ผลของโปรแกรมป้องกันโรคความดันโลหิตสูงต่อพฤติกรรมป้องกันโรคความดันโลหิตสูง ของกลุ่มเสี่ยงที่ประกอบอาชีพกรีดยางในอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

สรวิชญ์ เหล่าดรุณ
สุทธีพร มูลศาสตร์
วันเพ็ญ แก้วปาน

บทคัดย่อ

บทนำ: โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ โดยมีจำนวนมากขึ้นและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนทั่วโลกที่มักเกิดกับบุคคลที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม วัตถุประสงค์การวิจัย: เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมป้องกันโรคความดันโลหิตสูงต่อพฤติกรรมป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและความดันเลือดแดงเฉลี่ยของกลุ่มเสี่ยงที่ประกอบอาชีพกรีดยางพารา ระเบียบวิธีวิจัย: การวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดผลก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงที่มีระดับความดันโลหิตซิสโตลิก 120-139 มิลลิเมตรปรอท และความดันโลหิตไดแอสโตลิก 80-89 มิลลิเมตรปรอท ประกอบอาชีพกรีดยาง มีอายุ 35-59 ปี ซึ่งกลุ่มตัวอย่างถูกสุ่มแบบง่ายเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มละ 34 คน เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย 1) โปรแกรมป้องกันโรคความดันโลหิตสูงสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่ประกอบอาชีพกรีดยางพารา ซึ่งพัฒนาขึ้นตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน มีระยะเวลา 9 สัปดาห์ กิจกรรมประกอบด้วย การอบรมเชิงปฏิบัติการและเยี่ยมบ้าน เพื่อการปรับเปลี่ยนเจตคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรค บรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง และการส่งเสริมการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรม 2) คู่มือการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง 3) แบบสอบถามพฤติกรรมป้องกันโรคความดันโลหิตสูง และ 4) เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอบพฤติกรรมป้องกันโรคความดันโลหิตสูงมีดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ .97 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบราคเท่ากับ .88 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและการทดสอบค่าที ผลการวิจัย: หลังการเข้าร่วมโปรแกรม ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยงที่ประกอบอาชีพกรีดยางพาราในกลุ่มทดลองมีค่ามากกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมและมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนความดันเลือดแดงเฉลี่ยมีค่าน้อยกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมและน้อยกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุปผล: โปรแกรมป้องกันโรคความดันโลหิตสูงส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและความดันเลือดแดงเฉลี่ยของกลุ่มเสี่ยงที่ประกอบอาชีพกรีดยางพารา ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้: หน่วยงานสาธารณสุขสามารถนำโปรแกรมป้องกันโรคความดันโลหิตสูงสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่ประกอบอาชีพกรีดยางพารานี้ไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มเสี่ยงอาชีพอื่นที่มีวิถีชีวิตการทำงานแบบอาชีพกรีดยางได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Bell K, Twiggs J, Olin, B. R. Hypertension: The silent killer: updated JNC-8 guideline Recommendations[internet] 2015 [cited 2019 Dec 5]. Available from: https://www.scribd.com/document/310382614/CE-Hypertension-the-Silent-K

Health Data Center, Ministry of Public Health. Screening report for hypertension [internet]. 2019 [cited 2019 Dec 20]. Available from: http://hdcservice.moph.go.th (in Thai)

Changjeraja W, Daenseekaew S. Community participation in analyzing strategies to improve the quality of life of rubber tree farmers in the Mekong River Basin of Buengkan province. Journal of nurse association of Thailand, North-Esantern Division 2012;30(2):169-74. (in Thai)

Siripat J, Moolsart S, Chantawong C. Effectiveness of a hypertension prevention program in high-risk person to hypertension. Journal of nursing and health care 2019;37(1):42-51.(in Thai)

Jugsingto C. Effectiveness of health the behaviour modification program in high risk group for diabetes hypertension and obesity [master’s thesis]. Chachoengsao: Rajabhat Rajanagarindra University;2017. (in Thai)

Moonsarnand S. Effects of dietary behaviour modification program guideline of the DASH with self-efficacy theory and social support on reducing the risk of hypertension among pre-hypertension patients. The Public health journal Burapha University 2016;11(1):87-98. (in Thai)

Singkharothi A. Effect of health promotion program in groups at high risk of high blood pressure by application of health belief model Khaopanom sub-district Khaopanom district Krabi Province.Community health development quarterly KhonKaen University. 2018;5(2):259-79. (in Thai)

Valaisathien J. Effects of health behavioural modification program among personnel with hypertension risk group in the office of disease prevention and control region 5 [master ’s thesis]. Nakhon Ratchasima.Nakhon Ratchasima Rajabhat University; 2015. (in Thai)

Suaetoo N. The effect of a program to promote blood pressure control among 35 to 59 year old patients with uncontrolled hypertension. Journal of Public Health Nursing 2018;32(2):95-115. (in Thai)

Hosutisima P. The effectiveness of health education program on hypertension prevention among high risk groups in Jorrakeahin sub district Khonburi district Nakhonratchasima province. DPC 9 J 2019;25(2): 56-66 (in Thai)

Panyasai K. Evaluation of health promotion for people at risk of diabetes mellitus and hypertension. Journal of Phrapokklao Nuusing College 2017;28(1): 51-62 (in Thai)

Ajzen I, Fishbein M. Understanding attitude and predicting social behavior. [internet] 1980. [cited 2021 Jan 5]. Available from: http://people.umass.edu/ajzen/pdf/tpb.Measurement.pdf

Seangpraw K, Auttarna N, Tonchoy P. The effect of the behavior modification program Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) on reducing the risk of hypertension among elderly patients in the rural community of Phayao. Journal of multidiscip health care 2019;12(1):109-18. (in Thai)

Donsai M, Thiphom S. The effect of participation and perceived self-efficacy program on health behaviors and hypertension of pre-hypertension group in Suan Miang health promoting hospital. EAU heritage journal science and technology 2019;13(1):65-74. (in Thai)

Puranamanceviwat P. Effect of health behavioral change program essential hypertension patients. Journal of nursing and health Sciences 2014;5(3):223-33. (in Thai)

Nakking Y, Tudsri P. Effect of self-efficacy enhancement program on health behaviors among older adults with uncontrolled hypertension. Apheit internation Journal 2017;6(1):27-35. (in Thai)

Panyachotikun A, Satkong S, Sriwisit S. Effects of SKT meditation therapy for lowering blood pressure level of patients with hypertension in Sikao hospital Trang province. The Southern college network journal of nursing and public health 2017;4(2):245-55. (in Thai)

Punsri P, Ketkhamkha M. Effect of health promoting activity on self-care behaviora among patients with hypertension in Rom Glao mueang community health center.Journal of Sakon Nakhon Hospital 2019;22(3):42-54. (in Thai)

Ratsamana P. Effect of practicing SKT 1 healing meditation to blood pressure level essential hypertensive patients in primary care cluster Naimung Municipal district Sawankhalok Sukhothai province. Journal of disease prevention and control:DPS,2 Phisanulok 2018;5(2):15-27. (in Thai)