ผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยนอกที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

Main Article Content

กุญชรี เทพหัสดิน ณ อยุธยา
สุธาทิพย์ พิชญไพบูลย์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบความรู้ในการใช้ยา ความร่วมมือในการใช้ยา และภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยนอกที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวก่อนและหลังได้รับการบริบาลทางเภสัชกรรม วิธีการ: แบบของการศึกษาคือการวิจัยกึ่งทดลองแบบ pretest-posttest ที่ไม่มีกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยนอกที่ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ (พอ.) ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจว่ามีภาวะหัวใจล้มเหลว stage C ถึง D หรือ NYHA functional class I ถึง IV ในช่วงก่อนและหลังได้รับการบริบาลทางเภสัชกรรม ผู้วิจัยประเมินความรู้ในการใช้ยาและความร่วมมือในการใช้ยาด้วยแบบวัดของ อริย์สร จิระเพิ่มพูน และประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบวัด 9Q ของกรมสุขภาพจิต ผลการวิจัย: ผู้ป่วย 48 รายเข้าร่วมการวิจัย หลังให้บริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยมีความรู้ในการใช้ยาและความร่วมมือในการใช้ยามากกว่าก่อนการแทรกแซงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.001) ส่วนคะแนนประเมินภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยหลังให้บริบาลทางเภสัชกรรมลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.001) สรุป: การให้บริบาลทางเภสัชกรรมช่วยเพิ่มความรู้และความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย ทั้งยังสามารถช่วยคัดกรองและลดภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว เนื่องจากบทบาทของเภสัชกรในการดูแลการใช้ยาและให้ความรู้คำปรึกษาด้านยาเพื่อให้ผู้ป่วยใช้ยาได้อย่างถูกต้อง ทั้งยังสามารถช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการใช้ยาในผู้ป่วยได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Arunmanakul P. Pharmacological approach for chronic heart failure. In: Bunditanukul K, Areepium N, Puttilerpong C, editors. Pharmacotherapy in cardiometabolic disease. Bangkok: Chulalongkorn University Press; 2015. p. 373-410.

2. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JG, Coats AJ, et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC). Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur J Heart Fail. 2016;18: 891-975.

3. Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, Butler J, Casey DE, Drazner MH, et al. 2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart failure. A Report of the American College of Cardiology Foundation/ American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. 2013;128: e240-e327.

4. Cook C, Cole G, Asaria P, Jabbour R, Francis DP. The annual global economic burden of heart failure. Int J Cardiol. 2014;171:368-76.

5. Laothavorn P, Hengrussamee K, Kanjanavanit R, Moleerergpoom W, Laorakpongse D, Pachirat O, et al. Thai Acute Decompensated Heart Failure Registry (Thai ADHERE). CVD Prevention & Control 2010; 5:89-95.

6. Jirapermpun A. Pharmaceutical care in outpatients with congestive heart failure at Maharat Nakon ratchasima hospital [master thesis]. Bangkok: Chulalongkorn University; 2010.

7. Murray MD, Young J, Hoke S, Tu W, Weiner M, Morrow D, et al. Pharmacist intervention to improve medication adherence in heart failure: a randomized trial. Ann Intern Med. 2007; 146: 714-25.

8. Varma S, McElnay JC, Hughes CM, Passmore AP, Varma M. Pharmaceutical care of patients with congestive heart failure: interventions and outcomes. Pharmacotherapy. 1999; 19: 860-9.

9. Sirichai S. Effects of education and counselling on out-patients with heart failure at Lerdsin hospital [master thesis]. Bangkok: Chulalongkorn University ; 2000.

10. Chuemongkon W, Sukyu P, Kruetiva N. The effects of medication counseling on drug compliance in peritoneal dialysis patients at Peritoneal Dialysis Clinic in Nopparat Rajathanee Hospital, Bangkok. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences. 2014;10:339-53.

11. Shah D SK, Barksdale DJ, Wu JR. Improving medication adherence of patients with chronic heart failure: challenges and solutions. Clin Cardiol 2015;6:87-95.

12. Kanchanavanit R, Promminthikun A. Comprehen- sive heart failure management program [online]. 2014 [cited Jan 25, 2017]. Available from: www.thaiheart.org/images/column_1291454908/CMU%20HF%20Clinic.pdf.

13. Bane C, Hughes CM, McElnay JC. The impact of depressive symptoms and psychosocial factors on medication adherence in cardiovascular disease. Patient Educ Couns. 2006;60:187-93.

14. Norra C, Skobel EC, Arndt M, Schauerte P. High impact of depression in heart failure: early diagnosis and treatment options. Int J Cardiol. 2008;125:220-31.

15. Rustad JK, Stern TA, Hebert KA, Musselman DL. Diagnosis and treatment of depression in patients with congestive heart failure: a review of the literature. Prim Care Companion CNS Disord. 2013;15. pii: PCC.13r01511.

16. Rumsfeld JS, Havranek E, Masoudi FA, Peterson ED, Jones P, Tooley JF, et al. Depressive symptoms are the strongest predictors of short-term declines in health status in patients with heart failure. J Am Coll Cardiol. 2003;42:1811-7.

17. Sokoreli I, de Vries JJ, Riistama JM, Pauws SC, Steyerberg EW, Tesanovic A, et al. Depression as an independent prognostic factor for all-cause mortality after a hospital admission for worsening heart failure. Int J Cardiol. 2016; 220:202-7.

18. Ramos S, Prata J, Bettencourt P, Gonçalves FR, Coelho R. Depression predicts mortality and hospitalization in heart failure: A six-years follow-up study. J Affect Disord 2016;201:162-70.

19. Adams J, Kuchibhatla M, Christopher EJ, Alexander JD, Clary GL, Cuffe MS, et al. Association of depression and survival in patients with chronic heart failure over 12 Years. Psychosomatics. 2012;53: 339-46.

20. Sherwood A, Blumenthal JA, Trivedi R, Johnson KS, O'Connor CM, Adams KF, Jr., et al. Relationship of depression to death or hospitalization in patients with heart failure. Arch Intern Med. 2007; 167: 367-73.

21. Faller H, Stork S, Schowalter M, Steinbuchel T, Wollner V, Ertl G, et al. Depression and survival in chronic heart failure: does gender play a role? Eur J Heart Fail. 2007; 9: 1018-23.

22. Faris R, Purcell H, Henein MY, Coats AJ. Clinical depression is common and significantly associated with reduced survival in patients with non-ischaemic heart failure. Eur J Heart Fail. 2002; 4: 541-51.

23. Kongsook T, Chanthong S, Kenbupha K, Sukaaw S, Yangyuen R, Khamkhom S, et al. The reliability and validity of the 9 questions for assessment of depressive symptom comparison with the Hamilton rating scale for depression. International Mental Health Conference; Bangkok, 2010.

24. Barron AJ, Zaman N, Cole GD, Wensel R, Okonko DO, Francis DP. Systematic review of genuine versus spurious side-effects of beta-blockers in heart failure using placebo control: Recommendations for patient information. Int J Cardiol. 2013;168: 3572-9.