ทีมบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

ดร.โชติรัส ชวนิชย์                                                  อธิการบดี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

 

บรรณาธิการ

ดร.กัญจน์ณิชา โภคอุดม                                         มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

 

กองบรรณาธิการ

   ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล นาผล                             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช                     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   ศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ ชุติมา                            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ แก้วปาน                   มหาวิทยาลัยมหิดล

   รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล                      มหาวิทยาลัยบูรพา

   รองศาสตราจารย์ ดร.บุญใจ ศรีสถิตนรากูร              มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   รองศาสตราจารย์ ดร.นุชสรา เกรียงกรกฎ               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

   รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง                  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   รองศาสตราจารย์ ดร.เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง              มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   รองศาสตราจารย์ ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์              มหาวิทยาลัยทักษิณ

   รองศาสตราจารย์ ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

   รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

   รองศาสตราจารย์ พันเอกหญิง ดร.สุวิมล เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

   รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพร พิมพ์สกุล                  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งตะวัน สุภาพผล               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร เดชะศิลารักษ์           มหาวิทยาลัยนเรศวร

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภฉัตร ธารีลาภ                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาดา สุขศิลา                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภา โซ๊ะสลาม                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   นางสาวอุบลรัตน์ ชนะโรค                                      มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

   ดร.จรุงรัตน์ พันธุ์สุวรรณ                                       มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

   นางสาวนริศรา ทุมมณี                                         มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย