เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

 • บทความนี้ยังไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น (หรือหากมีกรุณาอธิบายในข้อความส่งถึงบรรณาธิการ)
 • ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และแนบสำเนาหนังสือรับรองการอนุมัติจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์(IRB)มาด้วย (เฉพาะบทความวิจัย)
 • บทความเตรียมตามข้อกำหนดของวารสารฯ ทั้งในแง่ของรูปแบบและการอ้างอิง ตามคำแนะนำสำหรับผู้แต่ง (Author Guidelines)
 • บทความเตรียมในรูปแบบของไฟล์ OpenOffice, Microsoft Word

 • บทความพิมพ์แบบใช้ระยะห่างบรรทัดปกติ (single-spaced) ขนาดฟ้อนท์ตัวอักษร 16 pt(ในภาษาไทย) และ 16 pt (ในภาษาอังกฤษ) ใช้ตัวเอนแทนการขีดเส้นใต้สำหรับสังกัดผู้นิพนธ์ (ยกเว้น ที่อยู่ URL) และ ระบุข้อมูล รูปวาด รูปภาพ และตาราง ในตำแหน่งที่เหมาะสมในบทความ ให้เป็นตามข้อกำหนดของวารสาร
 • บทคัดย่อได้เขียนให้สอดคล้องทั้ง 2 ภาษา และผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา
 • กรุณาตรวจสอบการเขียนเอกสารอ้างอิงใช้ตามระบบแวนคูเวอร์ (Vancouver style) (ผู้นิพนธ์สามารถดูตัวอย่างรูปแบบการเขียนได้จาก "คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ"
 • ได้ระบุเอกสารอ้างอิงครบถ้วน และถูกต้องตามรูปแบบที่วารสารกำหนด (ไม่เกิน 30 เรื่อง) และได้แนบหลักฐานรายการเอกสารอ้างอิง
 • จะตรวจทานและแก้ไขต้นฉบับให้ถูกต้อง และส่งผลงานที่แก้ไขกลับคืนมา ตามระยะเวลาที่กองบรรณาธิการกำหนด
 • ในกรณีที่ผู้นิพนธ์ขอยกเลิกการส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ภายหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ทางวารสารแต่งตั้งได้พิจารณาบทความแล้ว ทางวารสารขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ให้แก่ผู้นิพนธ์
 • ในกรณีที่ผู้นิพนธ์ ไม่ดำเนินการจัดทำ/แก้ไขต้นฉบับบทความให้เสร็จเรียบร้อยตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ และส่งให้กองบรรณาธิการ ตามวันเวลาที่กำหนด ทางกองบรรณาธิการมีสิทธิ์ในการยกเลิกการตีพิมพ์ โดยไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม
 • กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านในช่อง "ข้อความถึงบรรณาธิการ"