ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

ปรับเพิ่มจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

ตั้งแต่ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2565) บทความในวารสารจะได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review) จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนจากเดิมที่ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ท่าน (คำแนะนำสำหรับผู้เขียน (Guide for Authors)

 

การปรับเปลี่ยนเลขมาตรฐานสากล

วารสารได้ดำเนินการยกเลิกการใช้เลขมาตรฐานสากลทั้งฉบับพิมพ์ (ISSN 2286-6175 (Print)) และฉบับออนไลน์ (E-ISSN 2651-1738 (Online)) และได้ดำเนินการขอเลข E-ISSN (Online) ใหม่ คือ E-ISSN 3027-7221 (Online) เพื่อเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ (Key-title) ให้ตรงกับชื่อภาษาอังกฤษของวารสาร และเริ่มใช้เลข E-ISSN (Online) ใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2567)