การสำรวจกิจกรรมการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพของเภสัชกรในร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วประเทศไทย

Main Article Content

ณัฐภรณ์ ทรงสิริสุข
นิลวรรณ อยู่ภักดี

บทคัดย่อ

                วัตถุประสงค์: เพื่อสำรวจกิจกรรมการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพของเภสัชกรในร้านขายยาแผนปัจจุบันของประเทศไทย วิธีการ: การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง กิจกรรมเชิงวิชาชีพที่ศึกษาประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารคลังยา ด้านบริการเภสัชกรรมขั้นพื้นฐาน และด้านบริการเสริม ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ 1)  เภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านขายยาแผนปัจจุบัน 388 แห่งที่เลือกมาอย่างสุ่มจากร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วประเทศ ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้ตัวอย่างกลุ่มนี้ 2) เภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2559 ของสมาคมเภสัชกรรมชุมชน ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากตัวอย่างกลุ่มนี้โดยการกระจายแบบสอบถามระหว่างการประชุม การศึกษานี้ถือว่า ตัวอย่างปฏิบัติกิจกรรมเชิงวิชาชีพได้หากปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวได้ครบถ้วนตามขอบเขตของกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแบบสอบถามอย่างน้อยร้อยละ 49.50 ของจำนวนครั้งที่ปฏิบัติ ผลการวิจัย: แบบสอบถามที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 423 ฉบับ มาจากการเก็บข้อมูลทางไปรษณีย์ 280 ฉบับ และจากงานประชุมวิชาการฯ 143 ฉบับ กิจกรรมเชิงวิชาชีพที่ตัวอย่างสามารถปฏิบัติได้มากที่สุด (ปฏิบัติได้ตามขอบเขตที่กำหนดอย่างน้อยร้อยละ 49.50 ของจำนวนครั้ง) คือ การคัดเลือกยาที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วย 407 แห่ง (ร้อยละ 96.22 ของตัวอย่าง) รองลงมา ได้แก่ การส่งมอบยา 402 แห่ง (ร้อยละ 95.04 ของตัวอย่าง) และการป้องกันการแพ้ยาซ้ำ 383 แห่ง (ร้อยละ 90.54 ของตัวอย่าง) กิจกรรมเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมด้านบริการเภสัชกรรมขั้นพื้นฐาน ส่วนกิจกรรมที่ตัวอย่างปฏิบัติได้น้อยที่สุด คือ การเยี่ยมบ้าน 21 แห่ง (ร้อยละ 4.96 ของตัวอย่าง) รองลงมา ได้แก่ การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนในเด็กอายุ 0 – 14 ปี 62 แห่ง (ร้อยละ 14.73 ของตัวอย่าง) และการผลิตยาตามใบสั่งยา 68 แห่ง (ร้อยละ 16.08 ของตัวอย่าง) กิจกรรมเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมด้านบริการเสริม ร้านยาแบบสาขามีแนวโน้มการปฏิบัติกิจกรรมเชิงวิชาชีพต่าง ๆ ได้มากกว่าร้านยาเดี่ยว สรุป: กิจกรรมเชิงวิชาชีพส่วนใหญ่ที่เภสัชกรในร้านขายยาแผนปัจจุบันปฏิบัติได้มาก มักเป็นกิจกรรมด้านบริการเภสัชกรรมขั้นพื้นฐาน ส่วนกิจกรรมด้านบริการเสริมมีการปฏิบัติได้น้อยกว่า ภาครัฐหรือผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมเชิงวิชาชีพต่างๆ ของเภสัชกรในร้านยาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. World health organization. The role of the pharmacist in the health care system. Report of a WHO consultative group; 1988 Dec 13–16; New Delhi, India. 1994.

2. Dhippayom T, Sakunrak I. Community pharmacy service: lessons learned from England. Journal of Health Science 2012; 21: 1252-65.

3. Saramunee K, Chaiyasong S, Krska J. Public health roles for community pharmacy: Contrasts and similarities between England and Thailand. Isan Journal of Pharmaceutical Science 2011; 7: 1-11.

4. Pharmaceutical services negotiating committee. PSNC Briefing 053/15: Guidance on the seasonal influenza vaccination advanced service [online]. London: Pharmaceutical services negotiating committee; c2016 [cited Mar 11, 2016]. Available from: psnc.org.uk/wp-content/uploads/2015/09/PS NC-Briefing-053.15-Guidance-on-the-Seasonal-inf luenza-Vaccination-Advanced-Service-September-2015.pdf

5. Upakdee N, Dhippayom T. Community pharmacy service under the national health insurance in Australia. Journal of Health Science. 2015; 24: 182-94.

6. The Pharmacy Guild of Australia. The Sixth community pharmacy agreement [online]. 2015 [cited Aug 25, 2016]. Available form: www.guild. org.au/docs/default-source/public-documents/tab---the-guild/Community-Pharmacy-Agreements/6cpa---final-24-may-201558b59133c06d6d6b9691ff00002 6 bd16.pdf?sfvrsn=2

7. Assembly Pharmaceutical Thailand 100 years Committee. Responsibility of Thai pharmacist in community pharmacy. Assembly pharmaceutical Thailand 97 years; 2010 Dec 8; Bangkok, Thailand. Bangkok: Four Wings Hotel; 2010. p.28-39.

8. Pharmacy Council. Standard of accredited pharmacy [online]. [cited Feb 1, 2016]. Available form: newsser.fda.moph.go.th/advancepharmacy/2 009/way.php

9. Public Health Ministerial Rule in 2013 on license application and licensing of modern drug selling. Royal Gazette No.130, Part 126A. (Dec 27, 2013).

10. Public Health Ministerial Rule in 2014 on the requirement of premises, instruments, and good pharmacy practice in selling establishments of modern drugs according
to the Drug Act. Royal Gazette No. 131, Part 223D (supplement). (Nov 5, 2014).

11. Community Pharmacy Association (Thailand) [online]. Bangkok: Community Pharmacy Associa- tion (Thailand); [cited Feb 1, 2016]. Available from: www.cpaproject.com/Default.aspx?logout=YES

12. Barlett JE, Kotrlik JW, Higgins CC. Organizational research: determining appropriate sample size in survey research. Inf Technol Learn Perform J 2001 ; 19:47.

13. Sangkar P, Hongsamoot D. Practice interest and readiness of community pharmacist towards community pharmacists’ roles development. Journal of Health Science.
2010;19:982-95.

14. Kunotai H, Woragasemsuk S, Suknaneskul S. The survey of pharmaceutical care activity in community pharmacies in Bangkok [independent study]. Phitsanulok: Naresuan university; 2001.

15. Tongrod W, Kaeochinda S, Rujijanakul P, Maitreemit C, Arunpairoj A, Tunpichart S, et al. Self-development manual on good pharmacy practice in community pharmacy setting. 2nd ed. Bangkok: Panchaya Creation; 2012.

16. Bureau of Drug Control. Guidelines for good practice pharmacy (GPP) in community pharmacy. Nonthaburi: Bureau of Drug Control, Food and Drug Administration; 2015.

17. Sangsuriya W. Application of Levitt’s total product concept to pharmaceutical service development by community pharmacist at quality drug store, Bangkok [master thesis]. Nakorn Pathum: Silapakorn University; 2005.

18. Vallakitkasemsakul S. Research methodology in behavioral sciences and social sciences. Udon Thani: Aksornsilp Printing; 2011.

19. Srisatidnarakul B. The methodology in nursing research. 3rd ed. Bangkok: U&I Inter Media; 2004.

20. Center for disease control and prevention. Increasing questionnaire response rates [online]. 2010 [cited Sep 27, 2016]. Available from: www.
cdc.gov/healthyyouth/evaluation/pdf/brief21.pdf

21. Edwards P, Roberts I, Clarke M, DiGuiseppi C, Pratap S, Wentz R. Increasing response rates to postal questionnaires: systematic review. BMJ 2002; 324: 1-9.

22. Kitpreedaborisut B. Social science research methodology. 9th ed. Bangkok: Jamjuri Product; 2006. p.331.

23. Nakask RA, Hutton JL, Jorstad-Stein EC, Gates S, Lamb SE. Maximising response to postal question naires - a systematic review of randomised trials in health
research. BMC Med Res Methodol 2006 ; 6: 5.

24. Satesoontree P. Factors affecting the drugstores’ tendency to join the pharmacy advancement project for quality drugstores. Department of Health Service Support Journal. 2013; 9: 44-56.

25. Parinyarux P, Suwannaprom P. Attitudes and stage of change towards participation to the community pharmacy development and accreditation project of pharmacist drug store owners in Muang district, Chiang Mai province. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal. 2014; 9: 164-9.

26. Hongsamoot D, Sangkar P. Integration of accredited community pharmacies into national health security in Thailand. Journal of Health Science 2011; 20: 708-17.

27. Kaew-on P, Lerkiatbundit S, Saengcharoen W. Is there any difference in quality between the pharmacies accredited by the Pharmacy Council and non-accredited pharmacies?. Thai Journal of Pharmacy Practice 2012; 4: 39-64.

28. Wongpratat A, Arkaravichien W, Lertsinudom S. Quality of service determined by the community pharmacy association’s quality indicators between accredited and non-accredited pharmacies in the north-eastern part of Thailand. Isan Journal of Pharmaceutical Science. 2015; 11: 99-112.

29. Nilaward K, Niramitkusol N, Jitsooksom S. Customer satisfaction towards services of accredited and general drugstores. Journal of Health Science 2006; 15: 133-40.

30. Wiengtong P, Chinwong D, Chinwong S, Vacharachaisurapol P, Dutjanuthat A, Supakul S. Readiness among community pharmacist in Chiang Mai to comply with the ministerial declaration on licensing and requirements on premises, instrument and good pharmacy practices. Thai Journal of Pharmacy Practice 2017 ; 9: 92-102.

31. Thavornwattayong W, Yuklanthuan C, Panyakrua P, Nakarin R, Athirakoonlert E. Pharmacy owners’ opinions in Nakhon Pathom province on the notification of the Ministry of Public Health B.E. 2557 on the regulations of setting, equipment and good pharmacy practice. Thai Bulletin of Pharmaceutical Science. 2016; 11: 27-44.

32. Chunon P, Sitthiworanan J. Situation and readiness of drug store entrepreneur on ministerial regulations for permission and pharmacy licensing 2013 in Nakorn Pathom. Isan Journal of Pharmaceutical Science. 2016; 12: 54-69.

33. Intapun I. Inspection of the compliance to the ministerial rule on licensing and requirements on premises, instruments and good pharmacy practice among drugstores in Lumphun. Thai Journal of Pharmacy Practice. 2015; 7: 94-104.

34. Kanaphantu N, Upakdee N. Activity-based costing of chronic disease screening services in community pharmacy. Mueang district, Pathum Thani province. HCU Journal. 2016; 20: 109-18.

35. Kessomboon N, Lochid-amnuay S, Poungkantha W, Putthasri W. Budget impact from incorporating community pharmacy into the university health coverage scheme. Journal of Health Systems Research. 2010; 4: 220-30.

36. Arkaravichien W, Chaleechiangpin N, Boonserm K, Suttisom J, Puttha W. Clients’ perspectives on incorporating accredited pharmacies into the universal health coverage scheme. Journal of Health Systems Research. 2016; 10: 176-89.

37. Daengsaard E, Kittiyaowamarn R, Tongprong P, Phrommool T, Sookrak N, Srithongtham O, et al. Opinions of stakeholders about the roles of private pharmacists in sexually transmitted infection management in Pattaya city, Banglamung District, Chonburi province, Thailand. Journal of Health Science. 2016; 25: 960-71.

38. Chalongsuk R, Aree W. Clients’ satisfaction with health promotion services provided by community pharmacists in Bangkok. Thai Bulletin of Pharmaceutical Science. 2016; 11: 13-26.

39. Sookaneknun P, Watcharadamrongkun S, Sookaneknun S, Chinwong S, Soorapan S, Thavornwattanayong W, et al. Readiness and decision of community pharmacy preceptors in providing services with the national health security office. Journal of Health System Research. 2017; 11: 64-76.