การบูรณาการสหกิจศึกษากับการฝึกปฏิบัติการพยาบาล เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม

ผู้แต่ง

  • นุชมาศ แก้วกุลฑล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • วีรพงษ์ พลนิกรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คำสำคัญ:

สหกิจศึกษา, การฝึกปฏิบัติการพยาบาล, สมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม

บทคัดย่อ

บทนำ: การให้บริการทางสุขภาพภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมมีความสำคัญยิ่ง แต่จากการทบทวนงานวิจัย พบว่า ความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลในด้านสมรรถนะทางวัฒนธรรมอยู่ในระดับปานกลางถึงพอใช้ ดังนั้นจึงเป็นความท้าทายต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมให้นักศึกษาพยาบาลมีความพร้อมในการปฏิบัติงานจริง วัตถุประสงค์การวิจัย: เพื่อพัฒนาและศึกษาประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการบูรณาการสหกิจศึกษากับการฝึกปฏิบัติการพยาบาล เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม ระเบียบวิธีวิจัย: การวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดผลก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา จำนวน 48 คน สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ รูปแบบการบูรณาการฯ แผนการสอน แผนการนิเทศ แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป แบบประเมินสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมด้านความรู้และด้านทักษะทางวัฒนธรรม และแบบบันทึกดวงดาวแห่งสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา การทดสอบไคสแควร์ การทดสอบที และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย: 1) รูปแบบการบูรณาการฯ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ (1) ก่อนการปฏิบัติงาน จัดอบรมการเตรียมความพร้อมด้านสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม จำนวน 30 ชั่วโมง (2) ระหว่างการปฏิบัติงาน จัดประสบการณ์ตรงโดยนำความรู้สู่ทักษะตามกระบวนการพยาบาลทางวัฒนธรรม และ (3) หลังการปฏิบัติงาน ร่วมประเมินผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสะท้อนคิด 2) ประสิทธิผลของการนำรูปแบบการบูรณาการฯ ไปใช้ พบว่า กลุ่มทดลองคิดค้นและนำสื่อนวัตกรรมมาประเมินภาวะสุขภาพทางวัฒนธรรม และมีทักษะการดูแลผู้รับบริการโดยใช้กระบวนการพยาบาลทางวัฒนธรรม สัมพันธ์กับคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมโดยรวม หลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลองและสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .001 สรุปผล: รูปแบบการบูรณาการสหกิจศึกษากับการฝึกปฏิบัติการพยาบาล เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม สามารถพัฒนาความรู้สู่ทักษะการปฏิบัติการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมได้จริง ข้อเสนอแนะ: ควรนำรูปแบบการบูรณาการฯ ไปใช้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 และปีที่ 4 เพื่อทดสอบประสิทธิผล และปรับปรุงรูปแบบการบูรณาการฯ ต่อไป

References

Boromarajonani College of Nursing, Nakhon Ratchasima. TQF 2: Bachelor of Nursing Science Program (Revised version B.E. 2560). 1st ed. n.p.; 2017. (in Thai)

Andrews MM, Boyle JS. Transcultural concepts in nursing care. 6th ed. Philadelphia: Lippincott, Williams, & Wilkins; 2012.

Siriphan S. Postpartum nursing care among multicultural. Narathiwat: Narathiwat Press; 2014. (in Thai)

Leininger, M. Cultural care diversity & universality: Theory of nursing. London: Jones & Bartlett; 2001.

Poorananon P. Knowledge, attitude, and readiness to ASEAN community of the staffs and students in Boromarajonani College of Nursing, Saraburi. The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima 2014;20(2):17-31. (in Thai)

Watcharakate S. The relationship between the academic achievement and the readiness to the ASEAN community amongst the nursing students in the Royal Thai Army Nursing College. Journal of The Royal Thai Army Nurses 2013;14(2):78-87. (in Thai)

Boonklam R, Onsri P. Role of nursing education institute towards ASEAN community. Journal of The Royal Thai Army Nurses 2014;15(3):103-7. (in Thai)

Praboromarajchanok Institute. Instrument to evaluate learning outcomes as the Thai qualifications framework for higher education, nursing curriculum. 1st ed. Nonthaburi: Yutharin Printing; 2018. (in Thai)

Yurarach S. The quality development of Thai graduates’ to ASEAN. Journal of Education Naresuan University 2013;15(4):142-53. (in Thai)

Kolb DA. Experiential learning: Experience as the source of learning & development. Englewood Cliffs, NJ : Prentice Hall; 1984.

Srisa-an W, Suebka P, Pitiyanuwat S, Yamnoon S, Polnigongit W, Ruksasuk N, et al. The body of knowledge of cooperative education. Thai Journal of Cooperative Education 2014;2(1):1-85. (in Thai)

Thai Association for Cooperative Education (TACE). Standards and quality assurance in cooperative education operations. 4th ed. Nakhon Ratchasima: The Association; 2013. (in Thai)

Ishida DN, Ako MM, Sekiguchi LD. Cooperative education in nursing: A strategy for increasing marketability. J Nurs Educ 1998;37(6):260-3.

Jirarode A. Study of cultural competency of lecturers and students in Faculty of Nursing, Thammasat University. Thai Science and Technology Journal 2015;23(6):1006-22. (in Thai)

Leininger MM. Reference sources for transcultural health & nursing. Thorofare, NJ: Slack; 1984.

Campinha-Bacote J. The process of cultural competence in the delivery of health-Care services: A model of care. J Transcult Nurs 2002;13(3):181-4.

Giger JN, Davidhizar RE. The Giger & Davidhizar transcultural assessment model. J Transcult Nurs 2002;13(3):185-8.

Purnell L. The Purnell model for cultural competence. J Multicult Nurs Health 2005;11(2): 7-15.

Spector RE. Cultural diversity in health & illness. 7th ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall; 2009.

Yin AC. Learning on the job: Cooperative education, internships & engineering problem-solving skills [doctoral’s thesis]. Pennsylvania, USA.: The Pennsylvania State University; 2009.

Tanglakmankhong K, Khammathit A, Thammawongsa N, Ardpara A. The effectiveness of the nursing innovation course, using transprofessional education approach on readiness for transprofessional skill and the 21st century skills. The Southern College Network Journal of Nursing And Public Health 2019;6(2):126-39. (in Thai)

Hoffart N, Diani JA, Carney MF. Outcomes of an international cooperative education experience for undergraduate nursing students. Nurse Educ 2015;40(6):298-302.

Von Bormann SM, Opasawatchai S, Santwanpas N. Effects of authentic learning style on data analysis skills and satisfaction of 3rd year nursing students. Nursing Journal of the Ministry of Public Health 2016;25(3):93-107. (in Thai)

Arayathanitkul B, Sawekngam W, Chuchat A. Development of an instructional model based on character education and experiential learning approaches for enhancing cultural competences in nursing of nursing students. Journal of The Royal Thai Army Nurses 2017; 18(3):51-61. (in Thai)

Charuwanno R. Transcultural nursing. in Kusump W, et al, editors. Trends & issue of nursing profession. Bangkok: Saha Pracha Panich Registered Ordinary Partnership; 2012. p. 311-23. (in Thai)

St Clair A. McKenry L. Preparing culturally competent practitioners. J Nurs Educ 1999;38(5): 228-34.

Maier-Lorentz M. Transcultural nursing: Its importance in nursing practice. Journal of Cultural Diversity 2008;15(1):37-43.

Puncreobutr V. Professional and cross-cultural competences of Thai graduates to work in ASEAN context. Journal of Community Development and Life Quality 2014;2(2):225-32. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-11-29