การพัฒนาและการประเมินเว็บไซต์ฐานข้อมูลช่วยประเมินผื่นแพ้ยาสำหรับนิสิตเภสัชศาสตร์

Main Article Content

พีรยา ศรีผ่อง
จิราพร เทศภูมิ
อภิญญา ศรีอุดร
วิระพล ภิมาลย์

บทคัดย่อ

                วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาและประเมินเว็บไซต์ฐานข้อมูลช่วยประเมินผื่นแพ้ยาสำหรับนิสิตเภสัชศาสตร์ วิธีการ: การวิจัยนี้เป็นการศึกษาแบบทดลองเชิงสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมในนิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 51 คน ซึ่งถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง 26 คนและกลุ่มควบคุม 25 คนตัวอย่างทุกรายได้รับการทดสอบความรู้เกี่ยวกับผื่นแพ้ยาก่อนศึกษา ต่อมากลุ่มทดลองที่ได้รับการทดสอบความสามารถในการประเมินผื่นแพ้ยาด้วยกรณีศึกษา โดยให้ใช้เว็บไซต์ฐานข้อมูลช่วยประเมินผื่นแพ้ยาที่พัฒนาขึ้นในการศึกษานี้ ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการทดสอบแบบเดียวกัน แต่ใช้การสืบค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง หลังการแทรกแซงตัวอย่างทุกรายได้รับการทดสอบความรู้เกี่ยวกับผื่นแพ้ยาอีกครั้ง ผลการวิจัย: เว็บไซต์ฐานข้อมูลช่วยประเมินผื่นแพ้ยาประกอบด้วยข้อมูลของผื่นแพ้ยาแบบรุนแรงในส่วนของชนิดผื่น ลักษณะผื่น ภาพประกอบ ระยะเวลาการเกิดผื่นหลังได้รับยา และรายการยาที่มีรายงานการเกิดผื่น หลังการแทรกแซง กลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับผื่นแพ้ยามากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (9.73±0.45 และ 8.52±1.00 จากคะแนนเต็ม 10 ตามลำดับ, p<0.001) กลุ่มทดลองสามารถประเมินผื่นแพ้ยาในกรณีศึกษาได้ถูกต้องมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (9.15±2.09 และ 6.56±2.47 จากคะแนนเต็ม 15 ตามลำดับ, p<0.001) กลุ่มทดลองใช้เวลาในการประเมินผื่นแพ้ยาในกรณีศึกษา น้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (53.77±13.13 และ 67.96±17.63 นาทีตามลำดับ, p=0.008) กลุ่มทดลองพึงพอใจต่อเว็บไซต์ฐานข้อมูลฯ มากที่สุดในด้านกราฟิกและมัลติมีเดีย สรุป: การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า เว็บไซต์ฐานข้อมูลช่วยประเมินผื่นแพ้ยาสำหรับนิสิตเภสัชศาสตร์สามารถช่วยเพิ่มความรู้ในเรื่องผื่นแพ้ยา และความสามารถในการประเมินผื่นแพ้ยาได้ ทั้งยังทำให้ใช้เวลาน้อยกว่าการค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Health Product Vigilance Center. Report of adverse drug reaction [online]. 2011[cited Feb 10, 2015]. Available from: thaihpvc.fda.moph.go.th/thai hvc/Public/News/uploads/hpvc_1_3_4_100322.pdf.

2. Jares EJ, Borges MS, Villa RC, Ensina LF, Cruz AA, Bernstein JA, et al. Multinational experience with hypersensitivity drug reactions in Latin America. Ann Allergy Asthma Immunol 2014;113: 282-9.

3. Patel KT, Patel PB, Barvaliya MJ, Tripathi CB. Drug-induced anaphylactic reactions in Indian population (A systematic review). Indian J Crit Care Med 2014; 18: 796-806.

4. Petal TK, Thakkar SH, Sharma DC. Cutaneous adverse drug reactions in Indian population: a systematic review. Indian Dermatol Online J 2014; 5(Suppl 2): S76–86.

5. Nandha R, Gupta A, Hashmi A. Cutaneous adverse drug reactions in a tertiary care teaching hospital: a north Indian perspective. Int J Appl Basic Med Res 2011; 1: 50–3.

6. Chobdhamsakul C. Skin disorder [online]. 2007 [cited Feb 10, 2015]. Available from: thaihpvc.fda. moph.go.th/thaihvc/Public/News/uploads/hpvc_1_2_0_100401.pdf.

7. Grando LR, Schmitt TA, Bakos RM. Severe cutaneous reactions to drugs in the setting of a general hospital. An Bras Dermatol 2014; 89: 758-62.

8. Chaikoolvatana A, HaddawyP. Evaluation of the effectiveness of a computer-based learning (CBL) program in diabetes management. J Med Assoc Thai 2007; 90: 1430-4.

9. Rajan TV. The Gell–Coombs classification of hypersensitivity reactions: a re-interpretation. Trends Immunol 2003; 24: 376-9.

10. Richardson D. Student perceptions and learning outcomes of computer-assisted versus traditional instruction in physiology. Am J Physiol 1997; 6: 55-8.

11. Phimarn W, Pimdee A, Cushnie B. The Evaluation and development of computer-assisted instruction program in pharmacology : Antiepileptic drug. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2013;9:50-9.

12. Phimarn W, Cushnie B, Netwong K, Areechat P, Sriyotha S. The development and evaluation of computer-assisted instruction program of pharma- cology in anticancer drugs. Isan Journal of Phar- maceutical Sciences 2014;9(Suppl):104-8.

13. Law M, Hurley P, Hurley D, King G, Hanna S. Selecting outcomes measures in children’s rehabilitation: a comparison of methods. Arch Phys Med Rehabil 2003; 84: 496-9.

14. Yotwimonsopa A. Development of a computer program for drug dosage adjustment in patients with renal insufficiency in medical ward at Phrae hospital. [dissertation]. MahaSarakham: Mahasa- rakham University; 2006.