การพัฒนาต้นแบบซอฟต์แวร์ระบบการจัดทำรายละเอียดรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ: กรณีศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Main Article Content

สุคนธ์ทิพย์ คำจันทร์
สุปราณี วงษ์แสงจันทร์

Abstract

The purpose of this research is to design and develop a prototype software of Course Specification System According to the Thai Qualifications Framework for Higher Education: a Case Study of Bachelor of Science in Information Technology, Eastern Asia University. This research aims to achieve the following objectives; (1) to study and analyze the course specification based on the standard of the Thai Qualifications Framework for Higher Education, Bachelor of Science degree, Department of Information Technology, Eastern Asia University. (2) to develop a prototype software of the course specification as required in the qualification framework of the Information Technology department, Bachelor of Science, Eastern Asia University. Researchers conducted the analysis, design, development of the software prototype, and the evaluating the software prototype. Key functions of the Software Prototype Development are the following; (1) Granting system users. (2) Recording fundamental data according to the TQF2 in specialized education, core curriculum, professional foundation curriculum, and variables, such as course details, and the responsibilities of the curriculum. (3) Form Filling of TQF3 and TQF5. and (4) Printing the summary reports of the TQF3 and TQF5 of the curriculum. The satisfaction assessment regarding to the software prototype use was rated by the users. The average satisfaction score was at 3.41 and the S.D value was at 1.48. From the evaluation found that the users can use the software prototype follow the objectives.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย