ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านจิตสังคมกับความผาสุกทางใจในการทำงาน ของพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

ผู้แต่ง

  • นันนภัส แววกระโทก มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ชนัดดา แนบเกษร มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

ความผาสุกทางใจในการทำงาน, ปัจจัยด้านจิตสังคม, พนักงานฉุกเฉินการแพทย์, มูลนิธิ

บทคัดย่อ

บทนำ: พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ทำงานภายใต้สถานการณ์ที่มีความกดดันและยากต่อการคาดเดาถึงสิ่งที่จะต้องเผชิญ ด้วยลักษณะการทำงานดังกล่าวจึงมีแนวโน้มที่จะกระทบกับความผาสุกทางใจในการทำงาน ซึ่งมีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตและการทำงานของพนักงานเหล่านี้ วัตถุประสงค์การวิจัย: เพื่อศึกษาระดับความผาสุกทางใจในการทำงานและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านจิตสังคมกับความผาสุกทางใจในการทำงานของพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ระเบียบวิธีวิจัย: การวิจัยเชิงบรรยายเพื่อหาความสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบแบ่ง ชั้นภูมิ จำนวน 100 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับ 1) ข้อมูลส่วนบุคคล 2) ความผาสุกทางใจในการทำงาน 3) ความมีจิตสาธารณะ 4) ความภาคภูมิใจในตนเอง 5) ความอ่อนล้าทางอารมณ์ 6) สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน และ 7) ความขัดแย้งระหว่างงานและชีวิตครอบครัว ได้ค่าความเชื่อมั่นครอนบาคแอลฟาเท่ากับ .88, .79, .84, .76, .82 และ .91 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยคะแนนความผาสุกทางใจในการทำงานเท่ากับ 49.04 (SD = 10.10) แสดงถึงกลุ่มตัวอย่างมีความผาสุกทางใจในการทำงานระดับปานกลาง จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า ความอ่อนล้าทางอารมณ์ และความขัดแย้งระหว่างงานและชีวิตครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับสูงกับความผาสุกทางใจในการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = -.843, p < .01 และ r = -.777, p < .01) ส่วนสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน ความมีจิตสาธารณะ และความภาคภูมิใจในตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับความผาสุกทางใจในการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = .869, p < .01, r = .831, p < .01และ r = .608, p < .01) สรุปผล: การเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างพนักงาน ความมีจิตสาธารณะและความภาคภูมิใจในตนเอง ป้องกันความอ่อนล้าทางอารมณ์และจัดตารางการทำงานให้มีความสมดุลระหว่างงานและชีวิตครอบครัว จะมีส่วนช่วยเพิ่มความผาสุกทางใจในการทำงานของพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้: ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมความผาสุกทางใจในการทำงานของพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

References

Narenthorn EMS Center, Rajavithi Hospital. Important history of the EMS system in Thailand [Internet]. 2014 [cited 2018 Mar 8]. Available from: https://www.narenthorn.or.th /node/62 (in Thai)

National Institute for Emergency Medicine. The law, announce, criteria and procedure about education, training and certificate for emergency staff. Bankok: Ultimate printing; 2017. (in Thai)

Khuhakan R, Chusaeng S, Somton A, Suwanrak U, Suwanrak S. Situational report of the Thai Emergency Medical System 2016. Bangkok: Panyamit; 2017. (in Thai)

Thai RSC. Information about traffic accident location in specified range [Internet]. 2019 [cited 2018 Dec 19]. Available from: http://www.thairsc.com/ (in Thai)

Courtney J, Francis A, Paxton S. Caring for the country: fatigue, sleep and mental health in Australian rural paramedic shift workers. J Community Health 2013;38(1):178-86.

David G, Brachet T. Retention, learning by doing, and performance in Emergency Medical Services. HSR 2012;44(3):902-25.

Warr PB. Decision latitude, job demands, and employee well-being. Work &Stress 1990;4(4) :285-94.

Warr PB. The measurement of well-being and other aspect of mental health. J Occup Psychol 1990;63:193-210.

Skevingtona SM, Böhnkeb JR. How is subjective well-being related to quality of life? Do we need two concepts and both measures?. Soc Sci Med 2018;206:22-30.

Saengsuk C. Personnel management affecting teachers’ job satisfaction in Chachoengsao primary educational service, area 2. J RRU 2015;12(28):103-114. (in Thai)

Donnelly EA. Occupationally related stress exposures and stress reactions in the Emergency Medical Services [Dissertation]. Florida: The Florida State University; 2010.

Somboon P. Stress and associated factors among Ruamkatanyu rescue workers in Bangkok metropolis [Thesis]. Bangkok: Chulalongkorn University; 2009. (in Thai)

Qu HY, Wang CM. Study on the relationships between nurses’ job burnout and subjective well-being. Chinese Nurs Res 2015;2(3):61-6.

St.John. Creating a workplace wellbeing policy [Internet]. 2018 [cited 2020 Jul 27]. Available from: https://www.sja.org.uk/globalassets/documents/training/sja_wellbeing_ policy_guide .pdf.

Chongchanit S. The development of factors contributing to the public mind of personnel in the catholic private hospital, J Res Devel 2013;8(2):19-28.

Chueatong S, Cheuncham J, Phulom N, Chiangta P. Effects of the public conscious development program on service mind and happiness of nursing students at Boromarajonani College of Nursing, Saraburi. J Nurs Educ 2012;5(2):30-7. (in Thai)

Du H, King RB, Chi P. Self-esteem and subjective well-being revisited: The roles of personal, relational, and collective self-esteem. Plos one 2017;12(8):1-17.

Saekuang P. Competency, self-esteem, and happiness at work affecting the efficiency of salespersons in Bangkok [Thesis]. Bangkok: Bangkok University; 2015. (in Thai)

Chatzea VE, Pistolla DS, Vlachaki SA, Melidoniotis E, Pistolla G. PTSD, burnout and well-being among rescue workers: seeking to understand the impact of the European refugee crisis on rescuers. J Psychiatr Res 2018;262:446-51.

Rungmatekul T. Factors affected to Kasikorn bank employees’s job happiness, in Nakhon Sawan province. In: report for 4th National conference of Kamphaeng phet Rajabhat University; 2017 Dec 22; Research Institute, Kamphaengphet Rajabhat University. Kamphaengphet; 2017. p. 698-710. (in Thai)

Khunphet S, Binyala H. Factors associated with happiness in working of professional nurses in operating room at tertiary hospital of Southern Thailand. Int J Humanit Soc sci 2017;4(2):69-80.

Panatik SAB, Badri SKZ, Rajab A, Rahmana HA, Shaha IM. The impact of work family conflict on psychological well-being among school teachers in Malaysia. Soc Behav Sci 2011;29: 1500-7.

Yoyyim S, Jadesadalug V. Factors influencing job satisfaction, job performance and intention to leave of guide. J Bus Eco Communications 2017;12(2):133-44.

Stanley L, David WH, Janelle K, Stephen KL. Adequacy of sample size in health studies. England: John Wiley & Sons; 1990.

Ethonchai S. The relationships between job demands, job control, social support in work, and psychological well-being at work of professional nurses at general hospitals in Public Health Inspection Region 5 [Thesis]. Bangkok: Sukhothai Thammathirat University; 2012. (in Thai)

Viriyasubun B. The relationships between perceptions of corporate governance culture, public consciousness, and perceptions of good quality of work life of employees at an automotive spare parts company [Thesis]. Bangkok: Ramkamhaeng University; 2010. (in Thai)

Wongpakaran T, Wongpakaran N. A comparison of reliability and construct validity between the original and the revised version of the Rosenberg Self-Esteem Scale. Psychiatr Investig 2012; 9(1):54-8.

Worawasuwat N, Sukultong L, Pisan-ake K, Mala M, Naowanit P. The development of model to enhancing psychological immunity and burnout prevention for Health Region 7 Health Officials: EPI-BP Model [Internet]. 2017 [cited 2018 Dec 8]. Available from: http://aimhc.net/new/ _admin/download/-291-1501685265.pdf

Porbootdee M. Relationship between organizational commitment and intention to stay; the moderator effect of chance to development and relationship among co-worker: a case study of a insurance company [Thesis]. Bangkok: Thammasat University; 2015. (in Thai)

Sompobkulavech P. Relationships between big five personality, work-family conflict, and subjective well-being of pharmacists in hospitals [Thesis]. Bangkok: Thammasat University; 2010. (in Thai)

Chitayasothron D. Sex role: a psychological perspective. UTCC J 2008; 28(1):195-208. (in Thai)

Arsenault AD. Work-related stress and trauma for emergency medical services personnel: coping and recommendations for mental health providers. J Prehosp Emerg Care 2016; 16(1):76-85.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-11-29