การพัฒนาฉลากยาสำหรับผู้พิการทางสายตา

Main Article Content

สุทธาทิพย์ ออประยูร
อัลจนา เฟื่องจันทร์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาฉลากยาสำหรับผู้พิการทางสายตาโดยใช้ VOICEYE code ซึ่งผู้พิการทางสายตาสามารถใช้โทรศัพท์มือถือสแกนฉลากยาได้ด้วยตนเอง เพื่อให้ได้รับข้อมูลยาบนฉลากยาอย่างครบถ้วน วิธีการ: ผู้วิจัยได้พัฒนาฉลากยาโดยใช้โปรแกรม VOICEYE maker for MS-Word สำหรับภาชนะ 7 ชนิด ได้แก่ กล่องยา ซองยา ขวดยาน้ำทรงกลม ขวดยาน้ำทรงแบน กระป๋องแบ่งยา (เล็ก กลาง และใหญ่) การศึกษาทดสอบการใช้งาน (usability test) ฉลากในผู้พิการทางสายตาที่ตาบอดสนิท ครั้งละ 5 คน และปรับปรุงและพัฒนาฉลากยาให้ได้ตามเป้าหมาย คือ ผู้พิการทางสายตาสแกนฉลากยาได้สำเร็จร้อยละ 100 เวลาในการทำภารกิจ (task time) ไม่เกิน 5 นาทีต่อการสแกน 1 ครั้ง และค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อฉลากยาที่พัฒนาขึ้นในแต่ละด้านมากกว่า 3.5 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5) หลังจากนั้น นำฉลากไปทดสอบการใช้งานในผู้พิการทางสายตา จำนวน 20 คน เพื่อการประเมินผลสำเร็จในการสแกนฉลากยาโดยใช้โทรศัพท์มือถือ ระยะเวลาในการทำภารกิจ และความพึงพอใจของผู้พิการทางสายตาต่อฉลากยา ผลการวิจัย: ผู้พิการทางสายตาจำนวน 18 คน (ร้อยละ 90) สามารถสแกนฉลากยาสำเร็จ โดยใช้เวลาเฉลี่ยเท่ากับ 3 นาที 8 วินาที (ระยะเวลาเฉลี่ยเพื่อสัมผัสหา VOICEYE code เท่ากับ 3 วินาที การสแกนเท่ากับ 16 วินาที และอ่านข้อความในฉลากยาเท่ากับ 2 นาที 49 วินาที) และค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งของการกดอ่านข้อมูลทั้งหมดในฉลากยาเท่ากับ 4 ครั้ง ผู้พิการทางสายตาร้อยละ 96 มีความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุดต่อฉลากยา ในทุกหัวข้อการประเมิน ได้แก่ ลักษณะของฉลากยา ความสะดวกในการใช้งาน และประโยชน์ที่ได้รับจากฉลากยา มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยมากกว่า 3.5 คะแนน สรุป: ฉลากยาที่พัฒนาโดยใช้ VOICEYE code มีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานด้วยตนเองสำหรับผู้พิการทางสายตา ทำให้ได้รับข้อมูลยาบนฉลากอย่างครบถ้วน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Riewpaiboon A. How the blind cope with problems of medicine utilization: a study in Bangkok, Thailand. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2009; 18: 708-12.

2. Kentab BY, Al-Rowiali KZ, Al-Harbi RA, Al-Shammari NH, Balhareth WM, Al-Yazeed HF. Exploring medication use by blind patients in Saudi Arabia. Saudi Pharm J 2015; 23: 102-6.

3. Office of the Consumer Protection Board. Consumer rights [online]. 2016 [cited Mar 25, 2015]. Available from: www.ocpb.go.th/ewt_news. php?nid=35

4. The Medical Council of Thailand. Declaration of patient's rights [online]. 2015 [cited Aug 18, 2016]. Available from: tmc.or.th/detail_news.php?news_id =834&id=4

5. Pharmacy Council of Thailand. Good pharmaceu- tical dispensing practice [online]. 2012 [cited Mar 25, 2015]. Available from: www.plecenter.org/sha re/file/ file_126.doc

6. You tube. VoiceOver [online]. 2010 [cited Jan 31, 2015]. Available from: www.youtube.com/watch?V = JfQ_xpWioE4

7. Nupomme. VoiceOver [online]. 2011 [cited Jan 31, 2015]. Available from: nupomme.exteen.com/2011 0928/voice-over-iphone.

8. Google. Talkback [online]. 2015 [cited May 4, 2015]. Available from: support.google.com/accessI bility/android/answer/6007100?hl=th

9. qr-hd.org. The difference between QR (Quick Response code) and VOICEYE (High Density code) [online]. 2013 [cited Mar 1, 2017]. Available from: qr-hd.org

10. Howto108.com. What is QR code? [online]. 2012 [cited Mar 1, 2017]. Available from: www.howto 108.com/qr-code-คืออะไร.html

11. VOICEYE. VOICEYE maker for MS-Word program [online]. 2012 [cited Mar 26, 2015]. Available from: www.voiceye.com/voiceye_2012

12. Usability.gov. Usability test [online]. 2016 [cited Jul 28, 2016]. Available from: usability.gov

13. GotoKnow. Usability test [online]. 2007 [cited Jul 26, 2015]. Available from: www.gotoknow.org/ posts /121595

14. Nielsen Norman Group. How many test users in a usability study? [online]. 2012 [cited Jul 26, 2015]. Available from: www.nngroup.com/articles/how-many-test-users/

15. Nielsen Norman Group. Quantitative Studies: How many users to test? [online]. 2006 [cited Jul 26, 2015]. Available from: www.nngroup.com/articles/ quantitative-studies-how-many-users/

16. American Foundation for the Blind. Guidelines for prescription labeling and consumer medication information for people with vision Loss [online]. 2015 [cited Mar 26, 2015]. Available from: Ascp foundation.org/downloads/Rx-CMI%20Guidelines% 20 vision%20loss-FINAL2.pdf

17. Ratchasuda College, Mahidol University. Thai Braille translator [online]. 2008 [cited Jul 24, 2016]. Available from: www.rs.mahidol.ac.th/thai/ academic-support-services/access-technology-Sec tion/download.html

18. Ministry of Information and Communication Technology. Thai Braille Translater (TBT) [online]. 2016 [cited Jul 24, 2016]. Available from: www.ser vice-pwdsthai.com/request-device/category/32

19. Thailand service co-operative of the blind limited. Braille printer [online]. 2016 [cited Jul 25, 2016]. Available from: www.tscb.co.th/?product_cat=bralle -embosser&v=5b79c40fa7c2

20. Index Braille. Everest-D V4 [online]. 2016 [cited Jul 25, 2016]. Available from: www.indexbraille. com/en-us/braille-embossers/everest-d-v4

21. Index Braille. Basic-D V4 [online]. 2016 [cited Jul 25, 2016]. Available from: www.indexbraille.com/ en-us/braille-embossers/basic-d-v4?c=EUR

22. Inarram K. Learning Braille. Bangkok: Pol copy; 2010.

23. The Nation Federation of the Blind. AccessaMed Digital Audio label [online]. 2014 [cited Mar 26, 2015]. Available from: nfb.org/images/nfb/publica tions/bm/bm14/bm1401/bm140111.htm

24. Accessamed. AccessaMed Digital Audio label [online]. 2015 [cited Mar 26, 2015]. Available from: www.accessamed.com/

25. American Foundation for the Blind. Products and devices to help you identify your medications [online]. 2015 [cited Mar 26, 2015]. Available from: www.visionaware.org/info/everyday-living/essential-skills/managing-your-medication/products-and-devices-to-help-you-identify-your-medications/1235

26. Jongprasert W, Suttajit S, Phimarn W. Improving accuracy of drug use in visually by using the talking label. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2009; 5: 14-24.

27. National Electronics and Computer Technology Center. Drugs that speak to you [online]. 2017 [cited Mar 1, 2017]. Available from: www.nectec.or .th/info/posters/pdf/healt/drung.pdf

28. Pamornnak N, Vilasri V, Chinjad C, et al. Speaking labels for the visually impaired [master thesis]. Suranaree University of Technology; 2002

29. King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. Drug labels scanner by RFID [online]. 2015 [cited Mar 26, 2015]. Available from: www. kmutnb.ac.th/news_detail.php?kmutnb=dHh0Tm89VFZSUk1rOUJQVDA9JmNhdGU9VFZFOVBRPT0mYmFjaz1ZbTFXTTJONU5YZGhTRUU5JnBhZ2U9VFZSUlBRPT0%3D

30. Food and Drug Administration. RFID label [online]. 2005 [cited Mar 1, 2017]. Available from: elib.fda.moph.go.th/library/default.asp?page2=subdetail&id=560