ฤทธิ์ในการต้านมะเร็งของแอลคาลอยด์และสารประกอบที่มีไนโตรเจนภายในโครงสร้างจากราเอนโดไฟต์

ผู้แต่ง

  • นพดล รังแก้ว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

ฤทธิ์ต้านมะเร็ง, ราเอนโดไฟต์, แอลคาลอยด์, ฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์

บทคัดย่อ

เชื้อราเอนโดไฟต์หลายสกุล สามารถสังเคราะห์สารในกลุ่มแอลคาลอยด์และสารที่มีไนโตรเจนภายในโครงสร้างได้หลายชนิด ได้แก่  Aspergillus sp., Campylocarpon sp., Chaetomium sp., Coniothyrium sp., Emericella sp. , Eutypella sp., Fusarium sp., Paecilomyces sp. , Paraphaeosphaeria sp., Penicillium sp. , Phoma sp., Phomopsis sp. และ Trichoderma sp.   และเมื่อนำสารที่แยกได้มาทดสอบกับเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงชนิดต่างๆกัน พบว่า มีฤทธิ์ที่เป็นพิษที่ดีมากจนถึงเล็กน้อยต่อเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงหลายชนิด และให้ค่าค่าความเข้มข้นของสารที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์ได้ร้อยละ 50 ในช่วงกว้าง

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-08-13