เผยแพร่แล้ว: 2019-02-07

ผลของการใช้ฉลากภาพที่บ่งบอกวิธีใช้ยาเม็ดชนิดรับประทานในผู้ป่วยชาวไทยมุสลิมที่ไม่รู้หนังสือ

นนทกานต์ ลิ่มเจริญ, ธนเทพ วณิชยากร, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต (ผู้แต่ง)

294-306

ผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านในหัวข้อเภสัชวิทยาของ ยารักษาโรคเบาหวานในนิสิตเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปวิตรา พูลบุตร, กฤษณี สระมุณี, วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม, เบญจมาศ คุชนี, อชิดา จารุโชติกมล (ผู้แต่ง)

422-432

อันตรกิริยาของยาต้านเอชไอวี

เดือนกาญจน์ สุทธิเวทย์ (ผู้แต่ง)

447-462

การยอมรับการใช้เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของคลินิกแพทย์และทันตแพทย์

กิตติยาพร ทองไทย, น้องเล็ก คุณวราดิศัย, แสวง วัชระธนกิจ (ผู้แต่ง)

489-498

ความปลอดภัยของการใช้ยาแคปซูลเถาวัลย์เปรียงเพื่อทดแทนยา diclofenac

วิภา กลั่นสุวรรณ, สุรศักดิ์ เสาแก้ว (ผู้แต่ง)

525-529