สถานการณ์การติดเกม และปัจจัยที่มีผลต่อการติดเกมในเด็กนักเรียน ระดับประถมศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

ผู้แต่ง

  • นิภาพร อภิสิทธิวาสนา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
  • เจียมใจ ศรีชัยรัตนกูล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
  • มณีรัตน์ เทียมหมอก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

คำสำคัญ:

การติดเกม, นักเรียน, ประถมศึกษา, นครปฐม, ประเทศไทย

บทคัดย่อ

บทนำ: เกมเป็นสื่ออิเลคโทรนิคที่สามารถเข้าถึงง่ายผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งผู้ปกครองมักจะใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยเลี้ยงดูเด็กและเพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร จึงส่งผลให้เยาวชนไทยมีการเล่นเกมมากขึ้น ซึ่งอาจเกิดผลกระทบเชิงลบต่อการศึกษา การมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม และสุขภาพของเด็ก วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาสถานการณ์การติดเกมในนักเรียน และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการติดเกมในนักเรียน ระดับประถมศึกษา ระเบียบวิธีวิจัย: การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย ศึกษาระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 ถึง มีนาคม พ.ศ.2561 กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย นักเรียน และผู้ปกครอง จำนวน 395 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ความรู้ ทัศนคติเรื่องเกมและผลกระทบจากการติดเกม แบบทดสอบการติดเกม และแบบวัดภูมิคุ้มกันการติดเกม วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ในการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการติดเกมด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย: พบว่า นักเรียนประเมินตนเองว่าน่าจะติดเกมสูงกว่าผู้ปกครอง (ร้อยละ 13.20, 7.39) โดยผู้ปกครองและนักเรียนประเมินตรงกันว่าเพศหญิงเสี่ยงติดเกมมากกว่าชาย (ร้อยละ 8.21, 6.67) นักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนความรู้และทัศนคติเรื่องเกมและผลกระทบ น้อยและปานกลาง (ร้อยละ 57.88,ร้อยละ 73.63) ภูมิคุ้มกันการติดเกม และเพศ เป็นตัวแปรที่ร่วมกันทำนายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการติดเกมได้ ร้อยละ 38.8 สรุปผล: ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการติดเกมของนักเรียน คือ ภูมิคุ้มกันการติดเกม และเพศ ซึ่งพบว่าหญิงความเสี่ยงต่อการติดเกมสูงกว่าชาย ข้อเสนอแนะ : ผลการศึกษาสามารถนำไปใช้ในการป้องกันการติดเกมในเด็กด้วยการให้ความรู้เรื่องผลกระทบจากการติดเกมด้วยการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัว โรงเรียนและชุมชน เพื่อสร้างภูมิคุ้นกันการติดเกมให้กับเด็กก่อนที่จะติดเกม

References

World Health Organization. Gaming Disorder - What are gaming disorder? 2018. [Internet]. [cited 2021 Apr] Available from: https://www.who.int/features/qa/gaming -disorder/zh/.

Department of Mental Health. The department of mental health recommends 3 terms before children start playing the game. [Internet]. [cited 2020 Oct] Available from: https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=30036. (in Thai).

Techaniyom K., Kittisaknawin C., Promchan P. The Game-Online Addiction Problems of Thailand Youth: Empirical Data, Comparison of The Foreign Policy and The policy recomendation. MANAGEMENT SCIENCES VALAYA ALONGKORN REVIEW. 2021.2(1): 1-17. (in Thai)

WANG, Qianjin, et al. Research progress and debates on gaming disorder. General psychiatry, 2019, 32(3):1-6.

Healthybrain. Thai children - more addicted to games up to -6-times - father - mother - need to fix it. [Internet]. [cited 2021 Mar]. Available from: https://www.healthybrain.biz/17098429/เด็กไทย-ติดเกมส์มากขึ้นถึง-6-เท่า-พ่อ-แม่-ต้องรีบแก้ไข.(in Thai).

Department of Mental Health. 1-7th November 2019 National Mental Health Week. [Internet]. [cited 2021 Mar]. Available from: https://www.dmh.go.th/news/view.asp?id=1239. (in Thai).

Mankeed S, Children addicted to the game Nightmare for parents in the cyber era [Internet]. [cited 2021 Mar]. Available from: http://www.thepbodint.ac.th/topmenu.php?c =listknowledge&q_id=152; 2010. (in Thai)

Hongsanguansri S., Katuman P., Game Addiction: The Crisis and Solution. [Internet]. [cited 2021 Mar]. Available from: http://www. https://med.mahidol.ac.th/ramamental/sites/default/files/public/pdf/Game%20Addiction%20-%20The%20Crisis%20and%20Solution.pdf. (in Thai)

Kimberly Y. Understanding online gaming addiction and treatment issues for adolescents.

Am. J. Family Therapy 2009; 37: 355-72.

Juthamanee S., Gunawan J., Factors related to Internet and game addiction among adolescents: A scoping review. Belitung Nursing Journal.2021.7(2), 62-71.

Kilanowski, JF. "Breadth of the socio-ecological model." (2017): 295-7.

Charoenwanit S, Game addiction behavior: effects and prevention. Journal of Science and

Technology 2014;22(6):871-9. (in Thai).

Kajonboon, N., Effects of Computer Games–Addicted Preventive Program by Applying Cooperative Learning Method of Student Teams –Achievement Divisions on Prathom Suksa Five Students. 2008. (in Thai).

Phosuwan, N., Causal factors affecting game addiction among adolescents., in Independent study into Part of the education curriculum Master of Arts (Social Development Administration). 2009: National Institute of Development Administration (NIDA). (in Thai).

Pornnoppadol C, et al., The Development of Game Addiction Screening Test (GAST). J Psychiatr Assoc Thailand, 2014. 59(1): p. 3-14. (in Thai).

Pornnoppadol C, et al., Development of Game Addiction Protection Scale (GAME-P).: Journal Psychiatric Association Thailand. 2017. 62(1). 3-16. (in Thai).

Visanuyothin, T. Thai national health: Brainstroming to solve 2.5 million Thai youth addicted to the game. 2012 [cited 2021 April]; Available from: www.hfocus.org/content/2013/110/5029. (in Thai).

Jumpapan M., Keitrungrit K., Chuansumrit A., Self-Esteem and Game Addiction in adolescents with Thalassemia Disease at Ramathibodi Hospital. Journal Psychiatric Association Thailand. (2016).61(4).281-92.

Supaket, P., et al., The Effect of implementing an action plan based on the AIC technique for computer game addiction and health behavior among elementary school students. Journal of Public Health Nursing, 2013. 27(3): p. 1-13. (in Thai).

Kolkijkovin, V., et al., Computer Game Addiction: Risk and Protective Factors in Students in Dusit District, Bangkok. Vajira Medical Journal, 2015. 59(3): p.1-14.

Kim KS, Kim KH. [A prediction model for internet game addiction in adolescents: using a decision tree analysis]. J Korean Acad Nurs. 2010 Jun;40(3):378-88. Korean. doi: 10.4040/jkan.2010.40.3.378. PMID: 20634629.

Do, E. Y., & Hong, Y.R.. Factors Influencing Internet Game Addiction in Middle School Students. Medico Legal Update, (2020). 20(1), 2167-72.

Srichairattanakull J., Apisitwasana N., Thaimmok M., Teachers' Views on Game Addiction Situation among Elementary School Students at Elementary Schools under NakhonPathom Primary Education Service Area Office

Journal of Health and Nursing Research. (2020). 36(3). 244-58. (in Thai).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-11-29