การพัฒนาซอฟต์แวร์สาธิตเพื่อการดูแลผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟารินในโรงพยาบาลปัตตานี

Main Article Content

เจนจิรา ตันติวิชญวานิช
โพยม วงศ์ภูวรักษ์
วิบุล วงศ์ภูวรักษ์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อวิเคราะห์ระบบงานการดูแลผู้ป่วยในคลินิกวาร์ฟารินของโรงพยาบาลปัตตานี และออกแบบซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับระบบงานในคลินิกวาร์ฟาริน วิธีการ: ผู้วิจัยวิเคราะห์ระบบการจัดการข้อมูลโดยสำรวจระบบงานการให้บริการทางการแพทย์ การบริบาลทางเภสัชกรรม และการจัดการข้อมูลสำหรับผู้ใช้ยาวาร์ฟาริน ผู้วิจัยยังได้สำรวจความต้องการในเรื่องการจัดการข้อมูลของบุคคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง 13 คน ประกอบด้วยแพทย์ 5 คน เภสัชกร 5 คน พยาบาล 2 คน และนักเทคนิคการแพทย์ 1 คน หลังจากนั้น ผู้วิจัยจัดทำผลการวิเคราะห์ระบบและให้นักออกแบบซอฟต์แวร์ประเมินผลความสมบูรณ์ของการวิเคราะห์ระบบ พัฒนาซอฟต์แวร์สาธิต ทดสอบซอฟต์แวร์สาธิต สอบถามความพึงพอใจต่อซอฟต์แวร์สาธิต และปรับปรุงซอฟต์แวร์สาธิต   ผลการวิจัย: โรงพยาบาลใช้ HOSxP ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์สำหรับให้บริการผู้ป่วยทั่วไป แต่สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่ในซอฟต์แวร์นี้มาเชื่อมต่อเพื่อใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับผู้ใช้ยาวาร์ฟารินได้ ผลการวิเคราะห์ระบบการจัดการข้อมูลสำหรับผู้ใช้ยาวาร์ฟารินและผลการสอบถามบุคคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง 13 คน สรุปได้ว่าควรมีระบบการจัดการข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์เป็นซอฟต์แวร์สาธิตเพื่อให้การเก็บข้อมูลทำได้ง่าย และการสืบค้นทำได้สะดวกและรวดเร็ว บุคคลากรยังต้องการให้ซอฟต์แวร์สาธิตเชื่อมโยงกับ HOSxP  สามารถคำนวณการปรับยาได้ และแสดงผลรายงานได้ ผู้วิจัยจึงนำผลจากการวิเคราะห์ระบบและความต้องการของผู้ใช้มาเป็นแนวทางให้นักออกแบบซอฟต์แวร์นำไปออกแบบจนได้ซอฟต์แวร์สาธิต การเข้าใช้งานซอฟต์แวร์สาธิตต้องใส่รหัสเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล  การประเมินความพึงพอใจต่อซอฟต์แวร์สาธิตในบุคลากรทางการแพทย์ที่เคยให้ข้อมูล 13 ราย พบว่า ในภาพรวมบุคลากรมีความพึงพอใจและสามารถนำซอฟต์แวร์สาธิตไปใช้ประโยชน์ได้จริง หัวข้อส่วนใหญ่ในการประเมินมีความพึงพอใจร้อยละ 100 ยกเว้น หัวข้อเรื่องข้อมูลยา ผลทางห้องปฏิบัติการและวันนัด มีความพึงพอใจร้อยละ 69.23 สรุป: การวิเคราะห์ระบบงานในคลินิกวาร์ฟารินสามารถนำไปสู่การจัดทำซอฟต์แวร์สาธิตซึ่งบุคคลากรที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในเกือบทุกประเด็น 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Guyatt GH, Akl EA, Crowther M, Gutterman DD, Schuünemann HJ, and the American College of Chest Physicians Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis Panel. Executive summary: antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest 2012; 141(2 Suppl): 7S–47S.

2. Ageno W, Gallus AS, Wittkowsky A, Crowther M, Hylek EM, Palareti G. Oral anticoagulant therapy: antithrombotic therapy and prevention of thrombosis. 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest. 2012; 141(2 Suppl): e44S-88S.

3. Phengtham U. Factors that influence the major bleeding in various patients on chronic warfarin therapy. Lampang Medical Journal 2008; 29: 59-66.

4. Watanasombat K. warfarin manager 2011 [online]. 2011 [cited 2015 Jan 19]. Available from: URL: http://www.crhospital.org/warfarin/