ความเห็นของผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันและพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อมาตรการควบคุม ยาแก้ไอและยาแก้แพ้ที่อาจนำไปใช้ในทางที่ผิดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Main Article Content

เลิศเชาว์ สุทธาพานิช

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินความเห็นของผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันและพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อมาตรการควบคุมยาแก้ไอและยาแก้แพ้ที่อาจนำไปใช้ในทางที่ผิดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วิธีการ: ตัวอย่าง คือ ผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน 10 ราย พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 10 ราย และเจ้าหน้าที่ตำรวจ 8 รายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์และแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลความเห็นของตัวอย่างเกี่ยวกับประสิทธิภาพของมาตรการในการควบคุมยากลุ่มดังกล่าว การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย: ผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันและเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการควบคุมยากลุ่มนี้  ผู้รับอนุญาตฯ ทั้งหมดรายงานว่าสามารถปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดให้ขายยาแก้ไอและยาแก้แพ้ชนิดน้ำได้ครั้งละไม่เกิน 3 ขวดต่อครั้งต่อผู้รับบริการ ส่วนมาตรการที่ปฏิบัติไม่ได้เลย คือ การทำบัญชีซื้อยาอันตราย มาตรการที่ผู้รับอนุญาตขายยาและเจ้าหน้าที่เห็นว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ การมีเภสัชกรควบคุมการขายยา และมาตรการที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุด คือ การทำบัญชีซื้อยา สรุป: มาตรการที่ใช้ในการควบคุมยาแก้ไอและยาแก้แพ้ยังไม่สามารถนำมาปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ ภาครัฐควรพัฒนาระบบรายงานการซื้อขายยากลุ่มนี้ตั้งแต่วัตถุดิบ การผลิต และการขายในร้านขายยา โดยให้รายงานบนฐานข้อมูลเดียวกันทั้งระบบ เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ และได้รับทราบข้อมูลที่เป็นจริง ในการปฏิบัติงานกับเจ้าพนักงานตำรวจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต้องหาวิธีการที่ทำให้ตำรวจทราบถึงชนิดของยาที่มีการนำไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อการทำงานที่รวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ควรนำมาตรการทางปกครอง เช่น การไม่ต่ออายุใบอนุญาตขายยา มาพิจารณาใช้หากพบการกระทำความผิดจากการขายยาที่พบว่ามีการนำไปใช้ในทางที่ผิด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Announcement of the Food and Drug Administra- tion on controlling the sales of liquid medications containing diphenhydramine, promethazine or dex- tromethorphan. (October 5, 2011).

2. Public Health Ministerial Rule in 2013 on license application and licensing of modern drug selling. Royal Gazette No. 130, Part 126A (Dec 27, 2013).

3. Announcement of the Food and Drug Administra- tion on list of drugs to be reported to the Food and
Drug Administration. Royal Gazette No. 132, Part 179D (Jun 6, 2014).

4. Announcement of the Food and Drug Administra- tion on list of dangerous drugs with mandated bookkeeping on sales. Royal Gazette No. 132, Part 179D (Jun 6, 2014).

5. Announcement of the Food and Drug Administra- tion on rules, procedures and conditions for selling drugs. Royal Gazette No. 132, Part 179D (Jun 6, 2014).

6. Public health ministerial declaration in 2014 on the requirement of premises, instruments, and good pharmacy practice in selling establishments of modern drugs according to the Drug Act. Royal gazette No. 131, Part 223D (supplement) (Nov 5, 2014)

7. Order of the Pharmacy Council no. 50/2558 on the verdict on the case of ethics in pharmacy practice (July 20, 2015).

8. Order of the Pharmacy Council no. 53/2558 on the verdict on the case of ethics in pharmacy practice (July 20, 2015).

9. Order of the Pharmacy Council no. 57/2558 on the verdict on the case of ethics in pharmacy practice (July 20, 2015).

10. Order of the Pharmacy Council no. 54/2559 on the verdict on the case of ethics in pharmacy practice (November 10, 2016).

11. Order of the Pharmacy Council no. 56/2559 on the verdict on the case of ethics in pharmacy practice (November 10, 2016).

12. Ministry of Public Health. Common approaches for handling the problems on the violation of drug law B.E. 2553. Nonthaburi: Food and Drug Administration; 2010. p 6-14.