Published: 2019-08-16

การพัฒนาเภสัชภัณฑ์จากน้ำมันรำข้าวเพื่อสุขภาพ

ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์, จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย

1-16

การจัดตารางห้องสอบด้วยอัลกอริธึมมด

นิกร โภคอุดม, กัญจน์ณิชา โภคอุดม

175-185

ข้อกำหนดทางเภสัชเวทของใบและรากตองแตก

ธีระวัฒน์ บุญโสม, สุรพงษ์ เก็งทอง, นันทพร สิริรัตนกูล, ณิชารีย์ ฤชาอุบล

200-212

ปัจจัยที่มีผลต่ออาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของพนักงาน โรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ทิพานันท์ ตุ่นสังข์, ภัทรพรรณ บุญศิริ, วิภาดา ศรีเจริญ, นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ, กิ่งแก้ว สำรวยรื่น, เอกภพ จันทร์สุคนธ์, อนงค์นาฏ คงประชา

254-266

AVIATION WEATHER

บุญมี จันทร์สวัสดิ์

320-322