สถานการณ์การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางวิทยุท้องถิ่น ในจังหวัดลพบุรี ในยุคของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช .)

Main Article Content

ตุลาภรณ์ รุจิระยรรยง

บทคัดย่อ

                วัตถุประสงค์: เพื่อสำรวจสถานการณ์การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางสถานีวิทยุท้องถิ่น    ที่มีการกระจายเสียงในจังหวัดลพบุรีภายหลังการจัดระเบียบการออกอากาศของสถานีวิทยุตามประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  วิธีการ: ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยบันทึกรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุท้องถิ่นที่เลือกมาอย่างสุ่มจำนวน 14 สถานี ตั้งแต่เวลาเปิดสถานีจนถึงเวลาที่ปิดทำการ สถานีละ 2 วัน ในช่วงเดือนธันวาคม 2557 ผู้วิจัยประเมินความถูกต้องตามกฎหมายของโฆษณาที่พบตามแบบประเมินซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี ผลการวิจัย: สถานีวิทยุทั้ง 14 แห่งมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายอย่างน้อย 1 ชิ้น การโฆษณาทั้งหมด 658 ครั้ง ผิดกฎหมายจำนวน 483 ครั้ง (ร้อยละ 73.4) จำนวนครั้งของการโฆษณาที่ผิดกฎหมายยา อาหาร เครื่องสำอาง และเครื่องมือแพทย์ คือ ร้อยละ 73.5, 79.2, 33.3 และ 100.0 ตามลำดับ ส่วนโฆษณาวัตถุอันตรายไม่พบว่าผิดกฎหมาย และไม่พบการโฆษณาวัตถุเสพติด  ประเด็นการโฆษณาที่ผิดกฎหมายที่พบมาก ได้แก่  การแสดงสรรพคุณยาที่เกินความจริง และโฆษณาเป็นเท็จว่า รักษาได้อย่างศักดิ์สิทธิ์หรือหายขาด นอกจากนี้พบว่ามีการโฆษณายาที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนจำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ และโฆษณายาอันตรายที่ไม่สามารถโฆษณาต่อประชาชนทั่วไปได้  2 ผลิตภัณฑ์  สรุป: การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางวิทยุท้องถิ่นในยุค คสช. ยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญ มาตรการการจัดระเบียบการออกอากาศและการจัดการปัญหาโฆษณาซึ่งผิดกฎหมายอาจไม่เพียงพอในการแก้ปัญหา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรเร่งทบทวนผลการปฏิบัติงานในอดีตและหาแนวทางจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวย่างจริงจัง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Limwattananon S, Limwattananon C, Waleekhach-onloet O, Silkavute P, Prakongsai P, Puthasri W, Tangcharoensatien V. Drug price control: lessons from the past, present findings and recommenda-tions for the future. Journal of Health Systems Research 2012; 6: 136-43.

2. Suwanmanee O, Lerkiatbundit S. Illegal advertising of products classified as drugs by law among local radios. Thai Journal of Pharmacy Practice 2011; 3: 41-55.

3. National Statistics Office. Executive summary: survey of health care behaviors in population BE.2552 [online]. 2009 [cited 2015 Apr 18]. Available from: URL:http://service.nso.go.th/nso/ nsopublish/service/survey/healthCare_56.pdf

4. Karin J, Chanthapasa K. Drug and food claimed as drug buying behavior through radio advertising of consumer in chaiyaphum province. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2013; 9: 53-64.

5. Center for Surveillance and Compliant Processing, Food and Drug Administration. Report on compliant filed in 2013 [online]. 2014 [cited 2015 Apr 18]. Available from: URL: http://newsser.fda. moph.go.th/hpsc/frontend/theme/view_info_operation.php?Submit=Clear&ID_Info_Operation=00000024

6. Chan-O-Cha P. Announcement of the National Peace and Order Maintaining Council No.1/2014: on the control of national administration [online]. 2014 [cited 2015 Mar 16]. Available from: URL: http://www.most.go.th/main/index.php/ncpo/ncpo-declare.html

7. Chan-O-Cha P. Announcement of the National Peace and Order Maintaining Council No. 79/2014: Conditions on the broadcasting of radios with temporary licenses [online]. 2014 [cited 2015 Mar 16]. Available from: URL: http://www.most. go.th/ main/index.php/ncpo/ncpo-declare.html

8. National Broadcasting and Telecommunications Commission. Annual report on NCTC in 2015 [online]. 2015 [cited 2015 Mar 16]. Available from: URL: http://www.nbtc.go.th/wps/wcm/connect/NBTC/6d2dc984-1dc7-44b3-81e6-2b5e0815b506/ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีกสทช.ประจำปี2557.pdf.

9. Sahametapat N. Official document of Ministry of Health No สธ 1001/ว 389: Measures for reducing the problems on illegal advertising of health products. [online]. 2014 [cited 2015 Mar 16]. Available from: URL: http://www.thaidrugwatch.org/ download/series/series23.pdf.

10. Citizen’s Independent Committee for Consumer Protection. Reveal illegal advertising of health products among local radios in the era of NCPO [online]. 2014 [cited 2015 Feb 1]. Available from: URL: http://indyconsumers.org/main/index.php/news-articles/2015-02-17-04-53-24/media-telecom-162/181-571106001.

11. Chandrawongsee M. Situation and impacts of drug and health product advertisements with legal problems on community radio broadcasts toward consumers in Chiang Mai Province [master thesis] . Chiangmai: University of Chiangmai; 2010.

12.Pandech A. Cooperation for stopping illegal advertising of health products with FDA. Yawipak 2014; 6:10-11.