เหตุผลในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

Main Article Content

บัณฑิตาภรณ์ ศิริจันทร์ชื่น
จีรานันท หน่อวงศ์
นรวิชญ์ สรรกุล
ดุจฤดี ชินวงศ์

บทคัดย่อ

            วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาลักษณะของผู้บริโภคและเหตุผลในการตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ต และสำรวจชนิดของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผู้บริโภคนิยมซื้อทางอินเทอร์เน็ต วิธีการ: การวิจัยนี้เป็นการศึกษาแบบตัดขวางโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ซึ่งฝากลิงค์ใน 4 เว็บไซต์ที่มีผู้เข้าใช้จำนวนมาก ได้แก่ พันทิพย์ เฟสบุ๊ค เด็กดี และเอ็มไทย ระหว่างมิถุนายน-สิงหาคม 2557 ข้อมูลภายในแบบสอบถามประกอบคำถามเกี่ยวกับเหตุผลในการตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ต และข้อมูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เคยซื้อ ผลการวิจัย: จากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 180 คน มีผู้ที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ต 115 คน (ร้อยละ 63.9) ลักษณะส่วนบุคคล พฤติกรรมสุขภาพ และลักษณะด้านเศรษฐศาสตร์ของผู้ที่เคยหรือไม่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั้นไม่แตกต่างกัน  การที่ฉลากผลิตภัณฑ์มีสัญลักษณ์หรือคำรับรองโดยหน่วยงานของรัฐ เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้กลุ่มตัวย่างตัดสินใจซื้อมากที่สุด ส่วนความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ราคา  รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ และบทวิจารณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เป็นเหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญรองลงมา  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่กลุ่มตัวอย่างนิยมซื้อทางอินเทอร์เน็ตมากที่สุด คือ วิตามินซี ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการบำรุงร่างกาย ส่วนเหตุผลของกลุ่มตัวย่างไม่ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ต คือ ความต้องการเห็นสินค้าจริงก่อนการตัดสินใจ ความไม่มั่นใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และความรับผิดชอบของผู้จำหน่าย สรุป: ผู้รับผิดชอบงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชกรในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ควรเพิ่มบทบาทในการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในเรื่องการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคในยุคที่มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. National Statistical Office, Ministry of Information & Communication Technology (Thailand). Chapter 2 Important report. The 2005 food consumption behavior survey. Bangkok: Statistical Forecasting Bureau; 2006.

2. National Statistical Office, Ministry of Information & Communication Technology, (Thailand). Chapter 2 Important report. The 2009 food comsumption behavior survey. Bangkok: Statistical Forecasting Bureau; 2010.

3. Halsted CH. Dietary supplements and functional foods: 2 sides of a coin? Am J Clin Nutr 2003; 77 (suppl): 1001S-7S.

4. Bureau of Policy and Strategy, Ministry of Public Health, (Thailand). Number of online purchaser by type of goods and services to buy, age group, sex, level of education and work status [online]. 2009 [cited Feb 3, 2017]. Available from service. nso.go.th/nso/nso_center/project/table/files/S-ict-hh -q/2552/000/00_S-ict-hh-q_2552_000_010000_022 00.xls.

5. Bureau of Policy and Strategy, Ministry of Public Health, (Thailand). Number of online purchasers by type of goods and services to buy, age group, sex, level of education and work status [online]. 2011 [cited Feb 3, 2017]. Available from service. nso.go.th/nso/nso_center/project/table/files/S-ict-hh -q/2554/000/00_S-ict-hh-q_2554_000_010000_023 00.xls

6. Bureau of Policy and Strategy, Ministry of Public Health, (Thailand). Trend of dietary supplement use in Thailand. Anamai Media 2013; 13: 2.

7. Public and Consumer Affairs Advertisement Control Division, Food and Drug Administration. FDA criminal prosecution for food safety act 1979 offences, No. 101 Fiscal year 2012 [online]. [cited Feb 3, 2017]. Available from www.fda.moph. go.th/www_fda/data_center/ifm_mod/nw/

8. Komchadluek. Jurin forced FDA to arrest weight-loss product causing death [online]. 2012 [Cited Feb 3, 2017]. Available from www.komchadluek.net

9. Thairath. Arrested fake whitening face cream: Dangerous and over-claimed [online]. 2012 [Cited Feb 3, 2017]. Available from www.thairath.co.th/to day/view/37630.

10. Siamturakij. "Blink & white": FDA warning fatal danger of glutathione [online]. 2008 [Cited Feb 3, 2017]. Available from www.siamturakij.com/home/ news/display_news.php?news_i

11. Prachachat news. FDA warning: Spreading of fake dietary supplements nationwide [online]. 2009 [Cited Feb 3, 2017]. Available from www.con-sumerthai.org/_content&view=article&id=826%3A2009.

12. Manager News. Arrested illegally selling dietary supplements/Skinwhite shop [online]. 2012 [Cited Feb 3, 2017]. Available from www.manager.co.th/ qol/viewnews.A spx?NewsID=9550000042089.

13. Chirunthorn R, Singpaiboonporn N, Ngaodulyawat P, Mongkonsuk S, Mahattanobol S. Factors affecting on decision making on purchasing of dietary supplement: a case study of Hat Yai District, Songkhla Province. Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanity 2007;13: 217-32.

14. Theunyeanyong N. Media exposure affecting consumer decision towards buying dietary supplements in Mueang Chiang Mai District [dissertation]: Chiang Mai University; 2010.

15. Truehits.net. Top 20 most popular websites in Thailand [online]. 2013 [Cited Feb 3, 2017]. Available from truehits.net/index_ranking.php.

16. Dechkunakorn S. Dietary supplement product consumption behaviour of working age group in Mueang Chiang Mai District [dissertation]: Chiang Mai University; 2008.

17. Zelman KM. The truth behind the top 10 dietary supplements [online]. [Cited Feb 3, 2017]. Available from www.webmd.com/diet/features/truth -behind-top-10-dietary-supplements.