การพัฒนาแบบจำลองเย็บแผลสำหรับนักศึกษาพยาบาล -

Main Article Content

เพชรรัตน์ เอี่ยมละออ
สุวดี ทะกัน
เจตนา วงษาสูง
สมศรี รัตนปริยานุช

บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นการวิจัยการออกแบบและพัฒนาแบบจำลองการเย็บแผล เพื่อพัฒนาแบบจำลองและประเมินความพึงพอใจในคุณภาพและความมีคุณค่าของแบบจำลองการเย็บแผล การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ การสร้างและพัฒนาแบบจำลองการเย็บแผล และประเมินความพึงพอใจของแบบจำลองการเย็บแผล กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ทั้งหมด 30 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามความพึงพอใจในคุณภาพและความมีคุณค่าของแบบจำลอง ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 คน และตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือโดยคำนวณค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.96 และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบจับคู่


ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนความพึงพอใจในคุณภาพและความมีคุณค่าของแบบจำลองการเย็บแผลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อสด (p < .05) เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ ด้านความพึงพอใจ พบว่า ด้านการเก็บรักษาและเคลื่อนย้าย ได้คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด (gif.latex?\bar{x} = 4.90, SD = .31) เมื่อเทียบกับเนื้อสด (gif.latex?\bar{x}= 2.27, SD = .74). ด้านความใกล้เคียงกับเนื้อจริง พบว่า เนื้อสดได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่า (gif.latex?\bar{x} = 4.07, SD = .79) เมื่อเทียบกับแบบจำลอง (gif.latex?\bar{x} = 3.80, SD = .66) เมื่อจำแนกเป็นรายข้อด้านความมีคุณค่า พบว่า แบบจำลองมีค่าเฉลี่ยด้านการนำกลับไปฝึกซ้ำสูงกว่า (gif.latex?\bar{x} = 4.73, SD = .45)เมื่อเทียบกับเนื้อสด (gif.latex?\bar{x} = 2.20, SD = .85)


แสดงให้เห็นว่า แบบจำลองการเย็บแผลที่พัฒนาขึ้น นักศึกษาพยาบาลสามารถนำมาใช้ฝึกทักษะการเย็บแผลในห้องปฏิบัติการได้จริง สามารถฝึกเย็บแผลได้บ่อยครั้ง เพือ่พัฒนาทักษะการเย็บแผล และก่อให้เกิดความมั่นใจในการเย็บแผลมากขึ้นขณะขึ้นฝึกปฏิบัติงานจริงในคลินิก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Weerawatthanodom N, Sirisakulpaisal B, Chairat T, Bangthamai P. Evaluation of nursing practice by the objective structured clinical examination (OSCE). Journal of Health and Nursing Research 2020; 36(1): 238-45 (in Thai)

Nicholls D, Sweet L, Muller A, Hyett J. Teaching psychomotor skills in the twenty-first century: revisiting and reviewing instructional approaches through the lens of contemporary literature. Medical Teacher 2016; 38(10): 1056-63. doi.org/10.3109/0142159X.2016.1150984

Korhan EA, Yilmaz DU, Celik GO, Dilemek H, Arabaci LB. The effects of simulation on nursing students’ psychomotor skills. IJOCS [Internet]. 2019 [cited 2019 May 1]; 12(1): 185-95. Available from: http://www.ijocs.org/clinical-journal/the-effects-of-simulation-on-nursing-students-psychomotor-skills-12438.html

Solvik E, Struksnes S. Training nursing skills: a quantitative study of nursing students’ experiences before and after clinical practice. Nursing Research and Practice 2018; Article ID 8984028: 1-9. doi.org/10.1155/2018/8984028

Swanwick T, Forrest K, O'Brien B C. Understanding medical education: Evidence, theory, and practice. 3rd ed. Oxford: Wiley Blackwell; 2019. p. 151-54.

Tjoflåt I, Våga BB, Søreide E. Implementing simulation in a nursing education program: a case report from Tanzania. Advances in Simulation 2017; 2(17): 1-4. doi: 10.1186/s41077-017-0048-z

Chiannilkulchai N, Sutti N. Design and development of the colostomy bag model for person who has colostomy. Songklanagarind J Nurs 2017; 37(3): 61-73. (in Thai)

Kim J, Park J, Shin S. Effectiveness of simulation-based nursing education depending on fidelity: a meta-analysis. BMC Medical Education 2016; 16(152): 1-8. doi 10.1186/s12909-016-0672-7

Warren JN, Luctkar-Flude M, Godfrey C, Lukewich J. A systematic review of the effectiveness of simulation-based education on satisfaction and learning outcomes in nurse practitioner programs. Nurse Education Today 2016; 46: 99-108. doi.org/10.1016/j.nedt.2016.08.023

Saleekul S, Tipkanjanaraykha K. The objective structured clinical examination (OSCE) to evaluate clinical skills of nursing Students. Journal of Health and Nursing Research 2019; 35(2): 38-43. (in Thai)

Kudur MH, Pai SB, Sripathi H, Prabhu S. Sutures and suturing techniques in skin closure. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2009; 75(4): 425-34. doi: 10.4103/0378-6323.53155

Denadai R, Toledo A, Souto L. Basic plastic surgery skills training program on inanimate bench models during medical graduation. Plastic Surgery International 2012; Article ID 651863: 1-12. doi:10.1155/2012/651863

Jermworapipat S, Sirisupluxana P, Paiboontananon J, DhabDhimsri V, Kemkhan P. The effects of objective structured clinical examinations (OSCEs) assessment for the clinical skills and satisfaction of the adult and elderly nursing comprehensive practice achievement test in junior nursing students, Boromarajonani College of Nursing, Bangkok. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok 2017; 33(3): 91-100. (in Thai)

Reznick RK, MacRae H. Teaching surgical skills -changes in the wind. N Engl J Med 2006; 355: 2664-9.

Daungrat B, Yantarapakon A, Jirasinthipok T, Sayorwan W, Ratanawiboolsook N, Saleepang N. Development of latex arm model for suturing practice. Journal of public health and development 2009; 7(1): 47-60. (in Thai)

Kumaresan R, Karthikeyan P. An inexpensive suturing training model. J Maxillofac Oral Surg 2014; 13(4): 609-11. doi 10.1007/s12663-013-0546-z

Gonder ME, Holtmann M, Waldman SD. Simulation technology in anesthesia education. In: Demiroz E, Waldman SD, editors. Optimizing medical education with instructional technology. Hershey, PA: IGI Global; 2019. p. 36. doi: 10.4018/978-1-5225-6289-4.ch003.

Idris F, Zakariaa NA, Lowb CY, Hanapiahc FA, Othmana NA. System integration of an upper limb disorder part-task trainer with PC-based control. Procedia Comput Sci 2017; 105: 328-32. doi: 10.1016/j.procs.2017.01.236

Robinson AR, Gravenstein N, Cooper LA, Lizdas D, Luria I, Lampotang S. A mixed-reality part-task trainer for subclavian venous access. Simul Health 2014; 9(1): 56-64. doi: 10.1097/SIH.0b013e31829b3fb3

Wilson L, Rockstraw L, Wilson D. Human simulation for nursing and health professions. New York: Springer Pub; 2012.

Privitera MB, Evans M, Southee D. Human factors in the design of medical devices - approaches to meeting international standards in the European Union and USA. Appl Ergon 2017; 59(Pt A): 251-63. doi: 10.1016/j.apergo.2016.08.034.

Gray JR, Grove SK, Sutherland S. Burns and Grove's the practice of nursing research: appraisal, synthesis, and generation of evidence. 8th ed. St. Louis: Elsevier; 2017. p. 542-3.

Chiannilkulchai N, Nunthawong J. Development of an artificial pus wound model to improve second-year nursing students’ skill in performing wound swab culture. Thai Journal of Nursing Council 2016; 31(1): 32-43. (in Thai)

World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports [Internet]. 2021 [cited 2021 October 23]. Available from: https://covid19.who.int/