การประเมินการใช้ยาสมุนไพรและยาแผนไทยของสถานพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดร้อยเอ็ดในปี 2557

Main Article Content

ธีราวุฒิ มีชำนาญ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อวิเคราะห์การใช้ยาสมุนไพรและยาแผนไทยของสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดร้อยเอ็ดในปี 2557 และศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งเสริมและ อุปสรรคต่อการสั่งจ่ายยาดังกล่าว วิธีการศึกษา : ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูล Data Center ในเรื่องของมูลค่าของการบริโภคยา การวินิจฉัยโรค และการสั่งจ่ายยา นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลเรื่องปัจจัยที่ส่งเสริมและอุปสรรคต่อการสั่งจ่ายยาสมุนไพรและยาแผนไทย ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้เกี่ยวข้องกับการสั่งจ่ายยา 150 คน ประกอบด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน จำนวน 3 คน ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแผนไทย จำนวน 4 คน   พยาบาล จำนวน 40 คน   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 86 คน  นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 12 คน และเภสัชกร จำนวน 5 คน  ผลการศึกษา : ในปี 2557 สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้ใช้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 1,493,298  คน คิดเป็นการบริการจำนวน 5,851,144 ครั้ง ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยที่รับบริการการแพทย์แผนไทย 223,058 คน หรือร้อยละ 14.94  รวมจำนวนครั้งของการบริการแพทย์แผนไทย 434,363 ครั้งหรือร้อยละ 7.42  สถานพยาบาลมียาสมุนไพรและยาแผนไทยเฉลี่ย 16.59+6.87 รายการ (พิสัย 5-34) มูลค่าการบริโภคยาสมุนไพรและยาแผนไทยรวมกันทั้งจังหวัด คิดเป็น 24,516,559 บาท หรือร้อยละ 3.13 ของมูลค่าการบริโภคยาทั้งหมด ผู้สั่งจ่ายยากล่าวว่า อุปสรรคต่อการสั่งจ่ายยาที่สำคัญมากที่สุด 3 ลำดับแรก  คือ 1. ผู้สั่งจ่ายยาไม่รู้จักขนานยาและสรรพคุณยา  2. ผู้สั่งจ่ายยาไม่มีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับยา และ 3. ผู้สั่งจ่ายยาไม่เชื่อมั่นในคุณภาพของยา สิ่งที่ส่งเสริมให้มีการสั่งจ่ายยาสมุนไพรและยาแผนไทย  3 ลำดับแรก คือ 1.การที่ผู้ป่วยเรียกหา  2.ผู้สั่งจ่ายยามีความเชื่อมั่นในยาสมุนไพรและยาแผนไทย 3.การมีกฎเกณฑ์ให้จ่ายยาสมุนไพรและยาแผนไทยเพื่อทดแทนยาแผนปัจจุบัน สรุป: การให้บริการผู้ป่วยด้วยการแพทย์แผนไทยยังมีอัตราที่ต่ำ จำนวนรายการยาสมุนไพรและยาแผนไทยของสถานพยาบาลและขนาดของสถานพยาบาลไม่มีผลต่อมูลค่าการบริโภคยาเหล่านี้  การส่งเสริมให้มีการใช้ยาสมุนไพรและยาแผนไทยต้องทำให้ผู้ป่วยและผู้สั่งจ่ายยายอมรับในประสิทธิภาพของยา ส่วนที่เป็นอุปสรรคสำคัญ คือผู้สั่งจ่ายยามีความรู้และทักษะไม่เพียงพอ ส่งผลให้อัตราการบริโภคยาสมุนไพรและยาแผนไทยยังคงอยู่ในระดับต่ำ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. National Committee on Drug System Development. National drug policy B.E. 2554 and strategies for drug system development B.E. 2555-2559. Nontaburi: Publising House of the Agricultural Cooperative Federation of Thailand; 2011.

2. Department of Thai Traditional and Complimentary Medicine. Policy and direction of the Department of Thai Traditional and Complimentary Medicine B.E. 2558 – 2559 [online]. 2014 [cited 2015 Jan 30]. Available from: URL:http://www.dtam.moph. go.th/ images/Policy/policy_2558.pdf.

3. Nonting P, Charoenporn S, Kunwaradisai N, Watcharathanakij S, Vadhnapijyakul A. Situation and restrictions for the use of herbal medicines in public hospitals. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences. 2013 ; 9 : 29.

4. Working group in Thai Traditional Medicines at 7th region. Summary of the result of an effort to strengthen Thai traditional medicines: report of the 2nd meeting in 2014. Roi-Et: Roi-Et Public Health Office; 2014.

5. Roi-Et Public Health Office. Report on central standard from 43 files. [online]. 2013 [cited 2014 Nov 20]. Available from: URL:http://www.sasuk 101.net.

6. Cochran WG. Sampling techniques. New York: John Wiley and Sons:, 1977.

7. Bureau of Drug Control, Food and Drug Administration. List of herbal medicines. [online]. 2013 [cited 2014 Nov 1]. Available from: URL: http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/medicine/ herbal/list

8. Sakonnakorn Public Health Office. Handbook on list of 45 herbal medicines in governmental public health facilities in Sakonnakorn (according to the 4th National Essential Drug Lists, B.E.2555). Sakonnakorn: Sakonnakorn-karnpim Printing; 2012.

9. Committee on the Development of Guidelines for Thai Traditional Practice in Public Health care Facilities. Guidelines for Thai Traditional Practice in Public Health care Facilities. Bangkok: Publishing House of the War Veterans Organization; 2007.

10. Jehso K, Lerkiatbundit S, Wiroonpanich W. Integration of Thai traditional medicine into physicians' practice part 1: Conditions facilitating the integration. Thai Journal of Pharmaceutical Sciences 2015; 39: 49-56.

11. Jehso K, Lerkiatbundit S, Wiroonpanich W. Integration of Thai traditional medicine into physicians' practice part 2: Raising consciousness, the process of integration from physicians' experiences. Thai Journal of Pharmaceutical Sciences 2015; 39: 57-63.