ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

 

     วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ เมื่อบทความผ่านการตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการ (ดูรายละเอียดจากเมนู คำแนะนำสำหรับผู้เขียน คำแนะนำสำหรับผู้เขียน | วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (tci-thaijo.org)) โดยมีค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ต่อ 1 บทความ ดังนี้

ช่องทางการชำระเงิน

-          ธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซี ธัญบุรี บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 222-3-01198-8

-          ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก คลอง 4 บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 148-6-00715-5

-          ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลอง 6 ธัญบุรี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 416-2-22712-8