ความชุกและลักษณะของร้านชำที่จำหน่ายยาปฏิชีวนะในเขตอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

Main Article Content

นฤมล สุรินทร์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความชุกและลักษณะของร้านชำที่จำหน่ายยาปฏิชีวนะในอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง  วิธีการวิจัย: ตัวอย่างคือเจ้าของร้านชำทั้งหมดในอำเภอเมืองปานจำนวน 140 คน ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ขายในเรื่องคุณลักษณะต่างๆ ของร้านชำและสังเกตการมียาปฏิชีวนะในร้าน ผลการศึกษา: ความชุกของร้านชำที่จำหน่ายยาปฏิชีวนะในอำเภอเมืองปาน คือ ร้อยละ 22.1 แต่ละพื้นที่มีสัดส่วนของร้านชำที่จำหน่ายยาปฏิชีวนะแตกต่างกัน  ช่องทางการซื้อยาปฏิชีวนะมาจำหน่ายในร้านชำมากที่สุด คือ ร้านขายยาแผนปัจจุบันซึ่งเป็นร้านขายส่งใหญ่ประจำจังหวัด รองลงมา คือ รถส่งยาและร้านชำค้าส่ง ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สันระหว่างสัดส่วนของร้านชำที่ขายยาปฏิชีวนะและสัดส่วนการผ่านการอบรมเรื่องการขายยาอย่างถูกกฎหมายเท่ากับ 0.321 (P=0.439) แสดงว่า การเข้าอบรมไม่มีความสัมพันธ์กับการขายยาปฏิชีวนะ ยาปฏิชีวนะที่มีการจำหน่ายมากที่สุด คือ tetracycline  ระ็นยาที่แผลไฟไหม้ ักษา โกโนเรีย ปอดบวม หลอดลมอักเสบ แผล ฝี ผิวหนังอักเสบ และมีหนอง มดลูกอักเสบ แผลนสรุป: การจำหน่ายยาปฏิชีวนะในร้านชำยังคงเป็นปัญหาในเรื่องยาไม่เหมาะสมในชุมชนของอำเภอเมืองปาน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. National Antimicrobial Resistance Surveillance Center of Thailand. Situations of drug resistance in Thailand [online]. 2013 [cited 2014 Nov 12]. Available from: URL: http://narst.dmsc.moph.go.th/ news001.html

2. Sringern-Yuang L, Hongvivatana T, Pradubmook P. Village drug provision profile in community. Health System Research Journal. 1994; 2: 182-91.

3. Plengchai S. Interventions for inappropriate distribution of drugs in communities. Roi-Et: Health Consumer Protection Program; 2011. Report No.: 52-00-0360 / 52-12.

4. Chaidilok W, Chanthapasa K. The meaning of ya- kae- akseb in lay’s perspective: a case study of Ban Nakhok, moo 3, Srisongrak subdistrict, Muang district, Loei province. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2014; 9 (Supplement): 93-8.

5. Poophalee T, Arpasrithongsakul S, Yingyoud W, Saengsuwan T, Ammart L. Groceries development model with community involvement in Phon Sung Subdistrict, Sakon Nakhon. Food and Drug Administration Journal 2014; 21: 57-63.

6. Tongyoung P. Rural pharmacist group and the path for handling of inappropriate drugs in communities. Yawipak 2013; 5:3-5