การประเมินการใช้เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตด้านการรักษา ด้วยยาในการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยนอก

Main Article Content

อชิรญา บุตรดาน้อย
พรรณทิพา ศักดิ์ทอง

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมในเรื่องคุณภาพชีวิตด้านการใช้ยาระหว่างกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้แบบสอบถาม Patient-Reported Outcome Measure of Pharmaceutical Therapy (PROMPT) เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ใช้แบบสอบถาม PROMPT เป็นส่วนหนึ่งของการบริบาลทางเภสัชกรรม วิธีการ: การศึกษาเป็นการทดลองแบบสุ่มชนิดปกปิดฝ่ายเดียวที่มีกลุ่มควบคุมในผู้ป่วยนอกจำนวน 315 คนที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2561 ถึง กุมภาพันธ์ 2562 การวิจัยแบ่งผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มมาตรฐาน (กลุ่มที่ไม่ใช้แบบสอบถาม PROMPT เป็นส่วนหนึ่งในการบริบาลทางเภสัชกรรม) และกลุ่มศึกษา (กลุ่มที่ใช้แบบสอบถาม PROMPT เป็นส่วนหนึ่งในการบริบาลทางเภสัชกรรม) ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม PRMOPT จำนวน 2 ครั้ง คือ ก่อนการแทรกแซงและหลังการแทรกแซงเมื่อผู้ป่วยมาพบแพทย์ในครั้งถัดไป ผลการวิจัย: ในช่วงหลังได้รับการบริบาลทางเภสัชกรรม กลุ่มศึกษามีคะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวมของการใช้ยาที่มากกว่ากลุ่มมาตรฐานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ค่าเฉลี่ย 82.1±16.7 และ 78.6±16.2 ตามลำดับ) สรุป: การให้บริบาลทางเภสัชกรรมโดยใช้แบบสอบถาม PROMPT สามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตด้านการใช้ยาในมิติคุณภาพชีวิตโดยรวมของการใช้ยาของผู้ป่วยดีขึ้นได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Cheng Y, Raisch DW, Borrego ME, Gupchup GV. Economic, clinical, and humanistic outcomes (ECHOs) of pharmaceutical care services for minority patients: A literature review. Res Social Adm Pharm. 2013; 9: 311-29.

Kozma CM, Reeder CE, Schulz RM,. Economic, clinical, and humanistic outcomes: a planning model for pharmacoeconomic research. Clin Ther. 1993;15:1121-32.

Deshpande PR, Rajan S, Sudeepthi BL, Abdul Nazir CP. Patient-reported outcomes: A new era in clinical research. Perspect Clin Res. 2011; 2: 137-44.

US Department of Health and Human Services Food and Drug Administration. Guidance for industry: patient-reported outcome measures: use in medical product development to support labeling claims [online]. 2009 [cited Jan 20, 2018]. Available from: www.fda.gov/downloads/drugs/guidances/ucm 193282.pdf.

Black N. Patient reported outcome measures could help transform healthcare. BMJ. 2013;346:f167.

Jones JB, Synder CF WA. Issues in the design of internet-based systems for collecting patient-reported outcomes. Qual Life Res. 2007;16:1407-17.

Fitzpatrick R, Davey C, Buxton MJ, Jones DR. Evaluating patient-based outcome measures for use in clinical trials. Health Technol Assess. 1998; 2: 1-74.

US Department of Health and Human Services Food and Drug Administration. Guidance for industry: patient-reported outcome measures: use in medical product development to support labeling claims: draft guidance. Health Qual Life Outcomes. 2006;4:79.

Guyatt GH, Feeny DH, Patrick DL. MEasuring health-related quality of life. Ann Intern Med. 1993; 118: 622-9.

Sakthong P. Health-related quality of life. Bangkok: Chulalongkorn University Press; 2011.

Greenhalgh J, Long AF, Flynn R. The use of patient reported outcome measures in routine clinical practice: lack of impact or lack of theory? Soc Sci Med. 2005;60: 833-43.

Marshall S, Haywood K, Fitzpatrick R. Impact of patient-reported outcome measures on routine practice: A structured review. J Eval Clin Pract. 2006; 12: 559-68.

Taenzer P, Bultz BD, Carlson LE, Speca M, DeGagne T, Olson K, et al. Impact of computerized quality of life screening on physician behaviour and patient satisfaction in lung cancer outpatients. Psycho-Oncology. 2000;9:203-13.

Detmar SB, Muller MJ, Schornagel JH, Wever LDV, Aaronson NK. Health-related quality-of-life assessments and patient-physician communication: A randomized controlled trial. JAMA. 2002; 288: 3027-34.

Weaver A, Young AM, Rowntree J, Townsend N, Pearson S, Smith J, et al. Application of mobile phone technology for managing chemotherapy-associated side-effects. Ann Oncol. 2007;18:1887-92.

Berry DL, Blumenstein BA, Halpenny B, Wolpin S, Fann JR, Austin-Seymour M, et al. Enhancing patient-provider communication with the electronic self-report assessment for cancer: A randomized trial. J Clin Oncol. 2011;29:1029-35.

Chen J, Ou L, Hollis SJ. A systematic review of the impact of routine collection of patient reported outcome measures on patients, providers and health organisations in an oncologic setting. BMC Health Serv Res 2013;13:211-.

Sakthong P, Suksanga P, Sakulbumrungsil R, Winit-Watjana. Development of Patient-reported Outcomes Measure of Pharmaceutical Therapy for Quality of Life (PROMPT-QoL): A novel instrument for medication management. Res Social Adm Pharm. 2015;11:315-38.

Sakthong P, Sangthonganotai T. A randomized controlled trial of the impact of pharmacist-led patient-centered pharmaceutical care on patients' medicine therapy-related quality of life. Res Social Adm Pharm. 2018;14:332-9.

Sakthong P, Sonsa-ardjit N, Sukarnjanaset P, Munpan W, Sangthonganotai T. Development and psychometrics of a short-form pharmaceutical care-specific measure for quality of life. Int J Clin Pharm 2018; 40 :642-9.

Faul F, Erdfelder E, Buchner A, Lang A-G. Statistical power analyses using G*Power 3.1: Tests for correlation and regression analyses. Behav Res Methods. 2009;41: 1149-60.

Santana M-J, Feeny D, Johnson JA, McAlister FA, Kim D, Weinkauf J, et al. Assessing the use of health-related quality of life measures in the routine clinical care of lung-transplant patients. Qual Life Res. 2010;19: 371-9.

Velikova G, Booth L, Smith AB, Brown PM, Lynch P, Brown JM, et al. Measuring quality of life in routine oncology practice improves communication and patient well-being: A randomized controlled trial. J Clin Oncol. 2004;22:714-24.