แหล่งที่มาของยาแก้ไอซึ่งถูกนำมาเสพโดยผู้ติดยาในจังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคใต้

Main Article Content

นิสา ชายกุล

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของยาแก้ไอซึ่งถูกนำมาเสพโดยผู้ติดยาในจังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคใต้ วิธีการ: ผู้วิจัยสัมภาษณ์แบบเจาะลึกถึงแหล่งกระจายยาแก้ไอจากผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายบำบัดสารเสพติดจังหวัด 20 คนซึ่งเคยใช้ยาแก้ไอมาใช้ในทางที่ผิด การเลือกตัวอย่างโดยใช้วิธีการแนะนำแบบต่อๆ (snow ball sampling technique) โดยวิทยากรในกิจกรรมค่ายที่ใกล้ชิดกับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้ระบุผู้ให้ข้อมูลคนแรก และผู้ให้ข้อมูลคนแรกแนะนำผู้ให้ข้อมูลคนถัดไป การสัมภาษณ์ดำเนินจนกระทั่งได้ข้อมูลที่อิ่มตัว นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้สังเกตการขายยาแก้ไอในแหล่งจำหน่ายทุกแห่งตามที่ผู้ให้ข้อมูลแจ้ง ผลการวิจัย: แหล่งที่มีการกระจายยาน้ำแก้ไอ มี 3 แหล่ง คือ 1) แหล่งขายปลีกแบบเปิดเผยในร้านซึ่งพบทั้งจากร้านยาและร้านชำ 2) การแอบขายแบบขายส่งจากแหล่งที่เป็นโกดัง พบแหล่งจำหน่ายเป็นร้านยาในจังหวัดใกล้เคียง ผู้ให้ข้อมูลในประเด็นนี้เคยเป็นผู้ขายปลีกในร้านชำของตนเองโดยซื้อมาจากแหล่งที่เป็นโกดังครั้งละ 10 ลัง ราคาลังละ 4,000 บาท  3) แหล่งซื้อทาง facebook ผู้ขายใช้รถยนต์กระบะส่งยาแก่ผู้ซื้อ ผู้ให้ข้อมูลเคยสั่งครั้งละ 5 ลัง ราคา 45 บาทต่อขวด  การสังเกตพบว่า แหล่งจำหน่ายที่เป็นร้านยาไม่มีการซักถามอาการสำคัญ แต่ส่งมอบยาทันทีตามการเรียกหา และบางครั้งผู้ขายเสนอยาในชื่อการค้าอื่นให้ถ้าไม่มียาในชื่อการค้าที่เรียกหา แต่ไม่พบว่ามีการจำหน่ายหน้าร้านเกินสามขวดซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด สรุป: ผลการวิจัยสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตรวจเฝ้าระวังร้านยาและร้านชำที่ยังพบการจำหน่ายอย่างไม่ถูกกฎหมาย โดยต้องอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้เกิดการดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Narcotics Act, B.E. 2522. Royal Gazette No. 96, Part 63A special (Apr 27, 1979).

2. Ministerial Rules on regulating the sale of narcotic drugs in category 3 containing codeine as an ingredient

3. Danthumrongkoon W, Sukcheep P, Chapung K. Consumption status of cough syrup containing codeine in Southern border. Journal of Office of The Narcotics Control Board 2004; 20: 64-75.

4. Ampol W. Study on drug and substance abuse. Food and Drug Administration; 2013.

5. Office of the Narcotics Control Board, Narcotics Control Technology Center. 4x100 [online]. 2004 [cited Oct 10, 2016]. Available from: nctc.oncb.go. th/more_news.php?cid=49.

6. Manager online. Krabi Public health officers’ concerns on abuse of cough medicines causing over 1,786 lawsuits [online]. 2015 [cited Nov 10, 2016]. Available from: www.manager.co.th/asp-bin-printnews.aspx.

7. Manager online. Southern News –A owner of minimart sold cough medicines to students in Krabi with and over 580 bottles of cough medicine found in the store [online]. 2012 [cited Nov 10, 2016]. Available from: www.manager.co.th/sounew s-printnews.aspx.

8. Thairath online. News in Southern Thailand: Arrest big traders of cough medicines for mixing 4x100 drug with hundreds thousand baht of cough medicines seized [online]. 2013 [cited Nov 10, 2016]. Available from: www.thairath.co.th/content/ 647143.

9. Nation TV. Krabi Town: Police seized more than 2 thousand bottles of liquors [online]. 2015 [cited Oct 10, 2016]. Available from: www.nationtv.tv/ main /content/.

10. Thairath online. Nakornsrithammarat policemen arrested a middle aged man smuggling nearly 1,000 bottles of cough medicines to Surat Thani. [online] 2015 [cited Nov
10, 2016]. Available from: www.thairath.co.th/content/777182

11. Drug Act, B.E. 2510. Royal Gazette No. 84, Part 101 special (Oct 20, 1967)

12. Lincharearn A. Qualitative data analysis technique s. Journal of Educational Measurement MSU 2012 ; 17: 17-29.

13. Kaew-on P, Lerkiatbundit S, Saengcharoen W. Is There any Difference in the Quality between the Pharmacies Accredited by the Pharmacy Council and Non-accredited
Pharmacies?. Thai Journal of Pharmacy Practice 2012; 4: 39-64.

14. Patcharapaisan N. Effectiveness of the law on reducing the distribution of cough syrup containing codeine. Food and Drug Administration; 2005.

15. Orawan C, Pranee O, Apinya I. Predictive factors of the success of monitoring and preventing addictive substance use in the army community. Journal of the Royal Thai Army Nurse 2016; 17: 178-86.