การพักใช้ใบอนุญาตขายยา

Main Article Content

เพลิน จำแนกพล

บทคัดย่อ

บทความนี้กล่าวถึงการออกคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตขายยาของผู้อนุญาตโดยคำแนะนำของคณะกรรมการยาตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 คำสั่งดังกล่าวถือเป็นคำสั่งทางปกครอง คณะกรรมการยามีอำนาจในการใช้ดุลพินิจที่ต้องอยู่ภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของกฎหมายและสอดคล้องกับหลักความจำเป็นและดุลยภาพระหว่างประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ส่วนรวมกับผลกระทบหรือความเสียหายต่อสิทธิพื้นฐานของเอกชนหรือสังคมโดยส่วนรวมตามหลักความได้สัดส่วน บทความยังกล่าวถึงขั้นตอนการดำเนินการพักใช้ใบอนุญาต ตลอดจนแนวปฎิบัติที่คณะกรรมการกำหนดในการเสนอให้พักใช้ใบอนุญาตขายยาต่อคณะกรรมการยาและการเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อเสนอพักใช้ใบอนุญาตขายยา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Hongsiri R. Administrative court and litigation in court. Bangkok: Winyuchon; 1992.

2. Sanguthai Y. Introduction to law.14th ed. Bangkok: Prakypreuk; 1999.

3. Patumanon R. Analysis of important cases and verdicts. Administrative Courts Journal 2015; 15: 202-.

4. Bureau of Drug Control. Orders of Food and Drug Administration [online]. 2015 [cited Nov 15, 2016]. Available from: drug.fda.moph.go.th/zone_law/law 034_1.asp.