การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่บ้าน โดยบูรณาการใช้นวัตกรรมทางการพยาบาล: การศึกษานำร่อง

ผู้แต่ง

  • นภพรพัชร มั่งถึก วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • จิณพิชญ์ชา มะมม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คำสำคัญ:

ผู้ป่วยแบบประคับประคอง, การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน, เตียงพลิกตะแคงตัว, แผลกดทับ

บทคัดย่อ

บทนำ: แผลกดทับเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดได้บ่อยในผู้ป่วยระยะประคับประคอง การดูแลเพื่อป้องกันแผลกดทับจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่จะช่วยลดความทุกข์ทรมานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยและครอบครัว ตลอดจนลดภาระการดูแลของครอบครัว วัตถุประสงค์การวิจัย: การศึกษาผลกระบวนการดูแลโดยบูรณาการนวัตกรรมเตียงพลิกตะแคงตัว โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระยะเวลาการเกิดแผลกดทับและระดับความคิดเห็นของญาติผู้ป่วยต่อการใช้รูปแบบการดูแลที่สร้างขึ้น ระเบียบวิธีวิจัย: กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองที่บ้านจำนวน 40 ราย โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองที่ใช้กระบวนการดูแลร่วมกับการใช้เตียงพลิกตะแคงตัวระบบไฟฟ้าจำนวน 20 ราย กับกลุ่มควบคุมที่ใช้รูปแบบการดูแลแบบปกติ จำนวน 20 ราย ระหว่างเดือนสิงหาคม 2561 – ธันวาคม พ.ศ.2561 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบบันทึกข้อมูลทั่วไป และแบบบันทึกการเกิดแผลกดทับ ได้แก่ จำนวนของแผลกดทับ และระดับของแผลกดทับ วันที่เกิดแผลกดทับ เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย คือรูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่ประกอบด้วย 1) การใช้นวัตกรรมเตียงนอนพลิกตะแคงตัวระบบไฟฟ้าและ 2) การโทรศัพท์ติดตามอาการ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และสถิติ Mann-Whitney U test ผลการวิจัย: กลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบการดูแลที่สร้างขึ้น ไม่มีแผลกดทับเกิดขึ้น แตกต่างจากกลุ่มควบคุมที่ได้รับการดูแลตามปกติมีแผลกดทับเกิดขึ้น 12 ราย และญาติผู้ดูแลมีความคิดเห็นว่ารูปแบบการดูแลที่พัฒนาขึ้นรวมทั้งนวัตกรรมเตียงพลิกตะแคงตัวมีประสิทธิภาพในช่วยป้องกันการเกิดแผลกดทับ ลดภาระงานและลดการบาดเจ็บของญาติผู้ดูแลได้ สรุปผล: การนำรูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองโดยมีการบูรณาการใช้นวัตกรรมเตียงพลิกตะแคงตัวมาเป็นเครื่องมือในการดูแลผู้ป่วยประคับประคองที่บ้าน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้ ข้อเสนอแนะ: เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของญาติผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคองที่บ้านโดยเฉพาะการป้องกันการเกิดแผลกดทับซึ่งจะส่งผลกระทบมากมายต่อทั้งตัวผู้ป่วย ครอบครัว ระบบสุขภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Maida V, Ennis M, Kesthely C. Clinical parameters associated with pressure ulcer healing in patients with advanced illness. Journal of pain and symptom management. 2014;47(6):1035-42.

Phengjard J. Nurse’s Role in Palliative Care. JHNR [Internet]. 2014 [cited 2020Oct.6];30(1):100-9. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/ bcnbangkok/ article/view/29280 (in Thai)

Mamom J, Ruchiwit M, & Hain D. Strategies of Repositioning for Effective Pressure Ulcer Prevention in Immobilized Patients in Home-Based Palliative Care: An Integrative Literature Reviews. J Med Assoc Thai. 2020;103(4):111.

Al Mutairi KB, Hendrie D. Global incidence and prevalence of pressure injuries in public hospitals: a systematic review. Wound Medicine 2018;22:23-31.

Boyko TV, Longaker MT, Yang GP. Review of the current management of pressure ulcers. Advances in Wound Care 2018;7(2):57-67.

Kaur S, Singh A, Tewari MK, Kaur T. Comparison of two intervention strategies on prevention of bedsores among the bedridden patients: a quasi experimental community-based trial. Indian Journal of Palliative Care 2018;24(1):28.

Lavallée JF, Gray TA, Dumville J, Cullum N. Barriers and facilitators to preventing pressure ulcers in nursing home residents: A qualitative analysis informed by the Theoretical Domains Framework. International Journal of Nursing Studies 2018;82:79-89.

Mamom J. The effects of a community-based discharge-planning model for continuing pressure ulcer care on wound healing rates, nutritional status, and infection rates of elderly patients in Thailand. SJST 2017;93(3).

Gefen A, Brienza D, Edsberg L, Milton W, Murphy C, Oomens CW, Perry L, Sari Y. The etiology of pressure injuries. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP), National Pressure Injury Advisory Panel (NPIAP) and the Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA). 2019:2019.

Ayello EA, Chabal LO, Tariq G. Around the WCET world. World Council of Enterostomal Therapists Journal 2019;39(4):7.

Amir Y, Lohrmann C, Halfens RJ, Schols JM. Pressure ulcers in four Indonesian hospitals: prevalence, patient characteristics, ulcer characteristics, prevention and treatment. International Wound Journal 2017;14(1):184-93.

Yap TL, Kennerly SM, Horn SD, Bergstrom N, Datta S, Colon-Emeric C. TEAM-UP for quality: a cluster randomized controlled trial protocol focused on preventing pressure ulcers through repositioning frequency and precipitating factors. BMC Geriatrics 2018;18(1):1-5.

Haesler E, editor. Prevention and treatment of pressure ulcers: quick reference guide. Osborne Park, Western Australia: Cambridge Media; 2014.

Edger M. Effect of a Patient-Repositioning Device in an Intensive Care Unit On Hospital-Acquired Pressure Injury Occurences and Cost: A Before-After Study. Journal of Wound Ostomy & Continence Nursing 2017;44(3):236-40.

Samuriwo R. Enhancing end-of-life skin care to prevent pressure ulcers in primary care. Journal of Community Nursing 2019;33(3).

Mervis JS, Phillips TJ. Pressure ulcers: Prevention and management. Journal of the American Academy of Dermatology 2019;81(4):893-902.

Mamom J. Development of an Innovative Repositioning Bed as a Prevention of Pressure Ulcers.Thai Journal of Nursing Council 2016;30(4):84-93.(in Thai)

Mamom J. Presuure Ulcer: The challenging of bedridden patient care. In: Vongkittirux S, Vilaichone R, editors. Diversity in multidisciplinary approach to patient self-care. Pratumthani: Faculty of medicine; 2017. p. 179-98. (in Thai)

Erdfelder E, Faul F, Buchner A. GPOWER: A general power analysis program. Behavior Research Methods, Instruments, & Computers 1996;28(1):1-10.

Mamom J, Rungreungduayboon B, Ratanadecho P. Autometic repositioning bed innovation. In: Vongkittirux S, Vilaichone R, editors. Diversity in multidisciplinary approach to patient self-care. Pratumthani: Faculty of medicine; 2017. p. 135-154. (in Thai)

Ko F. Hip Fracture in Nursing Home Residents with Advanced Dementia: An Opportunity for Palliative Care. Journal of Clinical Outcomes Management. 2019;26(1):13-5.

Winaiprasert P & Mamom J. Development the Required Daily Nutrition Applications (NuTu-App) to Promote Nutrition Status in Patients with Pressure Ulcers. Thai Science and Technology Journal 2019:485-98. (in Thai)

Boland JW, Boland EG. Constipation and malignant bowel obstruction in palliative care. Medicine. 2020;48(1):18-22.

Mamom J, Rungroungdouyboon B, Chuanasa J. Enhancing the Quality of Long-Term Patient Care by Use of the Innovative Electrical Bed-Turning System for the Prevention of Pressure Injuries: A Pilot Study. Science & Technology Asia.2020;27, (1), IN PRESS.

Woodhouse M, Worsley PR, Voegeli D, Schoonhoven L, Bader DL. How consistent and effective are current repositioning strategies for pressure ulcer prevention?. Applied Nursing Research. 2019;48:58-62.

Kapp S, Gerdtz M, Gefen A, Prematunga R, Santamaria N. An observational study of the maintenance of the 30° side-lying lateral tilt position among aged care residents at risk of developing pressure injuries when using the standard care pillow and a purpose-designed positioning device. International Wound Journal 2019;16(5):1080-6.

Ferris A, Price A, Harding K. Pressure ulcers in patients receiving palliative care: a systematic review. Palliative medicine. 2019;33(7):770-82.

Chiaprasert S, Sakunhongsophon S, Terathongkum S. Effects of Pressure Sore Prevention Program on Knowledge and Self-Efficacy of Family Caregivers in Decreasing Pressure Sore Risk of Persons with Cerebrovascular Disease. The Bangkok Medical Journal. 2019;15(1):51-.61. (in Thai)

Rodchua A. Effects of self-care promoting program toward knowledge and practice for cataract surgery patients, Rajavithi hospital. Journal of Health and Nursing Research 2012;2(28):1-12. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-10-28