การให้ข้อมูลยาแก่ผู้ป่วยของสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนในจังหวัดชลบุรี

Main Article Content

มิ่งขวัญ ธนเศรษฐกร
วารณี บุญช่วยเหลือ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการให้ข้อมูลยาแก่ผู้ป่วยของสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนในจังหวัดชลบุรี และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการให้ข้อมูลยาแก่ผู้ป่วยดังกล่าว วิธีการ: ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนประเภทคลินิกเวชกรรมและเวชกรรมเฉพาะทางในจังหวัดชลบุรี จำนวน 402 คน เพื่อสอบถามข้อมูลทั่วไปของสถานพยาบาลและผู้ดำเนินการสถานพยาบาล ความคิดเห็นของผู้ดำเนินการสถานพยาบาลต่อการให้ข้อมูลยา และการให้ข้อมูลยาแก่ผู้ป่วย ผลการวิจัย: อัตราการตอบกลับของกลุ่มตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 42.79 (n=172) ตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 79.7) เห็นด้วยต่อการให้ข้อมูลยาแก่ผู้ป่วย ตัวอย่างร้อยละ 11.6 ให้ข้อมูลยาด้านต่าง ๆ ด้วยการเขียนฉลากอย่างครบถ้วน และร้อยละ 33.1 ของสถานพยาบาลให้ข้อมูลยาด้านต่างๆ ด้วยการให้คำแนะนำอย่างครบถ้วน สถานพยาบาลที่บันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยด้วยคอมพิวเตอร์ให้ข้อมูลยาด้วยการเขียนฉลากมากกว่าสถานพยาบาลที่ใช้ใบบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยในรูปกระดาษ (p=0.027) การให้ข้อมูลยาด้วยการให้คำแนะนำมีมากกว่าในสถานพยาบาลที่ผู้ดำเนินการมีอายุน้อยกว่า 45 ปี (p=0.017) มีประสบการณ์ในการดำเนินการสถานพยาบาล ≤ 11 ปี (p=0.049) เป็นคลินิกเวชกรรม(p=0.034) ระยะเวลาในการประกอบกิจการของคลินิก ≤ 10 ปี (p=0.049) ช่วงเวลาที่เปิดทำการของคลินิก ≥ 5 ชั่วโมงต่อวัน (p=0.004) และรายได้ต่อเดือนของสถานพยาบาล ≥ 100,001 บาท (p=0.033) สรุป: สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนในจังหวัดชลบุรีจำนวนมากยังให้ข้อมูลยาแก่ผู้ป่วยไม่ครบถ้วน ผลการวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการให้ข้อมูลยาในสถานพยาบาลดังกล่าวเพื่อให้ผู้ป่วยมีการใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัยต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Office of Health Care Reform Project. Primary health care: Health services that satisfy your needs and are close to your homes. Technical document No. 1 in the document series for primary health care development. Nonthaburi: Bangkok; 2001.

2. Office of Permanent Secretary. Thai health situation concern in Public Health National Day [online]. 2008 [cited May 30, 2015]. Available from: http://pr.moph. go.th/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=20869

3. Department of Health Service Support. Statistic of non-overnight sanatoriums (clinics) classified by types of clinics and regions [online]. 2015 [cited March 1, 2016]. Available from: 203.157.7.49/securereport/myReportViewer.aspx?reportpath=/HSS_MRD_Report/ClinicStatisticByArea.

4. Medical Profession Act B.E. 2525. Royal Gazette No. 99, Part 111 (Aug 11, 1982).

5. Drug Act B.E.2510. Royal Gazette No.84 special, Part 101A (Oct 20, 1967).

6. Tantian P. Self-medication behavior of Thai people. Journal of Hematology and Transfusion Medicine 2009; 19: 309-16.

7. Notification of the Ministry of Public Health in 2014 on the requirement of premises, equipment and Good Pharmacy Practice at drugstores in selling establishments of modern drugs according to the Drug Act. Royal Gazette No. 131, Part 223D(supplement) (Nov 5, 2014).

8. Phanphao W, Jenghua S, Supamoon W, Nakham A. Intervention on managing drug related problems in hospitalized patients with asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in Buddachinnaraj Phitsanulok Hospital. Naresuan University Journal 2005. 13: 51-9.

9. Dansirikul J, AektraKulchai J, Siwanawin N. Intensive hospital monitoring of preventable ADR. Srinakharinwirot Journal of Pharmaceutical Sciences 2005; 10: 132-4.

10. Consumersouth Network. Case study: legal case on Dokrak… sue doctor because of blinded form drug allergy [online]. [cited May 24, 2015]. Available from: consumersouth.org/paper/289.

11. Dockpong D, Drug information for patient in private clinic and drugstore in Khukhan district, Si Sa Ket province [master thesis]. Khonkaen: Khonkaen University; 2013.

12. The advantage of drug name on label [online]. [cited Sep 21, 2015]. Available from: www.drugla bels.net/2015/06/blog-post_72.html

13. Sanatorium Act B.E.2541. Royal Gazette No.115, Part 15A (Mar 24, 1998).

14. Public Health Ministerial Rule on the requirements of health professionals and their number in sanatorium B.E. 2558. Royal Gazette No. 132, Part 26A (Apr 2, 2015).

15. Public Health Ministerial Rule on the requirements of types and number of necessary equipment, drugs, medical supplies or transportations in sanatorium B.E.2558. Royal Gazette No. 132, Part 26A (Apr 2, 2015).

16. Department of Health Service Support.Inspection of non-overnight sanatoriums (clinics) [online]. [cited May 24, 2015]. Available from: 203.157.7.46 /display_document.jsp?id=D00000000461.

17. The Medical Council of Thailand. Patient right [online]. [cited Nov 10, 2015]. Available from: www. tmc.or.th/privilege.php.

18. Consumer Protection Act B.E.2522. Royal Gazette No. 96 special, Part 74 (May 4, 1979).

19. Liability for Damages Arising from Unsafe Products Act B.E.2551. Royal Gazette No. 125, Part 36A (Feb 20, 2008).

20. Chonburi Provincial Public Health Office.The number of medical clinics on 30 September 2015. Chonburi: Chonburi Provincial Public Health Office; 2015.

21. Chonburi Provincial Public Health Office.Summary of consumer complaints. Chonburi: Chonburi Provincial Public Health Office; 2015.