ประสิทธิผลของโปรแกรมความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องการใช้ยาต่อพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

Main Article Content

นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ
กิ่งแก้ว สำรวยรื่น

Abstract

This study is quasi-experimental research aimed to study effectiveness of medication using literacy program on medication use behaviors among hypertensive patients in Pho Sai Ngam health promoting hospital, Bueng Na Rang district, Phichit Province. Sixty samples were hypertensive patients in Pho Sai Ngam health promoting hospital participated in this study. Sampling method was two-Stage sampling, each thirty subjects in both experimental and control groups. Pre and post-test questionnaires were used in this research. Data were analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation, minimum, maximum, Paired t-test and Independent t-test. The results shown were: medication use behaviors among hypertensive patients were higher than before participation in medication using literacy program and were higher than control group. Significant at 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย