ผลของการให้ความรู้โดยเภสัชกรร่วมกับการใช้ภาพถ่ายแสดงวิธีการใช้ยาสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

Main Article Content

ปริตตา ไชยมล
สงวน ลือเกียรติบัณฑิต
วรนุช แสงเจริญ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินผลของการให้ความรู้โดยเภสัชกรร่วมกับการใช้ภาพถ่ายแสดงวิธีการใช้ยาต่อผลการรักษา ความร่วมมือในการใช้ยา และความรู้ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน วิธีการ: การศึกษาเป็นเชิงทดลองแบบสุ่มและมีการควบคุม  ผู้ป่วยในการศึกษามีจำนวน 145 ราย ซึ่งเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2  ที่มารับการรักษาในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ 2 แห่งในจังหวัดตรัง ผู้วิจัยสุ่มแบ่งผู้ป่วยเป็นกลุ่มศึกษา (n=72) และกลุ่มควบคุม (n=73) กลุ่มศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานร่วมกับการใช้ภาพถ่ายแสดงวิธีการใช้ยาจากเภสัชกรทุก 8–13 สัปดาห์ รวม 4 ครั้ง  ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการบริการตามปกติ  ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 10 เดือน ผลการวิจัย: เมื่อสิ้นสุดการศึกษาพบว่า กลุ่มศึกษามีระดับ glycated hemoglobin (HbA1c) และ fasting plasma glucose (FPG) ต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ (ค่า HbA1c=7.88±1.29% และ 8.55± 1.32% ตามลำดับ; P=0.002 และค่า FPG=133.81±25.42 mg/dl และ 149.71±26.11 mg/dl ตามลำดับ; P<0.001) กลุ่มศึกษามีค่าความดันโลหิตเมื่อสิ้นสุดการศึกษาลดลงจากเมื่อเริ่มต้นการศึกษาอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) แต่ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม (P>0.05) ส่วนระดับไขมันในเลือดระหว่างทั้งสองกลุ่มพบว่า ไม่แตกต่างกัน (P>0.05) ความร่วมมือในการใช้ยาและความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานของกลุ่มศึกษามีค่ามากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ (คะแนนความร่วมมือในการใช้ยาจากการนับเม็ดยาที่เหลือ=90.78±4.92 และ 88.85±5.91 ตามลำดับ (คะแนนเต็ม=100); P=0.034 และคะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน=12.15±1.12 และ 10.26±1.85 ตามลำดับ (คะแนนเต็ม=13); P<0.001) สรุป: การให้ความรู้โดยเภสัชกรร่วมกับการใช้ภาพถ่ายแสดงวิธีการใช้ยาทำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้น รวมทั้งมีความร่วมมือในการใช้ยาและความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. World Health Organization. Global report on diabetes [online]. 2016 [cited April 8, 2017]. Available from: apps.who.int/iris/bitstream/10665/ 204871/1/9789241565257_eng.pdf

2. Diabetes Association of Thailand. Diabetes clinical practice guideline 2011. Bangkok: Srimuang Publishers; 2011.

3. Bureau of Non Communicable Diseases, Ministry of Public Health. Annual report 2015. Bangkok: The War Veterans Organization of Thailand; 2016.

4. Trang Provincial Health Office. The top ten causes of outpatient diseases in Trang [online]. 2016 [cited October 15, 2016]. Available from: trg.hdc. moph.go.th/hdc/reports.

5. Schectman JM, Nadkarni MM, Voss JD. The association between diabetes metabolic control and drug adherence in an Indigent population. Diabetes Care 2002; 25: 1015-21.

6. Krapek K, King K, Warren SS, George KG, Caputo DA, Mihelich K, et al. Medication adherence and associated hemoglobin A1c in type 2 diabetes. Ann Pharmacother 2004; 38: 1357-62.

7. Suppapitiporn S, Chindavijak B, Onsanit S. Effect of diabetes drug counseling by pharmacist, diabetic disease booklet and special medication containers on glycemic control of type 2 diabetes mellitus: a randomized controlled trial. J Med Assoc Thai 2005; 88 (Suppl. 4): S134-41.

8. Omran D, Guirguis LM, Simpson SH. Systematic review of pharmacist interventions to improve adherence to oral antidiabetic medications in people with type 2 diabetes. Can J Diabetes 2012; 36: 292-9.

9. Vervloet M, Linn AJ, van Weert JC, de Bakker DH, Bouvy ML, van Dijk L. The effectiveness of interventions using electronic reminders to improve adherence to chronic medication: a systematic review. J Am Med Inform Assoc 2012; 19: 696-704.

10. Walker EA, Shmukler C, Ullman R, Blanco E, Scollan-Koliopoulus M, Cohen HW. Results of a successful telephonic intervention to improve diabetes control in urban adults. Diabetes Care 2011; 34: 2-7.

11. Fenerty SD, West C, Davis SA, Kaplan SG, Feldman SR. The effect of reminder systems on patients’ adherence to treatment. Patient Prefer Adherence 2012; 6: 127-35.

12. Bosworth HB. How can innovative uses of technology be harnessed to improve medication adherence. Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res 2012; 12: 133-5.

13. National Statistic Office, Thailand. Survey of using technology information and communi- cation in household [online]. 2013 [cited April 9, 2017]. Available from: service.nso.go.th/nso/nso publish/themes/files/icthh56.pdf.

14. Atreja A, Bellam N, Levy SR. Strategies to enhance patient adherence: making it simple. Med GenMed 2005; 7: 4.

15. George J, Elliott R, Stewart DC. A systematic review of interventions to improve medication taking in elderly patients prescribed multiple medications. Drugs Aging 2008; 25: 307-24.

16. Houts PS, Doak CC, Doak LG, Loscalzo MJ. The role of pictures in improving health communica- tion: a review of research on attention, compre- hension, recall and adherence. Patient Educ Couns 2006; 61: 173-90.

17. Kripalani S, Robertson R, Love-Ghaffari MH, Henderson LE, Praska J, Strawder A, et al. Development of an illustrated medication schedule as a low-literacy patient education tool. Patient Educ Couns 2007; 66: 368-77.

18. Lee JK, Grace KA, Taylor AJ. Effect of a pharmacy care program on medication adherence and persistence, blood pressure, and low-density lipoprotein cholesterol. JAMA 2006; 296: 2563-71.

19. Chundee U. Impact of self-medicated sample care for elderly diabetic outpatients at Warinchumrab hospital [master thesis]. Ubon Rajathanee: Ubon Rajathanee University; 2008.

20. Suvasuna P. Effects of pre-packaged unit dose examples on the medication compliance of hypertensive outpatients at Sikhoraphum Hospital, Surin Province [master thesis]. Ubon Rajathanee: Ubon Rajathanee University; 2008.

21. Angsuwattanakul B, Lerkiatbundit S. Development of pictograms for illiterate patients part 1: instructions on how to take tablets. Thai J Pharm Pract 2014; 6: 41-60.

22. Morisky DE, Ang A, Krousel-Wood M, Ward H. Predictive validity of a medication adherence mea- sure for hypertension control. J Clin Hypertens 2008; 10: 348-54.

23. Krousel-Wood MA, Islam T, Webber LS, Re RS, Morisky DE, Muntner P. New medication adherence scale versus pharmacy fill rates in seniors with hypertension. Am J
Manage Care 2009; 15: 59-66.

24. Morisky DE, DiMatteo MR. Improving the measure- ment of self-reported medication nonadherence: final response. J Clin Epidemio 2011; 64: 258-63.

25.Sinchai K. Effects of pharmacist-managed diabetes refilling clinic at Trang Hospital [master thesis]. Songkhla: Prince of Songkla University; 2004.

26. American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes-2017. Diabetes Care 2017; 40(Suppl. 1): S1- S135.

27. Farsaei S, Sabzghabaee AM, Zargarzadeh AH, Amini M. Effect of pharmacist-led patient education on glycemic control of type 2 diabetics: a randomized controlled trial. J Res Med Sci 2011; 16: 43-9.

28. Vik SA, Hogan DB, Patten SB, Johnson JA, Romonko-Slack L, Maxwell CJ. Medication nonad- herence and subsequent risk of hospitalization and mortality among older adults. Drugs Aging 2006; 23: 345-56

29. Xie X, Atkins E, Lv J, Bennett A, Neal B, Ninomiya T, et al. Effects of intensive blood pressure lowering on cardiovascular and renal outcomes: updated systematic review and meta-analysis. Lancet 2016; 387: 435-43.

30. Nelson RH. Hyperlipidemia as a risk factor for cardiovascular disease. Prim Care 2013; 40: 195-211.

31. Lee JK, Grace KA, Taylor AJ. Effect of a pharmacy care program on medication adherence and persistence, blood pressure, and low-density lipoprotein cholesterol: a randomized controlled trial. JAMA 2006; 296: 2563-71.


32. Zedler BK, Kakad P, Colilla S, Murrelle L, Shah NR. Does packaging with a calendar feature improve adherence to self-administered medica- tion for long-term use? A systematic review. Clin Ther 2011; 33: 62-73.

33. Asche C, LaFleur J, Conner C. A review of diabetes treatment adherence and the association with clinical and economic outcomes. Clin Ther 2011; 33: 74-109.

34. Sadakorn S, Saengcharoen W, Wongpoowarak P, Lerkiatbundit S. Clinical impact of pharmacist counseling on type 2 diabetes patients. Isan J Pharm Sci 2014; 9: 116-21.

35. McPherson ML, Smith SW, Powers A, Zuckerman IH. Association between diabetes patients’ know- ledge about medications and their blood glucose control. Res Social Adm Pharm 2008; 4: 37-45.