.

Sakthong P, Suksanga P, Sakulbumrungsil R, Winit-Watjana W. Development of patient-reported outcomes measure of pharmaceutical therapy for quality of life (PROMPT-QoL): A novel instrument for medication management. Res Social Adm Pharm. 2015; 11: 315-38. doi: 10.1016/j.sapharm.2014.10.002.

Sangthonganothai T. Effect of pharmaceutical care on drug therapy-related quality of life in outpatients [master thesis]. Bangkok: Chulalong korn University; 2016.

Murawski MM, Bentley JP. Pharmaceutical therapy-related quality of life: conceptual development. J Soc Adm Pharm 2001; 18: 2-14.

Sakthong P. Pharmacotherapy related quality of life in Thai patients with chronic diseases. Int J Clin Pharm. 2019; 41: 1004-11. doi: 10.1007/s11 096-019-00857-9.

Cohen J. Quantitative methods in psychology; a power primer. Psychol Bull 1992; 112: 155-9.

Renberg T, Lindblad AK, Tully MP. Testing the validity of a translated pharmaceutical therapy-related quality of life instrument, using qualitative ‘think aloud’ methodology. J Clin Pharm Ther. 2008; 33: 279-87.

Jaeschke R, Singer J, Guyatt GH. Measurement of health status: ascertaining the minimal clinically important difference. Control Clin Trials 1989; 10: 407-15.