การแก้ปัญหายาชื่อพ้อง-มองคล้ายในเชิงระบบ

Main Article Content

ปิยะวัน วงษ์บุญหนัก

บทคัดย่อ

                วัตถุประสงค์: เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหายาชื่อพ้อง-มองคล้ายในเชิงระบบ วิธีการ: ผู้วิจัยทบทวนกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับยาชื่อพ้อง-มองคล้าย ซึ่งอยู่ในการดูแลของสำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นหลัก และศึกษาการจัดการปัญหานี้ในเชิงระบบทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกในเรื่องนี้ ผู้วิจัยจัดทำข้อเสนอแนะเชิงระบบ และนำเสนอเพื่อขอความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 14 ท่านซึ่งเกี่ยวข้องกับงานขึ้นทะเบียนยาหรือมีผลงานเผยแพร่เกี่ยวกับปัญหายาชื่อพ้อง-มองคล้าย พร้อมทั้งมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 10 ปีขึ้นไป ผลการวิจัย: กฎหมายและข้อบังคับในปัจจุบันของไทยที่เกี่ยวกับยาชื่อพ้อง-มองคล้ายโดยตรงยังไม่ปรากฏ แต่ในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ได้มีการกล่าวถึง “ทะเบียนตำรับยาที่อาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้” และ “ยาที่ใช้ชื่อไปในทำนองที่อาจทำให้เข้าใจผิดจากความเป็นจริง” ซึ่งอาจหมายรวมถึงยาชื่อพ้อง-มองคล้ายได้ ในปัจจุบันยังไม่พบกลไกในการแก้ปัญหานี้อย่างเป็นระบบในประเทศไทย ส่วนในต่างประเทศพบว่า การแก้ไขปัญหานี้ในเชิงระบบมีความแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละประเทศ ซึ่งบางประเด็นสามารถนำมาปรับใช้กับประเทศไทยได้ สรุป: การวิจัยทำให้ได้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาชื่อพ้อง-มองคล้าย เพื่อแก้ปัญหาในระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. World Health Organization. WHO launches 'Nine patient safety solutions' [online]. 2007 [cited Oct 7, 2016]. Available from: www.who.int/mediacentre/ news /releases/2007/pr22/en/index.html.

2. Department of Health Service Support. National patient safety goal. Nonthaburi: Ministry of Public Health: 2007-2008.

3. Chumchit C. Development of medication safety management system for Look-Alike Sound-Alike drugs in public hospital [dissertation]. Nakorn Pratom: Silpakorn University; 2013.

4. Academic Centers for Drug System Surveillance and Development. Drug system situation report [online]. 2009 [cited Oct 7,2016]. Available from: www.thaidrugwatch.org/download/otherprint/otherprint01.pdf.

5. Drug Act, B.E. 2510 (1967). Royal Gazette No. 84, Part 101 special (Oct 20,1967).

6. Drug Act, Amendment (No.3), B.E.2522 (1979). Royal Gazette No. 96, Part 79 special (May 13, 1979).

7. Drug Act, Amendment (No.5), B.E.2530 (1987). Royal Gazette No. 104, Part 278 special (Dec 31, 1987).

8. Ministerial regulations on drug registration B.E.2555 (2012).Royal Gazette No.129, Part102A (Oct 25, 2012).

9. Public Health Ministerial Declaration in 2015 on the electronic application for drug registration. Royal Gazette No. 132, Part 321D special (Dec 3, 2015).

10. Center for Information Technology and Communica- tions in the Supreme Court. Judgment of the supreme court No. 7833/2538 [online]. 1995 [cited Mar 29, 2017]. Available from: deka.supremecourt. or.th/search

11. Center for Information Technology and Communica- tions in the Supreme Court. Judgment of the supreme court No. 1506/2538. [online]. 1995 [cited Mar 29, 2017]. Available from: deka.supremecourt. or. th/search

12. Trademark Act, B.E. 2534. Royal Gazette No. 108, Part 199 special (Nov 15, 1991).

13. U.S.Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration, Center for Drug Evaluation and Research (CDER), Center for Biologics Evaluation and Research (CBER). Guidance for industry: best practices in developing proprietary names for drugs. [online]. 2014 [cited Nov 17, 2016]. Available from: www.fda.gov/down loads/ drugs/guidances/ucm398997.pdf.

14. Hong Kong Authority. Sharing of good practices to manage LASA drugs. [online]. 2011 [cited Nov 17,2016]. Available from: www.ha.org.hk/haho/ho/ pspa_mirp/medsafetybulletin_vol_2.pdf.

15. Pharmaceutical Services Division, Ministry Of Health Malaysia. Guide on Handling Look Alike Sound Alike Medications. [online]. 2012 [cited Nov 18,2016]. Available from: www.pharmacy.gov.my/v2 /sites/default/files/document-upload/guide-handling-lasa.pdf.

16. Food and Drug Administration, Center for Drug Evaluation and Research. POCA User Guide-version 4.0. [online]. 2016 [cited Nov 20,2016]. Available from: www.google.co.th/?gws_rd=cr&ei= 2OUEVtvPFZHnuQSe-ZjwAw#q=POCA+User+ Guide-version+4.0.

17. Med ERRS. ERR on the side of safety. [online]. 1997 [cited Nov 20, 2016]. Available from: www.med -errs.com/contents/WhatWeDo.aspx.

18. Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP), European Medicines Agency, Science Medicines Health. Guideline on the acceptability of names for human medicinal products processed through the centralised procedure [online]. 2014 [cited Nov 17,2016]. Available from: www.ema.eu ropa.eu/docs/en_GB/document_library/Regulatory_ and_procedural_guideline/2014/06/WC500167844.pdf.

19. U.S. Food and Drug Administration. Name Differentiation Project. [online]. 2001 [cited Nov 17, 2016]. Available from: www.fda.gov/Drugs/DrugSafe ty/MedicationErrors/ucm164587.htm.