การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในกระบวนการชุบฮาร์ดโครมลูกกลิ้ง

ผู้แต่ง

  • ฐิติกร หมายมั่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • ชำนาญ ทองมาก คณะการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • สมบัติ ทีฆทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี

คำสำคัญ:

การจัดการความเสี่ยง, กระบวนการชุบฮาร์ดโครม, แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน จัดทำแผนบริหาร  และติดตามการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในกระบวนการชุบฮาร์ดโครมลูกกลิ้ง ผลจากการวิจัย พบว่า ในกระบวนการชุบฮาร์ดโครมลูกกลิ้ง มีความเสี่ยงสูง (ระดับ 3) จำนวน 4 รายการ  และมีความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จำนวน 7 รายการ จึงได้จัดทำแผนงานลดความเสี่ยง 14 แผน และแผนงานควบคุม 10 แผน ผลจากการติดตามการดำเนินงานตามแผน พบว่า  สามารถลดจำนวนรายการความเสี่ยงสูงจาก 4 เหลือ 2 รายการ (ลดลงร้อยละ 50)  และสามารถลดจำนวนรายการความเสี่ยงที่ยอมรับได้จาก 7 เหลือ 2 รายการ (ลดลงร้อยละ 71.43) การดำเนินงานตามแผนงานสามารถลดความเสี่ยงได้ 11 แผน จากทั้งหมด 14 แผน คิดเป็นร้อยละ 78.57   และควบคุมความเสี่ยงได้ 8 แผน จากทั้งหมด 10 แผน คิดเป็นร้อยละ 80.00  มาตรการที่ได้ดำเนินการ ประกอบด้วย การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเครื่องขัด  การจัดอบรมพนักงานเรื่องความปลอดภัยในการทำงานกระบวนการชุบฮาร์ดโครม  การจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลความปลอดภัย  การจัดทำอุปกรณ์ปิดบ่อสารเคมี  การแยกประเภทการจัดเก็บชิ้นส่วน/อะไหล่  การตรวจสอบการรั่วไหลและการทำความสะอาดท่อ  และการทดสอบน้ำที่ผ่านการล้างชิ้นงาน อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ คือ ความเสี่ยงจากการทำงานกับกรดกำมะถันที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูงและมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ และกรดโครมิกซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถลดลงได้

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-08-13