การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกสำหรับให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีและได้รับยาต้านไวรัส

Main Article Content

จงกลณี จงพรชัย
กฤตติกา ตัญญะแสนสุข
ลาวัลย์ ศรัทธาพุทธ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกสำหรับเภสัชกรเพื่อนำไปใช้ประกอบการให้คำปรึกษาแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัส และประเมินความถูกต้องและความเหมาะสมต่อการนำสื่อไปใช้งาน วิธีการ: การวิจัยนี้เป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่และการศึกษาเชิงพรรณนา การศึกษาเริ่มต้นจากการรวบรวมเนื้อหาสำคัญที่จะนำมาพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก
จากเอกสารและหลักฐานทางวิชาการ คู่มือปฏิบัติ รวมถึงการสอบถามเภสัชกรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี จากนั้นตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตามด้วยการสร้างกรอบแสดงเรื่องราว
ของสื่อที่เรียกว่าสตอรี่บอร์ด หลังจากนั้นผู้วิจัยพัฒนาสื่อโดยใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ตามสตอรี่บอร์ดที่ได้จัดทำไว้ ผู้วิจัยประเมินความถูกต้องและความเหมาะสมของสื่อต่อการนำไปใช้งานโดยเภสัชกรอีก 5 ท่าน ที่มีหน้าที่ให้คำปรึกษา
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผลการวิจัย: ผลการประเมินสื่อที่จัดทำขึ้นพบว่ามีความสมบูรณ์และความถูกต้องของเนื้อหาอยู่ในระดับดีถึง
ดีมากและมีความพึงพอใจของเภสัชกรโดยรวมต่อการใช้งานอยู่ในระดับดี แต่ยังมีข้อเสนอแนะในด้านการดำเนินเรื่อง รูปภาพ ตัวอักษร และเสียงประกอบที่ควรถูกนำไปแก้ไขและปรับปรุง สรุป: สื่ออินโฟกราฟิกที่พัฒนาขึ้นมีความถูกต้องและ
ความเหมาะสมต่อการใช้งานโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อเสนอแนะที่ควรนำไปแก้ไขเพื่อให้สื่อมีความสมบูรณ์และเหมาะที่จะนำไปใช้ในทางปฏิบัติต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Bureau of Epidemiology. HIV/AIDS Thailand situation [online]. 2015 [cited Nov 15, 2015]. Available from: www.boe.moph.go.th/files/report/20 151126_87903337.pdf.

2. AIDSinfo. FDA-approved HIV medicines [online]. 2015 [cited Oct 1, 2015]. Available from: aidsinfo. nih.gov/education-materials/fact-sheets/21/58/fda-approved-hiv-medicines.
3.
Department of Disease Control. Thailand national guidelines on HIV/AIDS treatment and prevention 2014 [online]. 2014 [cited Nov 20, 2015]. Available from: www.thaiaidssociety.org/images/ PDF /hiv_guideline_2557.pdf.

4. Jiamsakul A, Kumarasamy N, Ditangco R, Li PC, Phanuphak P, Sirisanthana T, et al. Factors associated with suboptimal adherence to anti- retroviral therapy in Asia. J Int AIDS Soc 2014; 17:1-9.

5. Thummakul D, Crutakad S, Thepworachai O, Inthong Y. Factors affecting the adherence to antiretroviral medication among HIV/AIDS patients. Journal of Health Science Research 2010; 4:1-11.

6. Muangchana K, Prommul W, Somton P. Antiretroviral drug consumption behavior among outpatients [online]. 2003 [cited Nov 1, 2015]. Available from: www.thaihp.org/index.php?option= other_detail&lang=th&id=16&sub=26.

7. Yonchoho T. Factors related to the adherence to antiretroviral medication among HIV-infected persons in Bamrasnaradura Infectious Disease Institute [dissertation]. Bangkok: Ramkhamhaeng University; 2005.

8. Kumkrong C, Maneesriwongul W, Janpanish P. Relationships of health literacy and knowledge about antiretroviral therapy to medication adherence among people living with HIV. Kuakarun Journal of Nursing 2014; 21:211-28.

9. Punsreniramon K. Adherence of antiretroviral therapy in HIV-infected/AIDS patients: application of transtheoretical model [dissertation]. Bangkok: Chulalongkorn University; 2006.

10. Lankow J, Ritchie J, Crooks R. Infographics: the power of visual storytelling. New Jersey: John Wiley and Sons; 2012.

11. Intaratayvee T. Thai people’s attitude towards infographics and texts as mean of communication for social campaigns [dissertation]. Bangkok: Chulalongkorn University; 2013.

12. Turck CJ, Silva MA, Tremblay SR, Sachse SL. A preliminary study of health care professionals’ preferences for infographics versus conventional abstracts for communicating the results of clinical research. J Contin Educ Health Prof 2014; 34 (S1) :36-8.

13. Crick K, Hartling L. Preferences of knowledge users for two formats of summarizing results from systematic reviews: infographics and critical appraisals. PLoS One 2015; 10:1-8.

14. Robbins RN, Mellins CA, Leu CS, Rowe J, Warne P, Abrams EJ, et al. Enhancing lay counselor capacity to improve patient outcomes with multimedia technology. AIDS Behav 2015; 19 Suppl 2:163-76.

15. Horvath KJ, Oakes JM, Rosser BR, Danilenko G, Vezina H, Amico KR, et al. Feasibility, acceptability and preliminary efficacy of an online peer-to-peer social support ART adherence intervention. AIDS Behav 2013;17: 2031-44.

16. Fisher JD, Amico KR, Fisher WA, Cornman DH, Shuper PA, Trayling C, et al. Computer-based intervention in HIV clinical care setting improves antiretroviral adherence: the Lifewindows project. AIDS Behav 2011;15:1635-46.

17. Claborn KR, Leffingwell TR, Miller MB, Meier E, Stephens JR. Pilot study examining the efficacy of an electronic intervention to promote HIV medication adherence. AIDS Care 2013;26:404-9.

18. Brock TP, Smith SR. Using digital videos displayed on personal digital assistants (PDAs) to enhance patient education in clinical settings. Int J Med Inform 2007;76:829-35.

19. Naar-King S, Outlaw AY, Sarr M, Parsons JT, Belzer M, Macdonell K, et al. Motivational enhancement system for adherence (MESA): pilot randomized trial of a brief computer-delivered prevention intervention for youth initiating anti- retroviral treatment. J Pediatr Psychol 2013; 38: 638-48.

20. Claborn KR, Fernandez A, Wray T, Ramsey S. Computer-based HIV adherence promotion interventions: a systematic review. Transl Behav Med 2015;5: 294-306.

21. Hersch RK, Cook RF, Billings DW, Kaplan S, Murray D, Safren S, et al. Test of a web-based program to improve adherence to HIV medications. AIDS Behav 2013;17:2963-76.

22. Department of Disease Control. Thailand National Guidelines on HIV/AIDS treatment and prevention 2014 [online]. 2014 [cited Nov 20, 2015]. Available from: www.thaiaidssociety.org/images/PDF/hiv_gui deline_2557.pdf.

23. Bureau of AIDS, TB, STIs. HIV/AIDS treatment literacy [online]. [cited Dec 20, 2015]. Available from: e-library-aidssti.ddc.moph.go.th/books/down load/219.

24. Sakurada J. Basic Infographic. Nonthaburi: IDC Premier; 2015.

25. Smiciklas M. The power of infographics. United States of America: Que Publishing; 2012.

26. Beegel J. Infographics for dummies. New Jersey: John Wiley and Sons; 2014.