การศึกษานโยบายและมาตรการควบคุมการกระจายยาโดยการจัดทำบัญชีของร้านขายยา

Main Article Content

อุษณีย์ ทองใบ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความเป็นมาของกฎหมายยา นโยบาย และมาตรการควบคุมการกระจายยาด้วยการจัดทำบัญชีของร้านขายยา  วิธีการ: การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเอกสารโดยรวบรวมและทบทวนกฎหมาย นโยบาย และมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปประเด็นโดยประยุกต์ใช้กรอบสามเหลี่ยมนโยบายของ Gill Walk และ Lucy Gilson หลังจากนั้น ผู้วิจัยนำเสนอข้อสรุปเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาให้ความเห็น ผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยเป็นเลขานุการและคณะทำงานในการยกร่างกฎกระทรวงเรื่องการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556  และคณะทำงานยกร่างกฎหมายลำดับรองภายใต้กฎกระทรวงดังกล่าว ผลการวิจัย: การกำหนดให้ร้านยาจัดทำบัญชีเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480 กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการขายยา พ.ศ. 2479  กำหนดให้ผู้รับอนุญาตขายยาต้องมีบัญชีแสดงการขายยาอันตราย  และการขายยาอันตรายทุกครั้งต้องจดชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อ  ชื่อและจำนวนยาที่ขาย และชื่อผู้ขายไว้ในบัญชีแสดงการขายยาอันตรายนั้น ต่อมาได้ยกเลิกการแสดงชื่อและนามสกุลผู้ซื้อโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510   กฎหมายปัจจุบันกำหนดให้ต้องแสดงชื่อและนามสกุลของผู้ซื้ออีกครั้งในบัญชีการขายยาอันตรายบางรายการเท่านั้น เพื่อแก้ไขปัญหาการนำยาไปใช้ในทางที่ผิด มีผู้แสดงความไม่เห็นด้วยกับรายการยาอันตรายบางรายการที่กฎหมายกำหนดให้ต้องทำบัญชีการขายยาและไม่เห็นด้วยกับการระบุชื่อ-นามสกุลของผู้ซื้อในการทำบัญชี  สรุป: เพื่อให้นโยบายและมาตรการควบคุมการกระจายยาโดยการจัดทำบัญชีของร้านขายยาถูกนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงควรเพิ่มมาตรการบังคับใช้กฎหมาย และประเมินผลนโยบายและมาตรการควบคุมการกระจายยาโดยการจัดทำบัญชีของร้านขายยา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Bureau of Drug, Food and Drug Administration. Research report on the situations and problems in pharmacies within Thailand for regulatory impact assessment according to ASEAN GRP. Nontaburi: Ministry of Public Health; 2014.

2. Public Health Ministerial Rule in 2013 on license application and licensing of modern drug selling. Royal Gazette No. 130, Part 126A (Dec 27, 2013).

3. Drug Stores Club of Thailand and Thai Pharmacies Association. Letter to Food and Drug Adminis-tration on the list of dangerous drugs with the requirement on bookkeeping on July 27, 2015.

4. Matichon online. The Pharmacist urged for the revocation of the FDA rule on requesting names of medication buyers [online]. 2015 [cited Dec 21, 2015]. Available from: www.matichon.co.th/news_ de tail.php?newsid=1439737151

5. Walt G, Gilson L. Reforming the health sector in developing countries: the central role of policy analysis. Health Policy Plan. 1994; 9: 353-70.

6. Thailand Encyclopedia for Youth from His Majesty's Royal Intention. Law and Thai society [online]. [cited 2015, Nov 10] Available from: kanchanapi sek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=18&chap=4&page=t18-4-infodetail01.html

7. Control of Drug Selling Act, B.E. 2479. Royal Gazette No. 54 (Apr 26, 1937)

8. Ministerial regulations of Ministry of Interior Issued under the Control of Drug Selling Act, B.E. 2479. Royal Gazette No. 54 (Sept 27, 1937).

9. Control of Drug Selling Act (No. 2), B.E. 2481. Royal Gazette No. 56 (May 1, 1939)

10. Ministerial regulations of Ministry of Interior Issued under the Control of Drug Selling Act, B.E. 2479 as amended by the Control of Drug Selling Act (No. 2) B.E. 2481. Royal Gazette No. 56 (Dec 11, 1939)

11. Drug Selling Act B.E. 2493. Royal Gazette No. 71, Part 67 (Dec 26, 1950).

12. Public Health Ministerial Rule No. 2 (B.E. 2494) Issued under the Drug Selling Act B.E. 2493. Royal Gazette No. 68, Part 31A (May 15, 1951).

13. Public Health Ministerial Rule No. 3 (B.E. 2494) Issued under the Drug Selling Act B.E. 2493. Royal Gazette No. 68, Part 31A (May 15, 1951).

14. Drug Act, B.E. 2510. Royal Gazette No. 84, Part101 special (Oct 20, 1967).

15. Public Health Ministerial Rule No. 2 (B.E. 2510) Issued under the Drug Act B.E. 2510. Royal Gazette No. 84, Part 123A Special (Dec 15, 1967).

16. Public Health Ministerial Rule No. 15 (B.E. 2525) Issued under the Drug Act B.E. 2510. Royal Gazette No. 99, Part 164A Special (Nov 3, 1982).

17. Announcement of the Food and Drug Adminis- tration on the specification of the forms for application and license to sell modern medicines. Royal Gazette No. 131, Part 172D (Sept 5, 2014).

18. Announcement of the Food and Drug Adminis- tration on list of dangerous drugs with the requirement of selling record. Royal Gazette No. 132, Part 179D (Aug 4, 2014).

19. Bureau of Drug, Food and Drug Administration. Statistics on drug business license in Thailand in 2014. [online]. 2015 [cited 2015, Dec 21] Available from: drug.fda.moph.go.th/zone_search/files/sea 001_d19.asp.

20. Bureau of Drug, Food and Drug Administration. Document on the designation of authority among units within Bureau of Drug. Nonthaburi, Ministry of Public Health; 2015.

21. Division of Consumer Empowerment, Food and Drug Administration. Statistics of the amount of fines on the violation of the Drug Act. Nonthaburi, Ministry of Public Health; 2015.

22. Narcotics Control Division, Food and Drug Administration. Changing legal status of pseudo- ephedrine to schedule II psychotropic drug [online]. 2012 [cited 2015, Dec
21] Available from: narcotic.fda.moph.go.th/welcome/?p=2720.

23. Food and Drug Administration. Report on the fact: case of the measures to control 3 formulas of combined drugs for cold in the form of tablets/capsules containing pseudoephedrine [online]. 2012 [cited 2015, Dec 21] Available from: wwwapp1.fda.moph.go.th/drug/zone_service/files/Factsheet%20FINAL.pdf.

24. Sermsinsiri W. Presentation in Food and Drug Administration meeting: the approaches to strengthen the measure to control the distribution of drugs with high risk for abuses. Nonthaburi, Ministry of Public Health; 2015.

25. Food and Drug Administration. Minutes of the working group for drafting the law on methods and requirement on licensing of drug selling and renewal of license for drug selling. Nonthaburi, Ministry of Public Health; 2006.

26. Food and Drug Administration. About us [online]. 2015 [cited Dec 21, 2015]. Available from: www.fda.moph.go.th/2015/viewData.php?ID_Wsc_Fda_Data=5.

27. Community Pharmacy Association. Vision and mission [online]. 2015 [cited Dec 21, 2015]. Available from: www.pharcpa.com/vision.html

28. Pharmacy Council. History [online]. 2015. [cited Dec 21, 2015]. Available from: www.pharmacy council .org/index.php?option=content&menuid=31

29. Foundation for Consumer. About us [online]. 2015 [cited Dec 21, 2015]. Available from: www.con sumerthai.org/2015/index.php/contact/history.html

30. ASTV Manager online. FDA insisted on requesting names of buyers of anti-cough drugs to deter the use as narcotics, without jeopardize consumer right and urging for 3-6 months to evaluate the measure [online]. 2015 [cited Aug 20, 2015]. Available from: www.manager.co.th/QOL/ ViewNews.aspx?NewsID=9580000094549

31. Thai Pharmacies Association. Letter to Food and Drug Administration on opinions and the urge to enforce preventive measure for drug abuse on Sept 5, 2015.

32. Khaosod. Pharmacist group urged Pharmacy Council coming forward to ask FDA to amend the Announcement that strictly controls pediatric syrups for cold by requesting names of buyers. [online]. 2015 [cited Oct 21, 2015]. Available from: www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1439797906