ความปลอดภัยของการใช้ยาแคปซูลเถาวัลย์เปรียงเพื่อทดแทนยา diclofenac

Main Article Content

วิภา กลั่นสุวรรณ
สุรศักดิ์ เสาแก้ว

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาถึงความปลอดภัยของการใช้ยาแคปซูลเถาวัลย์เปรียงเพื่อทดแทนยา diclofenac ในโรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง วิธีการ: การศึกษานี้เก็บข้อมูลย้อนหลังจากผู้ป่วยทุกรายที่มีการสั่งใช้ยาเถาวัลย์เปรียง หรือ diclofenac  ตั้งแต่ ปี  2554-2559  การศึกษาเก็บข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น โดยรวบรวมข้อมูลจากบันทึกรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่ได้บันทึกไว้ในโปรแกรม HOSxP  ผลการวิจัย: ในช่วงเวลาที่ศึกษา ผู้ป่วยได้รับเถาวัลย์เปรียง 6,908 รายและเกิดอาการไม่พึงประสงค์ 4 ราย ผู้ป่วยได้รับ diclofenac 11,088  รายเกิดอาการไม่พึงประสงค์ 11 ราย การใช้เถาวัลย์เปรียงลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาการไม่พึงประสงค์โดยมีความเสี่ยงสัมพัทธ์ 0.6 (95%CI 0.2 - 2.0, p=0.454) เมื่อเทียบกับการใช้ diclofenac ผลที่พบไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากจำนวนผู้ที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์น้อย สรุป: เถาวัลย์เปรียงมีแนวโน้มที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาน้อยกว่า diclofenac ผลการวิจัยไม่พบนัยสำคัญทางสถิติ  จึงควรมีการศึกษาในขนาดตัวอย่างที่มากขึ้นต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Vane JR. Inhibition of prostaglandin synthesis as a mechanism of action for aspirin-like drugs. Nat New Biol 1971;231:232-5.

2. Meade EA, Smith WL, DeWitt DL. Differential inhibition of prostaglandin endoperoxide synthase (cyclooxygenase) isozymes by aspirin and other non-steroidal anti-inflammatory drugs. J Biol Chem 1993; 268: 6610-4.

3. Crofford LJ, Lipsky PE, Brooks P, Abramson SB, Simon LS, van de Putte LB. Basic biology and clinical application of specific cyclooxygenase-2 inhibitors. Arthritis Rheum 2000;43: 4-13.

4. Srimongkol Y, Warachit P, Chavalittumrong P, Sriwanthana B, Pairour R, Inthep C, et al. A Study of the Efficacy of Derris scandens (Roxb.) Benth. extract compared with diclofenac for the alleviation of low back pain. JTTAM 2007; 5:9,17-23. .

5. Phimarn W, Caichompoo W, Sungthong B, Saramunee. A Systematic review and meta-analysis on efficacy of Derris scanden (Roxb.). Thai Journal of Pharmacy Practice 2015 ; 7:83-91

6. Meade EA, Smith WL, DeWitt DL. Differential inhibition of prostaglandin endoperoxide synthase (cyclooxygenase) isozymes by aspirin and other non-steroidal anti-inflammatory drugs. J Biol Chem 1993; 268: 6610-4.