เผยแพร่แล้ว: 2021-12-04

บทบรรณาธิการ

ศศิวิมล บูรณะเรข

ทางเลือกใหม่ในการวางแผนการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน : โมเดล MATCH

มาสริน ศุกลปักษ์ , ดวงเนตร ธรรมกุล , จักรกฤษณ์ พลราชม

14-22

การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หลังผ่าตัดคลอด: การทบทวนวรรณกรรม

ศศิธร เตชะมวลไววิทย์ , พิชญ์สินี คีรีวิเชียร , เกษร สุวิทยะศิริ

23-35

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตของประชาชนอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19

ณัฎฐวรรณ คำแสน , สุพรรณี เปี้ยวนาลาว , ศิริธิดา ศรีพิทักษ์ , สุพัตรา หน่ายสังขาร

36-50

การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในการป้องกันการเกิดโรคไตเรื้อรังโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

อนัญญา คูอาริยะกุล , อลิษา ทรัพย์สังข์ , สืบตระกูล ตันตลานุกุล, สิริวดี พรหมน้อย , พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย , ฉลองรัตน์ มีศรี

51-63

ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการใช้ ถุงยางอนามัยของนักศึกษาชาย ในสถานศึกษาแห่งหนึ่ง จังหวัดสุพรรณบุรี

กันยา มหาหงษ์ , สมฤทัย มีใจซื่อ , สุภาพร บุญศิริลักษณ์, ปัญจรัตน์ ไล้สุวรรณชาติ , ธานินทร์ สุธีประเสริฐ

117-128

ผลของโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองต่อความสามารถในการรู้คิด ของผู้สูงอายุที่มีภาวะการรู้คิดบกพร่องระยะเริ่มต้น

จิตติมา ดวงแก้ว, วาสนา หลวงพิทักษ์ , ทิวา มหาพรหม, ชุติกาญจน์ ฉัตรรุ่ง , สุภาวดี นพรุจจินดา

129-141

การดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุขณะนำส่ง กรณีศึกษา แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

กฤษณา สังขมุณีจินดา, ศิมาภรณ์ พวงสุวรรณ , มยุรา สุทธิจำนงค์ , อนงค์นาฎ รับความสุข

181-191

การพัฒนาดัชนีความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ

ธณิดา พุ่มท่าอิฐ, ดวงเนตร ธรรมกุล, ญาดารัตน์ บาลจ่าย

192-204

ผลของโปรแกรมสนับสนุนการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมป้องกันโรคไตเสื่อมเรื้อรัง ของกลุ่มเสี่ยงในชุมชน

สุรศักดิ์ เทียบฤทธิ์, นิรุวรรณ เทริ์นโบล์ , ชาญยุทธ ศรีภูวงษ์ , วรางคณา ศรีภูวงษ์ , เสาวลักษณ์ ศรีดาเกษ

229-240

การพัฒนาแอปพลิเคชัน “เพื่อนจากใจ” เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มนธีร์ จิตต์อนันต์ , วรางคณา โสมะนันทน์ , สุธาสินี จิตต์อนันต์ , อุษณี ลลิตผสาน , สุมาลี ขำอิน

290-303

การพัฒนาแบบจำลองเย็บแผลสำหรับนักศึกษาพยาบาล

-

เพชรรัตน์ เอี่ยมละออ , สุวดี ทะกัน, เจตนา วงษาสูง , สมศรี รัตนปริยานุช

304-318