ห้องพักผู้ป่วยต้นแบบที่สามารถควบคุมค่าพารามิเตอร์ที่ส่งผลต่อคุณภาพ อากาศภายใน: การศึกษานำร่องในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

Main Article Content

นินนาท ราชประดิษฐ์
ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ
ศิริเกษม ศิริลักษณ์
บดินทร์ บุตรธรรม
สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: 1. สำรวจคุณภาพอากาศภายในห้องต่าง ๆ ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 2. สร้างนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และ 3. ทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้นต่อการปนเปื้อนของเชื้อจุลชีพในอากาศของนวัตกรรมที่สร้างขึ้น วิธีวิจัย: งานวิจัยและพัฒนาครั้งนี้สำรวจความคิดเห็นของบุคลากร 30 รายในโรงพยาบาลเกี่ยวกับห้องที่มีปัญหาคุณภาพของอากาศ หลังจากนั้น ผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในห้องที่เลือกจากห้องที่บุคลากรแจ้งว่ามีปัญหาโดยวิธีการวางจานอาหารเลี้ยงเชื้อและเพาะเชื้อ จากนั้น กลุ่มออกแบบนวัตกรรมระดมความเห็นด้วยวิธี systematic inventive thinking การตรวจสอบประสิทธิภาพเบื้องต้นของนวัตกรรมที่สร้างขึ้นด้วยวิธีการเดียวกับที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพอากาศ ผลการวิจัย: บริเวณที่บุคลากรคิดว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องคุณภาพอากาศภายในอาคารมากที่สุด (พิจารณาจากค่าฐานนิยม) ได้แก่ บริเวณโถงตรวจผู้ป่วยนอก ห้องพักผู้ป่วยเดี่ยว และหอผู้ป่วยรวม ตามลำดับ ผลการตรวจเชื้อจุลชีพในอากาศให้ผลสอดคล้องกับความคิดเห็นของบุคลากร นวัตกรรมที่ได้จากการระดมสมอง คือ ห้องพักผู้ป่วยต้นแบบที่ถูกปรับปรุงให้เป็นห้องที่สามารถควบคุมค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่มีผลต่อคุณภาพอากาศได้ การทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้นของนวัตกรรมพบจำนวนโคโลนีของเชื้อแบคทีเรีย/เชื้อราในห้องพักผู้ป่วยต้นแบบลดลงจากเดิมก่อนทำความสะอาดห้อง 95/5 โคโลนี และหลังทำความสะอาดห้อง 18/20 โคโลนีเป็น 10/4 โคโลนี ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และพบชนิดของเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ก่อโรคและเชื้อราในปริมาณน้อยมาก สรุป: ห้องพักผู้ป่วยต้นแบบที่สามารถควบคุมค่าพารามิเตอร์ที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศภายใน มีผลการทดสอบนำร่องเป็นที่น่าพอใจ จึงสมควรมีการทดสอบในห้องต่าง ๆ ที่มีจำนวนและความหลากหลายมากขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Lee HJ, Lee KH, Kim DK. Evaluation and comparison of the indoor air quality in different areas of the hospital. Medicine (Baltimore). 2020; 99: e23942.

Humphreys H. Quality of hospital air. J Hosp Infect. 2020; 104: 300-1.

Akova İ, Kiliç E, Sümer H, Keklikçi T. Prevalence of sick building syndrome in hospital staff and its relationship with indoor environmental quality. Int J Environ Health Res. 2020: 1-16.

Veysi R, Heibati B, Jahangiri M, Kumar P, Latif MT, Karimi A. Indoor air quality-induced respiratory symptoms of a hospital staff in Iran. Environ Monit Assess. 2019; 191: 50.

Vijayan VK, Paramesh H, Salvi SS, Dalal AA. Enhancing indoor air quality-The air filter advantage . Lung India. 2015; 32: 473-9.

Cabo Verde S, Almeida SM, Matos J, Guerreiro D, Meneses M, Faria T, Botelho D, Santos M, Viegas C. Microbiological assessment of indoor air quality at different hospital sites. Res Microbiol. 2015; 166: 557-63.

Kalender Smajlović S, Kukec A, Dovjak M. Asso- ciation between Sick Building Syndrome and Indoor Environmental Quality in Slovenian Hospitals: A Cross-Sectional Study. Int J Environ Res Public Health. 2019; 16: 3224.

Jiang SY, Ma A, Ramachandran S. Negative Air Ions and Their Effects on Human Health and Air Quality Improvement. Int J Mol Sci. 2018; 19: 2966.

Davis S. Dust busters. Revised standard targets airborne IC threats from construction. Health Facil Manage. 2002; 15: 33-6.

Di Giulio M, Grande R, Di Campli E, Di Bartolomeo S, Cellini L. Indoor air quality in university environ ments. Environ Monit Assess. 2010; 170: 509-17.

Sudharsanam S, Srikanth, P, Merline S, Appavoo S. Study of the indoor air quality in hospitals in south Chennai, India-microbial profile. Indoor and Built Environment. 2008; 17: 435-41.

. Institute of Health Quality Certification (Public Organization). Healthcare accreditation [online]. 2012 [cited Jun 9, 2020]. Available from: www.lmh .moph.go.th/h11381/assets/doc_uploads/583e8544aee15.pdf

Sirilak S, Butthum B, Muneesawang P, Yammen S, Rachapradit N, Poowaruttanawiwit P, et al. Nare suan university hospital cohort wards installation: a Project to increase the capacity of the health management team against Covid-19outbreak. Broadcasting, Television and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest; 2021.

Sathienrattanakul T. Indoor air quality [online]. 2013 [cited Jun 9, 2020]. Available from: www.acat.or.th /download/acat_or_th/journal-15/15%20-%2013.pdf

WHO. Guidelines for indoor air quality [online]. 2010 [cited Jun 9, 2020]. Available from: www.euro. who.int/__data/assets/pdf_file/0009/128169/e94535.pdf

Heymann AD, Azuri J, Kokia E, Monnickendam SM, Shapiro M, Shalev G. Systematic inventive thinking: a new tool for the analysis of complex problems in medical management. Isr Med Assoc J. 2004; 6: 67-9.

Mosca EI, Capolongo S. Towards a Universal Design evaluation for assessing the performance of the built environment. Stud Health Technol Inform. 2018; 256: 771-9.

Stockwell RE, Ballard EL, O'Rourke P, Knibbs LD, Morawska L, Bell SC. Indoor hospital air and the impact of ventilation on bioaerosols: a systematic review. J Hosp Infect. 2019; 103: 175-84.

Veysi R, Heibati B, Jahangiri M, Kumar P, Latif MT, Karimi A. Indoor air quality-induced respiratory symptoms of a hospital staff in Iran. Environ Monit Assess. 2019;191: 50.

Gola M, Settimo G, Capolongo S. indoor air quality in inpatient environments: A systematic review on factors that influence chemical pollution in inpatient wards. J Healthc Eng 2019; 2019: 8358306.

Hellgren UM, Hyvärinen M, Holopainen R, Reijula K. Perceived indoor air quality, air-related symptoms and ventilation in Finnish hospitals. Int J Occup Med Environ Health. 2011; 24: 48-56.

Rautiainen P, Hyttinen M, Ruokolainen J, Saarinen P, Timonen J, Pasanen P. Indoor air-related symp toms and volatile organic compounds in materials and air in the hospital environment. Int J Environ Health Res. 2019; 29: 479-88.

Annesi-Maesano I, Maesano CN, D'Amato M, D'Amato G. Pros and cons for the role of air pollution on COVID-19 development. Allergy. 2021;18.