ประสิทธิผลของนโยบายการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่อาศัยการจ่ายเงินตามเกณฑ์คุณภาพของผลงานบริการ

Main Article Content

คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์
ไตรเทพ ฟองทอง
สุรศักดิ์ เสาแก้ว

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของนโยบายการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยอาศัยการจ่ายเงินตามเกณฑ์คุณภาพของผลงานบริการต่อพฤติกรรมการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ วิธีการ: การศึกษานี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณโดยเก็บข้อมูลย้อนหลังจากฐานข้อมูลใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์ของ สปสช. เฉพาะข้อมูลการบริการผู้ป่วยนอก ซึ่งส่งมาจากโรงพยาบาลใน 12 เขตบริการสุขภาพ จำนวน 912  แห่งทั่วประเทศ การศึกษาเปรียบเทียบการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะใน 2 กลุ่มโรคเป้าหมาย คือ กลุ่มโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันและกลุ่มโรคติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจส่วนบน ในช่วงก่อนและหลังใช้นโยบาย คือ ปีงบประมาณ 2555  และ 2557 ผลการวิจัย: การสั่งใช้ยาปฏิชีวนะในภาพรวมในกลุ่มโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติจากร้อยละ  48.57 เป็นร้อยละ 38.56 ในช่วงหลังการแทรกแซง   (P<0.001) โดยเขตบริการสุขภาพที่ 8 อุดรธานี มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคนี้ลดลงมากที่สุด คือ ลดลงจากร้อยละ 49.72 เป็น ร้อยละ 33.71  โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคนี้ลดลงมากที่สุด คือ ลดจากร้อยละ 47.16 เป็นร้อยละ  24.15  สำหรับกลุ่มโรคติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจส่วนบน การสั่งใช้ยาปฏิชีวนะในภาพรวมลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติจากร้อยละ 53.63 เป็นร้อยละ 44.82 ในช่วงหลังการแทรกแซง  (P<0.001)  เขตบริการสุขภาพที่ 8 อุดรธานี มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคนี้ลดลงมากที่สุด คือ ลดลงจากร้อยละ 56.16 เป็นร้อยละ 39.14 โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคนี้ลดลงมากที่สุด คือ ลดจากร้อยละ 58.89 เป็นร้อยละ 47.24 สรุป: นโยบายส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลของ สปสช. โดยอาศัยกลไกการจ่ายเงินตามเกณฑ์คุณภาพของผลงานบริการ สามารถลดการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันและโรคติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจส่วนบน  และสามารถนำไปเป็นเครื่องมือหนึ่งสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในกลุ่มโรคอื่นต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. World Health Organization. Promoting rational use of medicines: core components [online]. 2002 [cited Mar 19, 2017]. Available from: apps.who.int/medI cinedocs/pdf/h3011e/h3011e.pdf.

2. World Health Organization. The pursuit of responsible use of medicines: sharing and learning from country experiences [online]. 2012 [cited Mar 26, 2017]. Available from: apps.who.int/iris/bitstre am/10665/75828/1/WHO_EMP_MAR_2012.3_eng.pdf?ua=1.

3. O' Neill J. Antimicrobial resistance: Tackling a crisis for the health and wealth on nations [online]. 2014 [cited Mar 26, 2017]. Available from: amr-revIew. org/sites/default/files/AMR%20Review%20Paper%20-%20Tackling%20a%20crisis%20for%20the%20 health%20and%20wealth%20of%20nations_1.pdf

4. Center of Disease Control and prevention. Antibiotic resistance threats in the United States [online]. 2013 [cited Mar 29, 2017]. Available from: www. cdc.gov/drugsresistance2theast-report20132pdf2ar - threasts 2013 -508.pdf#page=6.

5. World Health Organization. The evolving threats of antimicrobial resistance: options for action [online]. 2012 [cited Mar 26, 2017]. Available from: apps.who .int/iris/handle/10665/75389.

6. Jitraknatee A. Expenditures on antibiotics. In Kiat ying-Angsulee N, Kessomboon N, editors. Report on situation of drug system in 2010: situation on antimicrobial resistant bacteria and antibiotic uses. Bangkok: Usa publishing; 2011. p 21-5.

7. Sumpradit N, Hunnangkul S, Phumart P, Prakongsai P. A survey of the antibiotic control and surveillance system and measures in promoting rational use of antibiotic. Health System Research Journal. 2012; 6:361-73.

8 Apisarnthanarak A, Danchaivijitr S, Khawcha roenporn T. Effectiveness of education and antibio- tic-control program in tertiary hospital in Thailand. Clin Infect Dis 2006; 42:768-75.

9. Phumart P, Phodha T, Thamlikitkul V, Riewpaiboon A, Prakongsai P, Limwattananon S. Health and economic impacts of antimicrobial resistant infections in Thailand: a preliminary study. 2012; 6: 352-60.

10. National Committee on Drug System Development. National drug policy B.E. 2554 and strategies for drug system development B.E. 2555-2559. Nontaburi: Publising House of Agricultural Coopera- tive Federation of Thailand; 2011.