ถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

Main Article Content

กริช ก้อนทอง
ยุภาพรรณ มันกระโทก

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาพัฒนาการและปัจจัยแห่งความสำเร็จของชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลตลุก อำเภอสรรพยา        จังหวัดชัยนาท วิธีการ: การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ แกนนำชมรมฯ  สมาชิกชมรมฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับชมรมฯ   การถอดบทเรียนทำโดยการวิเคราะห์เนื้อหาจากข้อมูลที่รวบรวมได้ ผลการวิจัย: ชมรมฯ ก่อตั้งปี  พ.ศ. 2555 ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสรรพยา  มีสมาชิกเริ่มแรก 10 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้แทนประชาชน ในปี 2557 สมาชิกเพิ่มเป็น 54 คน  ครอบคลุมสมาชิกจากเทศบาลตำบลตลุก ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ และปราชญ์ชาวบ้าน  กิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่จัดเน้นตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข  สมาชิกมีบทบาทร่วมคิด ร่วมทำ และหาแหล่งงบประมาณ แต่ไม่พบการกำหนดเป้าหมายความสำเร็จเชิงรูปธรรมที่ชัดเจน  ผลงานสำคัญคือ  การแก้ไขปัญหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร  การแจ้งเบาะแสร้องเรียนการจัดฟันแฟชั่นเถื่อนและการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกินจริง และการจัดตั้งแผงจำหน่ายผักและข้าวปลอดสารพิษ ผลการดำเนินงานทำให้ชมรมฯ ได้รับรางวัลมากมายในระดับภูมิภาค ปัจจัยแห่งความสำเร็จ คือ แกนนำชมรมฯ มีทักษะในการทำงานชุมชน  การได้รับการการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลและกองทุนสุขภาพตำบล  การมีสมาชิกที่มาจากหลายภาคส่วน และการมีภาครัฐเป็นที่ปรึกษา สรุป: แม้ชมรมฯ จะกำเนิดจากนโยบายภาครัฐ  แต่พัฒนาการของชมรมฯ ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน  ผู้เกี่ยวข้องควรพัฒนาศักยภาพชมรมฯ ให้เป็นองค์กรภาคประชาชนที่เข้มแข็ง ซึ่งมีอิสระในการกำหนดนโยบายและเป้าหมายการดำเนินงานของชมรมฯ ที่เป็นรูปธรรม ภาครัฐต้องปรับบทบาทเป็นที่ปรึกษา และผู้ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการและทรัพยากรตามความเหมาะสม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Health Education Division, Department of Health Service Support, Ministry of Public Health. Health promoting clubs to healthy Thailand. Bangkok: The Agricultural Cooperative Federation of Thailand, Limited; 2005.

2. Hirunra P. Formation of woman groups in rural area: a case study of Ban Si Don Hun, Chomphu sub-district, saraphi district, Chiang Mai province [master thesis]. Chiang Mail: Chiang Mai University; 1996.

3. NGO Coordinating Committee on Development in Northeast. Esan Ngos: alternative power for change. Khon Kaen: Pimdee Publishing; 2000.

4. Deepo N, Pladpol S, Wasusophapol S, Baiya T. Societal organization and development on Tambol Civil Society : case study in Tambon Muang Jung, Nan Province. [online]. 2000 [cited 2015 Mar 9]. Available from: URL:http://kb.hsri.or.th/dspace/han dle/11228/1680?locale-attribute=th.

5. Chiewsothorn A. Group dynamics. Chiang Mail: Chiang Mai University; 1989.

6) Jindawattana A, et al. Research report on proposal for the direction of support for health promotion community. Nontaburi: National Health System Reform Office; 2004.

7) Ongkasea D. Women’s group collaboration and development in rural communities. [master thesis]. Chiang Mail: Chiang Mai University; 1997.