กระบวนการการเยี่ยมบ้านของคลินิกหมอครอบครัวท่าพระ-ดอนหัน จังหวัดขอนแก่น

Main Article Content

หนึ่งฤทัย ไชยโยราช
กฤษณี สระมุณี

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: 1) เพื่อศึกษาขั้นตอนการเยี่ยมบ้านของคลินิกหมอครอบครัวท่าพระ-ดอนหันในปัจจุบัน 2) เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (strength, weakness, opportunity, threat: SWOT) ของการดำเนินงานเยี่ยมบ้าน และ 3) เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการเยี่ยมบ้านให้เหมาะสมมากขึ้น วิธีการ: การศึกษาเชิงคุณภาพครั้งนี้เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (n=13) และการอภิปรายกลุ่ม (n=11) ผู้เข้าร่วมการศึกษา ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เจ้าพนักงานสาธารณสุข  นักโภชนาการ นักกายภาพ และเภสัชกร ที่มีประสบการณ์เยี่ยมบ้าน การศึกษาเก็บข้อมูลในเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2563 คำถามสัมภาษณ์มี 10 ข้อ เกี่ยวกับกระบวนการเยี่ยมบ้านที่มีในปัจจุบันและความคิดเห็นต่อกระบวนการนี้ การอภิปรายกลุ่มเน้นการวิเคราะห์ SWOT ของการเยี่ยมบ้านและปรับปรุงกระบวนการเยี่ยมบ้าน การศึกษาใช้การวิเคราะห์เนื้อหาโดยใช้แนวทางการเยี่ยมบ้าน ปัจจัยภายในและภายนอกของทีมเยี่ยมบ้านเป็นกรอบแนวคิด ผลการวิจัย: กระบวนการเยี่ยมบ้านมีครบทั้ง 3 ระยะ คือ ก่อนเยี่ยม ขณะเยี่ยม และหลังเยี่ยม แต่ละระยะขาดการทำขั้นตอนบางประการดังนี้ ระยะก่อนเยี่ยมขาดการประชุมทีมแบบเข้มข้นก่อนเยี่ยม ขณะเยี่ยมบ้านขาดการใช้แบบบันทึก INHOMESSS และ IFFE และไม่มีการแบ่งหน้าที่กันในขณะเยี่ยมบ้าน ระยะหลังเยี่ยมขาดการประชุมทีมแบบเข้มข้นหลังเยี่ยม การบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน และขาดการส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยบริการ  คลินิกหมอครอบครัวท่าพระ-ดอนหันมีจุดแข็งที่สำคัญ คือ มีความพร้อมด้านบุคลากรและมีค่านิยมองค์กรที่ชัดเจน และมีโอกาสที่สำคัญ คือ ด้านงบประมาณและการมีส่วนร่วมจากองค์กรท้องถิ่น กระบวนการเยี่ยมบ้านที่ปรับปรุงใหม่ได้เน้นให้มีการประชุมแบบเข้มข้น การบันทึกและส่งต่อข้อมูลกันให้มากขึ้น สรุป: กระบวนการเยี่ยมบ้านของคลินิกหมอครอบครัวท่าพระ-ดอนหันยังมีส่วนที่ต้องพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการเยี่ยมบ้านที่แนะนำ การศึกษาครั้งนี้ได้ปรับปรุงกระบวนการเยี่ยมบ้านใหม่ให้ดีขึ้น แต่ควรศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้จริงก่อนนำไปประยุกต์ใช้ในคลินิกหมอครอบครัวแห่งนี้และที่อื่น ๆ ต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Hathirat S. Home health care service [online]. 2011 [cited Apr 8, 2020]. Available from: med.mahidol.ac .th/fammed/sites/default/files/public/pdf/HHC.pdf

Issaoui B, Zidi I, Marcon E, Laforest F, Ghedira K. Literature review: Home health care [online]. 2016 [cited Apr 8, 2020]. Available from: ieeexplore.ieee. org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7489163

Wanapira W. Home visit and home care [online]. 2012 [cited Apr 8, 2020]. Available from: fmlckph. kph.go.th/download-article-att-15.pdf/

Strategy and Planning Division, Permanent Secre tary of Ministry of Public Health. Indicator details of the Ministry of Public Health 2018. Nonthaburi: Ministry of Public Health; 2018.

Health Department, Bangkok. Home health care guideline. Bangkok: Health Department; 2012.

Permanent Secretary of Ministry of Public Health. Guidelines for the implementation of primary care cluster for service units. Nonthaburi: Permanent Secretary of Ministry of Public Health; 2016.

Hibberd JM. The home-visiting process for older people in the in-patient intermediate care services. Qual Ageing. 2008; 9: 13–23.

Nursing Division of Ministry of Public Health. Quality criteria for home visitation. Nonthaburi: Permanent Secretary of Ministry of Public Health; 2014.

Limthongcharoen C. Family physician and home visit. Srinagarind Medical Journal 2017; 32: 496–502.

Lerttrakarnnon P. Home visit by family physician [online]. 2017 [cited Apr 8, 2020]. Available from: cupsakol.org/rp504/PCA/Mon85044.doc

Chayanattapong P. Drug related problems in patients with chronic diseases during home visits by pharmacists in the family care team of Promkiri District Health Network Patcharanat. Thai Journal of Pharmacy Practice 2017; 9: 103–10.

Nutadee N, Saramunee K. Evaluation of home visits by multidisciplinary team with pharmacist involvement to manage drug related problems in diabetic and hypertensive patients at Nampong Hospital, Khon Kaen Narintra. Thai Journal of Pharmacy Practice 2016; 8: 206–16. 13. Chairiap K, Kittiboonyakun P, Anusornsangiam W. Development of pharmaceutical care with multidisciplinary health care team for end-stage renal disease patients undergoing hemodialysis at hospital and home. Thai Journal of Pharmacy Practice 2018; 10: 324–36.

Valizadeh L, Zamanzadeh V, Saber S, Kianian T. Challenges and barriers faced by home care centers: An integrative review. Med Surg Nurs J 2019; 7: 1–9.

Heydari H, Shahsavari H, Hazini A, Nasrabadi AN. Exploring the barriers of home care services in iran: a qualitative study. Scientifica (Cairo). 2016; 2016: 2056470.

Seckler E., Regauer V., Rotter T., Bauer P., Müller M. Barriers to and facilitators of the implementation of multi-disciplinary care pathways in primary care: A systematic review. BMC Fam Pract 2020; 21: 1–19.

Kamlungdee U, Bunmusik P, Watcharawiwat A. The development of home visit guidelines for patients with type 2 diabetes mellitus or hypertension run by family care team. South Coll Netw J Nurs Public Heal. 2017; 4: 34–45.

Perveen S, Habib SS. Identifying constraints for hospital infection control management via Mckinsey 7s framework in Pakistan. Pakistan J Public Heal. 2018; 7: 213–22.

Choktanawanich P. Home visiting in health social work: Fundamental concepts for practices. J Soc Work 2015; 23: 126–50.

Seareewiwattana M, Tongtanunam Y, Limaukkhara S. The development of quality of care for chronic disease patients to delay renal degeneration using the concept of chronic disease care of Tambon Health Promoting Hospital. Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice 2018; 5: 45–56.

Mathioudakis A, Rousalova I, Gagnat AA, Saad N, Hardavella G. How to keep good clinical records. Breathe 2016; 12: 371–5.

Sripotong S, Wanapira W, Theerakarn S. Evaluation of primary care system development by primary care cluster. Buddhachinaraj Medical Journal 2018; 35: 82–91.

Jitdhon J, Dhurongritthichai W, Klungdhumneam K. The development of guidelines on home - visiting pulmonary tuberculosis patients with short course treatment in Mueang District, Samut Prakan Province. HCH Journal of Health Sciences 2017; 20: 1–11.

Kanthamalee S, Wognsaree C, Phanchana N. Home visiting of nurses for caring the dependent elderly people. EAU Heritage Journal Science and Technology 2018; 12: 107–17.

Unwin BK, Jerant AF. The home visit. Am Fam Physician. 1999; 60: 1481–8.

Saploy S. Guideline development of family pharmacists in Samutsakhon Hospital [master thesis]. Nakorn Pathom: Silpakorn University; 2015.

The Royal College of Family Physicians of Thailand. Home visit and home health care practices in the situation of the COVID 19 outbreak [online]. 2020 [cited Aug 8, 2020]. Available from: thaifammed.org/ general-news-and-events/1421/