เผยแพร่แล้ว: 2019-02-02

การใช้สื่อสังคมในการให้บริการดูแลสุขภาพของเภสัชกรชุมชนในกรุงเทพมหานคร

เอมมนัส ถมยามงคล, จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ (ผู้แต่ง)

39-52

การพัฒนาและการประเมินเว็บไซต์ฐานข้อมูลช่วยประเมินผื่นแพ้ยาสำหรับนิสิตเภสัชศาสตร์

พีรยา ศรีผ่อง, จิราพร เทศภูมิ, อภิญญา ศรีอุดร, วิระพล ภิมาลย์ (ผู้แต่ง)

66-78

ความพร้อมของเภสัชกรร้านยาในจังหวัดเชียงใหม่ในการปฏิบัติตามประกาศกระทรวง ว่าด้วยการอนุญาตและการกำหนดสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน

ภูริดา เวียนทอง, ดุจฤดี ชินวงศ์, สุระรอง ชินวงศ์, พลแก้ว วัชระชัยสุรพล, อัญชญา ดุจจานุทัศน์, สกนธ์ สุภากุล (ผู้แต่ง)

92-102

การพักใช้ใบอนุญาตขายยา

เพลิน จำแนกพล (ผู้แต่ง)

111-117

ความคิดเห็นของแพทย์และพยาบาลต่อบทบาทของเภสัชกรในงานปฐมภูมิ

ชุติมา วรรณทอง, สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย (ผู้แต่ง)

118-129

ความสามารถในการใช้ฉลากโภชนาการของผู้บริโภคใน 5 จังหวัดภาคใต้: พัทลุง สตูล ปัตตานี ตรัง และสงขลา

เพิ่มพรรณ์ หนูเขียว, ชุมสิน ศรียาน, เดือนเพ็ญ เอียดเกิด, จิตติมา กาลเนาวกุล, มุทิตา สุวรรณรัตน์, ษญานิศ สุนทรนนท์, กนกกาญจน์ ไชยกาล, ธนเทพ วณิชยากร, พิชญา นวลได้ศรี, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต (ผู้แต่ง)

130-144

การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกสำหรับให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีและได้รับยาต้านไวรัส

จงกลณี จงพรชัย, กฤตติกา ตัญญะแสนสุข, ลาวัลย์ ศรัทธาพุทธ (ผู้แต่ง)

145-156

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดกลุ่มอาการเมตาบอลิกในผู้ติดเชื้อเอชไอวี

พนิต ทองพูล, อลิศรา แสงวิรุณ, ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์ (ผู้แต่ง)

171-179

การบริบาลทางเภสัชกรรมและจ่ายยาต่อเนื่องสำหรับ ผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 ในร้านยามหาวิทยาลัย

วิลาวัณย์ ทุนดี, ปวิตรา พูลบุตร, สายทิพย์ สุทธิรักษา, ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ, ปาริโมก เกิดจันทึก, สมคิด เจนกลาง, วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม, รจเรศ หาญรินทร์ (ผู้แต่ง)

192-203

การสำรวจสเตียรอยด์ในยาชุดและยาสมุนไพรใน ตำบลบ้านโสก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

อรอนงค์ โสดา, มนตรา ศรีษะแย้ม, อรรถพล รอดแก้ว, จิตศิริน ลายลักษณ์, จิตศิริน ลายลักษณ์, ศศิภาวรรณ มาชะนา (ผู้แต่ง)

216-224

สถานการณ์ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในเขตสุขภาพที่ 3

สิริลักษณ์ รื่นรวย, สุรศักดิ์ เสาแก้ว (ผู้แต่ง)

225-235

การพัฒนาฉลากยาสำหรับผู้พิการทางสายตา

สุทธาทิพย์ ออประยูร, อัลจนา เฟื่องจันทร์ (ผู้แต่ง)

236-250

การแก้ปัญหายาชื่อพ้อง-มองคล้ายในเชิงระบบ

ปิยะวัน วงษ์บุญหนัก (ผู้แต่ง)

251-258

เหตุผลในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

บัณฑิตาภรณ์ ศิริจันทร์ชื่น, จีรานันท หน่อวงศ์, นรวิชญ์ สรรกุล, ดุจฤดี ชินวงศ์ (ผู้แต่ง)

259-268