อันตรกิริยาของยาต้านเอชไอวี

Main Article Content

เดือนกาญจน์ สุทธิเวทย์

บทคัดย่อ

              การติดเชื้อเอชไอวีจำเป็นต้องได้รับการดูแลแบบโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาต้านเอชไอวีต่อเนื่องตลอดชีวิต ปัจจุบันการรักษาด้วยยาต้านเอชไอวีมีประสิทธิภาพสูง แต่สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังคือการดื้อยา การเกิดอาการไม่พึงประสงค์ในระยะยาว และการเกิดอันตรกิริยา บทความนี้กล่าวถึงอันตรกิริยาที่สำคัญของยาต้านเอชไอวีเพื่อเป็นข้อมูลในการใช้ยาให้ปลอดภัยและเกิดประสิทธิผลต่อไป มีรายงานการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาต้านเอชไอวีกับยาอื่นหรือสมุนไพรเนื่องจากยาต้านเอชไอวีส่วนใหญ่เป็น substrate, ตัวยับยั้ง หรือ ตัวเหนี่ยวนำเอนไซม์ cytochrome P450 (CYP) และ drug transporter เช่น P-glycoprotein (P-gp) ตัวอย่างการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยากับยาที่มีความสำคัญ คือ การเกิดภาวะหลอดเลือดหดตัวรุนแรง (ergotism)  ในคนที่ใช้ยาต้านเอชไอวีที่ประกอบด้วย protease inhibitors (PIs) หรือ efavirenz ร่วมกับยาต้านไมเกรนกลุ่ม ergot ซึ่งทำให้มีข้อห้ามใช้ยาดังกล่าวร่วมกัน นอกจากนี้การเกิดอันตรกิริยาอาจเป็นสาเหตุทำให้การรักษาล้มเหลวได้ เช่น การเกิดอันตรกิริยาระหว่างยายับยั้งการหลั่งกรดกลุ่ม proton pump หรือยากลุ่ม H2 - receptor antagonist หรือยาลดกรดร่วมกับยาต้านเอชไอวีที่ต้องการภาวะเป็นกรดในการเดินอาหารเพื่อช่วยในการดูดซึมที่ดี เช่น atazanavir หรือ rilpivirine มีผลลดการดูดซึมยาต้านเอชไอวีซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการรักษาล้มเหลวได้ สำหรับอันตรกิริยาระหว่างยาต้านเอชไอวีกับผลิตภัณฑ์สำหรับการรักษาแบบผสมผสานและการรักษาทางเลือกซึ่งได้แก่ สมุนไพรพบว่ามีรายงานจำกัด ตัวอย่างที่มีรายงาน ได้แก่ St.John’s wort ซึ่งใช้บรรเทาอาการซึมเศร้า และเป็นตัวเหนี่ยวนำของเอนไซม์ CYP3A4 ที่ใช้ในการแปรสภาพยาต้านเอชไอวีกลุ่ม non-nucleotide reverse transcriptase และ PIs จึงไม่แนะนำให้ใช้ร่วมกัน จากการที่ไม่พบรายงานอันตรกิริยาของสมุนไพรชนิดอื่น ๆ กับยาต้านเอชไอวี ดังนั้นแพทย์และเภสัชกรควรแนะนำผู้ที่รับประทานยาต้านเอชไอวี ให้หลีกเลี่ยงการใช้สมุนไพรรวมทั้งยาอื่นร่วม ถ้าจำเป็นต้องใช้ร่วมกันและคาดว่าอาจเกิดอันตรกิริยาที่มีความสำคัญทางคลินิก ควรมีการตรวจวัดระดับยาต้านเอชไอวีในเลือด เพื่อป้องกันการรักษาล้มเหลวหรือเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Stolbach A, Paziana K, Heverling H, Pham P. A review of the toxicity of HIV medications II: interactions with drugs and complementary and alternative medicine products. J Med Toxicol 2015;11:326-41.

2. Panel on antiretroviral guidelines for adults and adolescents [online]. Guidelines for the use of antiretroviral agents in HIV-1-infected adults and adolescents 2016. United States: Department of Health and Human Services. [cited Feb 10, 2017. Available from www.aidsinfo.nih.gov/guidelines/.

3. Foisy MM, Yakiwchuk EM, Hughes CA. Induction effects of ritonavir: implications for drug interactions. Ann Pharmacother 2008;42:1048-59.

4. Bureau of AIDS, TB and STIs. Thailand National Guideline on HIV/AIDS treatment and prevention 2017.Department of Disease Control, Ministry of Public Health Thailand; 2017.

5. Fichtenbaum CJ, Gerber JG, Rosenkranz SL, Segal Y, Aberg JA, Blaschke T, et al. Pharmacokinetic interactions between protease inhibitors and statins in HIV seronegative volunteers: ACTG Study A5047. AIDS 2002;16:569-77.

6. Cheng CH, Miller C, Lowe C, Pearson VE. Rhabdomyolysis due to probable interaction between simvastatin and ritonavir. Am J Health Syst Pharm 2002;59:728-30.

7. Reust CE. Common adverse effects of antiretroviral therapy for HIV disease. Am Fam Phys 2011; 83: 1443-51.

8. Zhu L, Persson A, Mahnke L, Eley T, Li T, Xu X, et al. Effect of low-dose omeprazole (20 mg daily) on the pharmacokinetics of multiple-dose atazanavir with ritonavir in healthy subjects. J Clin Pharmacol 2011;51:368-77.

9. Tatro DS, editor. Drug interaction Facts. Phila- delphia, United States: Wolter Kruwer Health.; 2015. p.1705-6

10. Decloedt EH, Maartens G, Smith P, Merry C, Bango F, McIlleron H. The safety, effectiveness and concentrations of adjusted lopinavir/ritonavir in HIV-infected adults on
rifampicin-based antitubercular therapy. PLoS One. 2012;7: 1-7.

11. Boulle A, Van CG, Cohen K, Hilderbrand K, Mathee S, Abrahams M, et al. Outcomes of nevirapine- and efavirenz-based antiretroviral therapy when coadministered with rifampicin-based antitubercu- lar therapy. JAMA 2008;300:530-9.

12. Avihingsanon A, Ramautarsing RA, Suwanpimolkul G, Chetchotisakd P, Bowonwatanuwong C, Jirajari yavej S, et al. Ergotism in Thailand caused by increased access to antiretroviral drugs: a global warning. Top Antivir Med 2014;21:165-8.

13. Wen X, Wang J-S, Kivistö KT, Neuvonen PJ, Backman JT. In vitro evaluation of valproic acid as an inhibitor of human cytochrome P450 isoforms: preferential inhibition of cytochrome cytochrome P450 2C9 (CYP2C9). Br J Clin Pharmacol 2001; 52:547-53.

14. Anastasi JK, Capili B. Nausea and vomiting in HIV/AIDS. Gastroenterol Nurs 2011;34:15-24.

15. Doligalski CT, Tong LA, Silverman A. Drug inter- actions: a primer for the gastroenterologist. Gastro enterol Hepatol 2012;8:376-83.

16. Rossi M, Giorgi G. Domperidone and long QT syndrome. Curr Drug Saf 2010;5:257-62.

17. Leelakanok N, Holcombe A, Schweizer ML. Dompe ridone and risk of ventricular arrhythmia and cardiac death: A systematic review and meta-analysis. Clin Drug Investig 2016;36:97-107.

18. Lee LS, Andrade ASA, Flexner C. Interactions between natural health products and antiretroviral drugs: pharmacokinetic and pharmacodynamic effects. Clin Infect Dis 2006;43:1052-9.

19. MacDonald L, Murty M, Foster BC. Antiviral drug disposition and natural health products: risk of therapeutic alteration and resistance. Expert Opin Drug Metab Toxicol 2009;5:563-78.

20. Pintapia N, Wongrin N. Usage of medical plants in HIV-infected and AIDS patients receiving anti-retroviral drugs [special problem]. Thailand: Chiangmai University 2011.

21. Monera TG, Wolfe AR, Maponga CC, Benet LZ, Guglielmo J. Moringa oleifera leaf extracts inhibit 6beta-hydroxylation of testosterone by CYP3A4. J Infect Dev Ctries 2008;2:379-83.

22. Dilokthornsakul P, Hamkratok J, Kerdpheng W, Sritammasiri T, Pisutthanun S, Pekthong D. An in vitro, herb-drug interaction study of Thai herbal medicine: Inhibition potential on drug-metabolizing enzymes. Proceedings of Naresuan Research Conference 12; Thailand:2016. p.650-8.

23. Monera-Penduka TG, Maponga CC, Wolfe AR, Wiesner L, Morse GD, Nhachi CF. Effect of Moringa oleifera Lam. leaf powder on the pharmacokinetics of nevirapine in HIV-infected adults: a one sequence cross-over study. AIDS Res Ther 2017;14:1-7.

24. Pekthong D, Blanchard N, Abadie C, Bonet A, Heyd B, Mantion G, et al. Effects of Andrographis paniculata extract and Andrographolide on hepatic cytochrome P450 mRNA expression and monooxygenase activities after in vivo administration to rats and in vitro in rat and human hepatocyte cultures. Chem Biol Interact 2009;179:247-55.

25. Usia T, Iwata H, Hiratsuka A, Watabe T, Kadota S, Tezuka Y. CYP3A4 and CYP2D6 inhibitory activities of Indonesian medicinal plants. Phytomedicine 2006;13:67-73.

26. Wongnawa M, Soontaro P, Riditid W, Wongpoo- warak P, Ruengkittisaku S. The effects of Andrographis paniculata (Burm. f.) Nees on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of midazolam in healthy volunteers. Songklanakarin Journal of Science & Technology 2012; 34: 533-539.

27. Chen YY, Chen CM, Chao PY, Chang TJ, Liu JF. Effects of frying oil and Houttuynia cordata thunb on xenobiotic-metabolizing enzyme system of rodents. World J Gastroenterol 2005;11:389-92.

28. Ho BE, Shen DD, McCune JS, Bui T, Risler L, Yang Z, et al. Effects of garlic on cytochromes P450 2C9- and 3A4-mediated drug metabolism in human hepatocytes. Sci Pharma 2010;78:473-81.

29. Markowitz JS, Devane CL, Chavin KD, Taylor RM, Ruan Y, Donovan JL. Effects of garlic (Allium sativum L.) supplementation on cytochrome P450 2D6 and 3A4 activity in healthy volunteers. Clin Pharmacol Ther 2003;74:170-7.

30. Gallicano K, Foster B, Choudhri S. Effect of short-term administration of garlic supplements on single-dose ritonavir pharmacokinetics in healthy volunteers. Br J Clin Pharmacol 2003;55:199-202.

31. Piscitelli SC, Burstein AH, Welden N, Gallicano KD, Falloon J. The effect of garlic supplements on the pharmacokinetics of saquinavir. Clin Infect Dis 2002;34:234-8.

32. Malati CY, Robertson SM, Hunt JD, Chairez C, Alfaro RM, Kovacs JA, et al. Influence of Panax ginseng on cytochrome P450 (CYP)3A and P-glycoprotein (P-gp) activity in healthy participants. J Clin Pharmacol 2012;52:932-9.

33. Mateo-Carrasco H, Galvez-Contreras MC, Fernan dez-Gines FD, Nguyen TV. Elevated liver enzymes resulting from an interaction between Raltegravir and Panax ginseng: a case report and brief review. Drug Metabol Drug Interact 2012;27:171-5.

34. Wanwimolruk S, Prachayasittikul V. Cytochrome P450 enzyme mediated herbal drug interactions (Part 1). Exp Clin Sci 2014;13:347-91.

35. Hermann R, von Richter O. Clinical evidence of herbal drugs as perpetrators of pharmacokinetic drug interactions. Planta Med 2012;78:1458-77.

36. Robertson SM, Davey RT, Voell J, Formentini E, Alfaro RM, Penzak SR. Effect of Ginkgo biloba extract on lopinavir, midazolam and fexofenadine pharmacokinetics in
healthy subjects. Curr Med Res Opin 2008;24:591-9.

37. Markowitz JS, Donovan JL, Lindsay DeVane C, Sipkes L, Chavin KD. Multiple-dose administration of Ginkgo biloba did not affect cytochrome P-450 2D6 or 3A4 activity in normal volunteers. J Clin Psychopharmacol 2003;23:576-81.

38. Naccarato M, Yoong D, Gough K. A potential drug-herbal interaction between Ginkgo biloba and efavirenz. J Int Assoc Physicians AIDS Care 2012;11:98-100.

39. Wiegman DJ, Brinkman K, Franssen EJ. Interaction of Ginkgo biloba with efavirenz. AIDS 2009; 23: 1184-5.

40. Mannel M. Drug interactions with St. John's wort: mechanisms and clinical implications. Drug Saf 2004;27:773-97.

41. Drug interactions. In: DRUGDEX® System. Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: www.micromedexsolution.com/ [cited July 12, 2017].

42. Tassaneeyakul W, Dumrongsakunchai W, Tassa neeyakul W. Herb and Drug Interaction. Srinagarind Medical Journal 2008; 23: 223-8.

43. Rathbun RC, Liedtke MD. Antiretroviral drug interactions: overview of interactions involving new and investigational agents and the role of therapeutic drug monitoring for management. Pharmaceutics 2011; 3: 745-81.