การประเมินกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับตำบลในจังหวัดร้อยเอ็ด

Main Article Content

พิทยาภรณ์ ศรีคำภา
สุรศักดิ์ เสาแก้ว

บทคัดย่อ

                วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษากิจกรรมในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับตำบลของจังหวัดร้อยเอ็ดที่ดำเนินการโดยโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในปี 2559 วิธีการ: ผู้วิจัยสำรวจกิจกรรมการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพใน 4 หมวด ได้แก่ 1) การบริหารยุทธศาสตร์ 2) การควบคุมและกำกับผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาด 3) การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและความเข้มแข็งของเครือข่าย และ 4) ฐานข้อมูลและระบบการรายงาน การเก็บข้อมูลทำโดยใช้แบบสอบถามในตัวอย่างที่เป็นผู้รับผิดชอบงานดังกล่าวในสถานที่ปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่กล่าวข้างต้นทุกแห่งในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนทั้งสิ้น 269 แห่ง แห่งละ 1 คน  ผลการศึกษา: อัตราการตอบกลับของแบบสอบถาม คือ ร้อยละ 65.80 (177 แห่ง)  ตัวอย่างมีการดำเนินงานในด้านการบริหารเชิงยุทธศาสตร์มากที่สุด ทั้งโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามารถดำเนินงานได้มากกว่าร้อยละ 92 ของจำนวนกิจกรรมที่สอบถาม ส่วนงานด้านฐานข้อมูลและระบบรายงาน มีการดำเนินงานน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 76-86 ของจำนวนกิจกรรมที่สอบถาม ประเด็นที่ผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการพัฒนาศักยภาพ ได้แก่ 1) การสรุปผลการทำงานหรือสรุปบทเรียนเพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน 2) ความรู้ในการบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตและการบันทึกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3) การบันทึกการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับโฆษณาที่ไม่ถูกต้องหรือการจัดการปัญหาโฆษณา 4) การพัฒนาเครือข่ายในการทำงาน มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางาน 5) กิจกรรมอบรม ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ประกอบการ 6) นวัตกรรมทางด้านการคุ้มครองผู้บริโภค สรุป: งานวิจัยนี้ทำให้ทราบถึงกิจกรรมในงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ  ของจังหวัดร้อยเอ็ดที่ควรได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Consumer Protection Act B.E. 2522. Royal Gazette No. 96, Part 72A special (May 4, 1979).

2. Methathon S. Deliveries of policy within Ministry of Public Health at the fiscal year of 2017. Nontha- buri: Office of the Permanent Secretary; 2016

3. Srisasalak J. What is health region? What for? HSRI vs AH. Bangkok: Health System Research Institute; 2013.

4. Order of the Office of the Permanent Secretary of Ministry of Public Health on appointment of the committee on health consumer protection for 7th health region (2015, Jan 20).

5. Ministry Public Health. Health service facilities within Thailand [online]. 2012 [cited Dec 20, 2016]. Available from: www.203.157.7.46/uploadFilesdocu
ment/D00000000321_ 23632.xls

6. Poonaovarat N, Kanjanarach T. Job performance and attitudes of health personnel at sub-district health promoting hospitals toward consumer pro- tection: A case study of Chaiyaphum province. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2013; 9:160-5.

7. Booddawong B, Kiatying-Angsulee N, Wanleepong K, Boonmanus L, Kadsomboon O, Dokbua J, et al. Sources and distribution of unlawful medicines in 8 provinces of Thailand: to inform the public policy change. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2016; 11(special): 260-8.

8. Rujirayunyong T. Situation of illegal advertising of health products among local radios in Lopburi in the Era of the national council for Peace and Order (NCPO). Thai Journal of Pharmacy Practice 2015; 12: 187-99.

9. Food and Drug Administration. Evaluation of the operation of consumer protection on health products in up-countries during the fiscal year of 2011. Nonthaburi: Ministry Public Health; 2012.

10. Thaweehan M. Evaluation of health product consumer protection in Tambo health promotion hospital, Roi Et Province [master thesis]. Khon Kaen: Khon Kaen University; 2012.

11. Working Committee for preparing the guidelines for health consumer protection in sub-district health promoting hospital committee. Guidelines for health consumer protection in sub-district health promoting hospital committee. Nonthaburi: Ministry Public Health; 2010.

12. Division for promoting consumer protection in health products in the regional and local levels. Criteria and guidelines for awarding the excellency in consumer protection in health products. Nonthaburi: Food and Drug Administration; 2016.

13. Anuwatworakul U. Need for development of technical competencies in consumer protection in health prodeucts among officers of sub-district health promoting hospital in Buriram. Thai Journal of Pharmacy Practice 2016; 11: 387-98.