เกี่ยวกับวารสาร

ประเภทบทความที่รับ (Article Type)

      รับตีพิมพ์บทความวิชาการ และ บทความวิจัย 

ขอบเขต (Scopes) ที่รับตีพิมพ์

          องค์ความรู้ ด้านการพยาบาล สาธารณสุข ระบบสุขภาพ และการศึกษาพยาบาล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการประเมินบทความ (Peer Review Process)

      บทความวิชาการ และบทความวิจัย จะได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาชาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ท่าน จากหลากหลายสถาบัน โดยจะไม่มีการเปิดเผยชื่อทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทราบ (double blind)  แล้วจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้นิพนธ์ทราบ ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะให้แก้ไข จะแจ้งผู้นิพนธ์เพื่อรับไปพิจารณาแก้ไขหรือเพิ่มเติมจนเป็นที่เรียบร้อยก่อน จึงจะส่งเข้ารับการตีพิมพ์

กำหนดออก (Publication Frequency)

      กำหนดออก 3 เล่มต่อปี (มกราคม - เมษายน, พฤษภาคม - สิงหาคม, กันยายน - ธันวาคม)

รายละเอียดการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ (Article Processing Charge: APCs)

      การตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล กำหนดให้ผู้นิพนธ์ต้องชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

 

 

      โดยชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์หลังจากได้รับการประเมินเบื้องต้น จากกองบรรณาธิการแล้วว่าสามารถตีพิมพ์ได้ 

หมายเหตุ: ทั้งนี้ทางวารสารไม่การันตีว่าบทความของท่านจะได้รับการตีพิมพ์ เเละหากไม่ได้รับการตีพิมพ์เมื่อชำระเงินแล้ว วารสารฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินให้ผู้นิพนธ์ทุกกรณี

หน่วยงานสนับสนุนวารสาร (Sources of Support)

      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ประวัติวารสาร (Journal History)

       วารสารวิจัยสุขภาพเเละการพยาบาล เป็นวารสารของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เดิมชื่อ วารสารพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เริ่มจัดทำขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2527 เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และได้ดำเนินการเผยแพร่วารสารทางการพยาบาลฉบับแรก เมื่อปี พ.ศ. 2528 โดยตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ มีกระบวนการให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบก่อนการเผยแพร่ (Peer-reviewed journal)  ต่อมาในปีพ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2 ปีที่ 35) ได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อเป็น วารสารวิจัยสุขภาพเเละการพยาบาล เนื่องจากมีการขยายขอบเขตการเผยแพร่บทความรวมทั้งทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ วารสารได้มีการพัฒนาคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการประเมินคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1  (TCI 1) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตั้งแต่การประเมินรอบที่ 1 จนถึงปัจจุบัน (รอบที่ 4 พ.ศ. 2563 – 2567)