ติดต่อ

กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 200 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทรศัพท์: 02-577-1028 ต่อ 378 อีเมล: [email protected]

 

Principal Contact

ดร.กัญจน์ณิชา โภคอุดม

02-577-1028 ต่อ 378

[email protected]

 

Support Contact

นางสาวนริศรา ทุมมณี

02-577-1028 ต่อ 378

[email protected]