กองบรรณาธิการ

วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล


ที่ปรึกษาวิจัย  

ดร.พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ คณะพยาบาลศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก ประเทศไทย

บรรณาธิการวารสาร  

ดร.ยุพาภรณ์ ติรไพรวงศ์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ประเทศไทย

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 

อาจารย์ศศิวิมล บูรณะเรข

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ประเทศไทย

ผศ.โสภา รักษาธรรม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ประเทศไทย

กองบรรณาธิการ

 

Prof. Dr. Henrik Eriksson

Department of Health Sciences, The Swedish Red Cross University College and Department of Health Sciences, University West, Sweden

Assoc. Prof. Dr. Hsing-Mei Chen  

Department of Nursing, College of Medicine National Cheng Kung University, Taiwan

รศ.ดร.สมรภพ บรรหารักษ์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนเเก่น ประเทศไทย

รศ.ดร.สุภาพ อารีเอื้อ

โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะเเพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

รศ.ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ประเทศไทย

รศ.ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

 ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประเทศไทย

ผศ.ดร.รัชนีกร อุปเสน

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

 ผศ.ดร.ละเอียด เเจ่มจันทร์

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ประเทศไทย

ผศ.ดร.วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร

กรรมการบริหารวิทยาลัยการพยาบาลเเละผดุงครรภ์ขั้นสูงเเห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล ประเทศไทย

ดร.ณัฏวรรณ คำเเสน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์                  คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ประเทศไทย

ดร.ธนาภา ฤทธิ์วงษ์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ประเทศไทย

ดร.วรัญญา เเสงพิทักษ์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ประเทศไทย