ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ผู้แต่ง

  • ภัคจิรา ภูสมศรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • ดวงรัตน์ สว่างธัม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • สุณิสา ลิเครือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์, ผู้สูงอายุ, พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ในอันดับแรกเป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างเป็นบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้น โดยทำการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2560 เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ข้อมูลทั่วไป การรับรู้ความสามารถของตนเอง การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรม และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Eta และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายและจากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.1 อายุในช่วง    60-69 ปี ร้อยละ 72.3 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 62.8 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา/เทียบเท่า ร้อยละ 71.6 ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจำตัว คิดเป็นร้อยละ 50.5 ยิ่งไปกว่านั้น การรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และการรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพอีกด้วย นอกจากนี้ปัจจัยอื่น เช่น เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-08-13