เผยแพร่แล้ว: 2019-02-01

การจัดทำกรอบบัญชีรายการยาของจังหวัดพะเยา

ไพรจิตร ชัยจำรูญพันธุ์, พิมพ์ชนก หยีวิยม, อภินันท์ วันโน (ผู้แต่ง)

145-154

การบูรณาการการเรียนรู้ชุมชนในหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรม

กฤษณี สระมุณี, สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล, ธนพงศ์ ภูผาลี, สุรศักดิ์ ไชยสงค์, ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง (ผู้แต่ง)

206-215

การค้นหาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาโดยใช้เครื่องมือส่งสัญญาณ ของโรงพยาบาลประจำจังหวัด ประเทศไทย

น่ารัก ยี่สุ่นแป้น, ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ, วรรณี กีรติเตชากร, ทิฆัมพร เอื้อวิเศษวงศ์, ธิดา นิงสานนท์, อุษา อุษา ฉายเกล็ดแก้ว, บุษบา จินดาวิจักษณ์, สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล, สมาชิกทีมนำ AdCoPT3 (ผู้แต่ง)

234-249

การพัฒนาซอฟต์แวร์สาธิตเพื่อการดูแลผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟารินในโรงพยาบาลปัตตานี

เจนจิรา ตันติวิชญวานิช, โพยม วงศ์ภูวรักษ์, วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ (ผู้แต่ง)

288-304